2023. gada 3. maijs

Svētais Filips un svētais Jēkabs, svētki

Vadlīnija: Viņu balss ir dzirdama pa visu zemi. (Ps 19)

Ievads:

Šodien ar visu Baznīcu svinam Sv. Filipa un Sv. Jēkaba, apustuļu, svētkus. Lai kopā ar viņiem slavējam Dievu, lai viņu piemērs palīdz mums kļūt par Dieva mīlestības nesējiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas mums parādi Tēvu, apžēlojies par mums!

Kristu, Dieva Tēva Dēls, apžēlojies par mums!

Kungs, kas izpildīji Tēva gribu, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmā vēstules Korintiešiem 15, 1-8

Svētais Pāvils mums atgādina par kerigmu, par ticību Jēzum, kurš ir miris un augšāmcēlies, un par to, kā Viņš Viņu satika. Mācīsimies no svētā Pāvila mūsu kristīgās dzīves pamatprincipus: ticēt Jēzum, kurš miris un augšāmcēlies, un sekot Viņam no visas sirds.

Psalms 19

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 6-14

Jēzus un Filipa dialogs ir intensīvs. Jēzus mums parāda, ka caur Viņu mēs redzam Tēvu. Jēzus ir ceļš, kas mūs ved pie Tēva. Pazīt Jēzu nozīmē pazīt Dievu Tēvu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Abba, Tēvs,

dāvā mums spēju mīlēt Tevi ar tādu maigumu,

ar kādu Tevi mīlēja un piesauca Tavs Dēls!

Tēvs,

dod mums apjaust kaut mazu daļiņu,

kaut vienu dzirksteli no tās mīlestības, ar kādu Tevi mīlēja Tava meita Marija!

Tēvs,

Tu, kas pat mūsu matus izskaiti,

māci mūs paļauties uz Tavu palīdzību!

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Kopā ar svētajiem iesim svētuma ceļu.

2023. gada 14. maijā - 6. Lieldienas svētdiena , Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija : Es Viņu piesaucu ar savu muti, un Viņa slava bija uz manas mēles. (..) Bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūgšanas. (Ps 66, 17..19)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina svētīt to Kungu Dievu savās sirdīs, un tad mēs vienmēr būsim gatavi dot pamatu cerībai, kas ir mūsos, ikvienam nopietnam un atklātam patiesības meklētājam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir tik liels Savā varā, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir taisnais par netaisniem, apžēlojies par mums.

Kungs, kas mūsu dvēselei devis dzīvību, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļi darb iem 8 , 5-8, 14-17

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Pētera un Jāņa ceļojumu uz Samariju. Ir daudz iemeslu, kāpēc viņi dodas uz turieni. Pirmkārt, tā ir labas gribas misija, lai parādītu, ka Baznīca ir viena miesa. Sūtot apustuļus uz Samariju, jūdu kristieši Jeruzalemē demonstrē savu brālīgo saikni ar samariešu mācekļiem. Tā kā apustuļi ir instrumenti, caur kuriem nāk Svētais Gars, notiek kaut kas līdzīgs samariešu "Vasarsvētkiem", kas sniedz papildu pierādījumus tam, ka Dievs darbojas samariešu vidū.

Dievs mīl samariešus tāpat kā Viņš mīl ebrejus.

Psalms 66 , 1-3, 4-5, 6-7, 16, 20

II lasījums no Svētā apustuļa Pētera Pirmās Vēstules 3 , 15-18

Otrā lasījumā apustulis Pēteris aicina padomāt par Dieva dabas labestību, jo tā visos iespējamos pilnības un bezgalības stāvokļos pieder Viņam. Vienmēr jāatceras, ka Dievam ir gudrība bez kļūdām, vara bez ierobežojumiem, patiesība bez meliem, mīlestība bez naida, svētums bez ļaunuma un taisnīgums bez stingrības un bardzības. Kad Pēteris domā par tiem, kas cieš labo darbu dēļ, viņš domā par pilnīgu piemēru — Jēzu Kristu. Pilnīgais nomira par grēciniekiem, lai vestu tos pie Dieva.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14 , 15-21

Šajā fragmentā mēs lasām, ka Kungs mīl mūs, mīl bez nosacījumiem, tā, kā neviens no mums neprot mīlēt. Un, protams, kad šī mīlestība no mūsu puses paliek bez atlīdzības, tā Viņam nesagādā prieku. Viņš vēlas, lai mēs atbildētu Viņam par Viņa mīlestību. Kā mums sasniegt to, ko Dievs vēlas? Jēzus dod mums neparastu atbildi – kas ievēro Viņa baušļus, tas mīl Viņu. Jēzus mums saka: “Neskumstiet, domājot, ka esmu šķirts no jums: visdrošākais pierādījums jūsu pieķeršanās man ir manu baušļu ievērošana. To es pieņemšu kā lielāko pierādījumu par jūsu pieķeršanos, nevis par jūsu asarām.”

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Paldies par brīnumiem, ko Tu ik dienas dari cilvēku laimei. Paldies par visu, kas notiek manā dzīvē.

Nāc manī, Gars mierinātāj; Vadi mani, apgaismo mani, stiprini mani, svētdari mani, dari mani paklausīgu Dieva Tēva gribai caur Jēzu Kristu, manu Glābēju. Amen. (lūgšana Sv. Garam).

Mises noslēgums un vadlīnija

Mēģināsim atbildēt Dievam uz Viņa mīlestību, pildot Viņa baušļus un darot labus darbus!

2023. gada 18. Maijā – Kunga Debeskāpšanas svētki

Vadlīnija: Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. (Ps 139,5)

Ievads:

Dievs radīja pasauli, sūtīja savu dēlu, ļāva viņam nomirt par mūsu grēkiem un tagad gatavo mūs saņemt Svēto Garu. Viņa mīlestībai nav robežu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, lielākā mīlestība, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva mīļotais Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, pasauļu Karalis, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļi darbi em 1 , 1-11

Pirmais lasījums atgādina par to, ka Svētā gara spēkā esam aicināti būt apustuļi un sludināt dievu pāri visām robežām. Un “tā nav jūsu darīšana – zināt laiku un brīdi, kuru Tēvs savā varā ir noteicis”, mums vienmēr jābūt paklausīgiem Dieva vārdam un jābūt pilnīgiem viņa mīlestībā.

Psalms 47 , 2-3, 6-7, 8-9

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 1 , 17-23

Otrajā lasījumā Svētais Pāvils mums atgādina, cik ļoti Dievs mīl pasauli, viņš sūtīja mums savu Dēlu, kurš izcieta mokas, bet ”Dievs visu nolika zem Viņa kājām un Viņu iecēla pāri visam par Galvu Baznīcai, kas ir Viņa Miesa”. Dieva varenībai nav robežu un mīlestībai nav beigu. Un tādēļ, saņemdami Svēto Garu, mēs esam stiprināti sludināt šo lielo mīlestību visām tautām.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 28 , 16-20

Evaņģēlijā Jēzus mums atgādina, ka nevajag šaubīties un baidīties. Dievs mums ir blakus uz katra soļa. Mums atliek tikai ticēt viņa varenībai un klausīt viņa mācībai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs Tu gribi mums dot visu labo, visu pilnīgo un mēs katru reizi meklējam ko vairāk un šaubāmies par Tavu patiesību. Tu atkal un atkal nemitējies parādīt savu spēku, savu varenību un savu mīlestību.

Mīļais Dievs, dod spēku nemeklēt citas patiesības, nemeklēt lielāku mīlestību.

Mīļais Dievs, pieņem mani pazemībā un sargā mani nemitīgi.

Mises noslēgums un vadlīnija

Saņemsim Kunga mīlestību katru dienu, nešauboties par viņa varenību un par to, vai esmu to pelnījis.

2023. gada 21. Maijā - 7 . Lieldienas svētdiena , Psaltērija I I I nedēļa

Vadlīnija : “Kristus -vienotības tilts starp Dievu un cilvēkiem “ /G.Džakvinta /

Ievads : Jēzus ir mūsu aizstāvis.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mīlestības pilnība, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, Žēlsirdības un maiguma Dievs,, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļi darbiem 1,12-14

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to , kā apustuli sapulcējās kopa un lūdzas.

Tur bija arī Dieva māte Marija.

Psalms 27,1, 4, 7-8

II lasījums no svētā apustuļa Petera pirmā vēstules 4,13-16

Otrā lasījumā Pēteris raksta par ciešanām un to, kā tas vajag pieņemt - godināja Dievu. Ja nievā Kristus Vārda dēļ , tad tas ir svētīgi un Dieva Gars būs ar mums.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 17,1-11

Šajā fragmentā Jēzus, aizlūdz pie Tēva par tiem, kas viņu pieņēma, kā Tēva un tautas starpnieku, klausās un sadzird Dieva Vārdu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, kas prasīji savam Dēlam krusta upuri,

Māci mums Tēvi mīlēt arī tad, kad ciešam !

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Kungs ir mans spēks un mana slava, Viņš ir mans glābējs.

2023. gada 28. Maijā - Vasarsvētki jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Vadlīnija: Es dziedāšu Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr dzīvošu

Ievads:

Šodien mēs svinam Vasarsvētkus. Tie ir Baznīcas svētki, katra no mums svētki, jo tas ir Gars, kas vada Baznīcu cauri laikiem un vienmēr padara to par zvaigzni, kas spīd Dieva mīlestībā pasaulē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi Valdnieks pār visu zemi, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu Ceļš un Dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs, kas dod mums Svēto Garu, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuli darbi em 2, 1-11

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka Svētais Gars piepildīja apustuļus tad, kad viņi visi bija kopā. Svētā Gara nosūtīšana padara apustuļus par Jēzus lieciniekiem visā pasaulē.

Psalms 104

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirm ā vēstules Korintie š iem 12, 3b-7. 12-13

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils atgādina mums, ka neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā. Apustulis runā par dažādām dāvanām, kalpošanām un spēkiem, bet galvenais ir viens pats Kungs. Ticība Jēzum Kristum – nekādā gadījumā nav cilvēka stāvoklis, bet viņa dzīves pozīcija, kura ir brīvi izvēlēta. Un tieši tāda ticība ir galvenā Svētā Gara dāvana, kura ļauj kristietību atšķirt no visa pārējā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 19-23

Šodienas Evaņģēlijā Jēzus mums apsolīja Svēto Garu. Ar Viņa klātbūtni mēs kļūstam par īstiem Kristus apustuļiem, gatavi evaņģelizēt un sludināt Viņa mīlestību un piedošanu visiem cilvēkiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus Euharistija, mēs pateicamies Tev par to, ka dāvā mums savu Garu. Ar Tava Gara spēku mēs esam Tava Baznīca. Padari mūs par īstiem, dzīviem, Tavas Baznīcas akmeņiem. Mēs pateicamies, ka Tavs mīlestības Gars pārņems katru no mums un visu baznīcu. Lai Tavs Gars atjauno mūs un dara mūs līdzīgus Tev, gatavus sludināt Tavu evaņģēliju ikvienam cilvēkam. Gatavi atdot savu dzīvību par Tevi, gatavi un griboši iet Tēva pilnības virzienā. Nāc mūsos un paliec mūsos. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija:

Ar Svētā G ara spēku, kļūsim Dieva liecinieki !