2023. gada 2. aprīlis - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena

Vadlīnija: Slavēts, kas nāk Kunga vārdā

Ievads:

Šodien iesākam Lielo nedēļu, tuvojamies Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Šajā nedēļā arvien vairāk būsim kopā ar Jēzu, kas upurē savu dzīvi par mums. Viņš ir mūsu Pestītājs. Un šodien iesim kopā ar Izraēla tautu, kas slavē Kungu un atzīst, ka Jēzus ir Dāvida Dēls.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Pestītāj, apžēlojies par mums.

Kristu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 50, 4-7

Servus Jahve himna, ko šodien dzirdējām no Pravieša Isaja, ir viena no četrām himnām, kas pravieto Jēzus ciešanas. Servus Jahve – Dieva Kalps, Kristus ir pazemīgs, un Viņš neapslēpj savu seju no nievām un spļāvieniem.

Psalms 22, 8-9, 17-18, 19-20, 23-24

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 2, 6-11

Sv. Pāvila kristoloģiskā himna palīdz mums kontemplēt Jēzu, kas pazemināja pats Sevi, tādēļ Dievs Viņu paaugstināja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 26,14—27,66

Ar cieņu, ar kontemplāciju sirdī klausīsimies šodienas Evaņģēliju, ‘Passio’ (Kristus ciešanas), lai mēs būtu kopā ar Kristu, kas cieš šodien mūsu dēļ, pasaules dēļ, kas joprojām neatzīst, ka Viņš ir mūsu Dievs. Iesim kopā ar Kristu līdz Golgātai, lai mācītos, ko nozīmē mīlēt un atdot dzīvību par citiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, no krusta augstumiem Tu ļāvi mums saklausīt savu lūdzošo balsi. Tu pievilki mūs pie sevis, kā Tu to biji solījis, un mēs atnācām, lai izpildītu Tavu vēlēšanos.

Runā Kungs, jo Tavs Vārds ir Tava griba, izsaki savu vēlēšanos, un tā mums būs pavēle!

Taču Tava izkaltusī mute nespēj izteikt ko citu kā “Sitio”.

Kungs, mēs saprotam Tavas dievišķās slāpes, kas visu Tavu mūžu – no Sihāras akas līdz Kalvārijas kalnam – Tevi dedzināt dedzinājušas, un mēs esam gatavi tās remdēt.

Mēs vēlamies – tāpat kā Tu – gaidīt mūsu brāli, kurš nomaldījies grēka dēļ, iet meklēt pazudušo avi, noliekties pār ļaundaru ievainoto ceļinieku, kavēties sarunā ar samarieti, kurai vajadzīgs dzīvības ūdens.

Ikvienai no šīm dvēselēm, Kungs, mēs vēstīsim, ka vienīgi Tu esi miers un patiesā atpūta un ka vienīgi caur Tevi mēs varam nonākt līdz Tēva pilnībai.

Mēs iesim Tavās pēdās un pacietīsim nogurumu, lai sekotu Tev soli solī. Kungs, esi mums līdzās!

Un kad cilvēciskais trauslums liks mums svārstīties, lai no Tava krusta augstumiem skaļāk atskan “Man slāpst!” kā atgādinājums par mērķi, kas mums jāsasniedz.

Taču ne jau vieniem, Kungs, bet kopā ar daudziem brāļiem, kurus mēs gribam atgriezt pie Tevis, kas esi mūžīgais Gans. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Ar pūpoliem mūsu rokās dosimies mājās, un savās ģimenēs kopā izdzīvosim šo lielo nedēļu kopā ar Kristu.

2023. gada 6. aprīlis - Lielā Ceturtdiena

Vadlīnija: Jēzus mīlēja mūs līdz galam

Ievads

Svinēt Kunga Pēdējo Vakariņu Misi nozīmē svinēt Kristus vislielāko mīlestību pret katru no mums, pret Baznīcu, pret visu pasauli. Mācīsimies no Kristus mīlēt, kalpot, upurēt, dot.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kristu , kas kalpo ar mīlestību un maigumu, apžēlojies par mums.

Kungs , kas esi ceļš, patiesība un dzīvība, apžēlojies par mums.

I lasījums no Izceļošanas grāmatas 12, 1-8. 11-14

Tāpat kā Izraēla tauta svinēja Kunga Pashu, arī mēs svinam mūsu Pashu. Visu to, ko Mozus piedzīvoja, jaunais Mozus – Kristus – izpildīja. Klausīsimies un kontemplēsim mūsu Pestīšanas vēsturi.

Psalms 116B (115)

II lasījums no Sv. Pāvila vēstules Korintiešiem 1 Kor 11, 23-26

Sv. Pāvils atgādina korintiešiem, ko Jēzus darīja pēdējās Vakariņās ar apustuļiem. Katru reizi, kad mēs piedalāmies Sv. Misē, konsekrācijas laikā arvien vairāk esam aicināti to svinēt ar vislielāko mīlestību. Jo tā ir mūsu jaunā derība ar Jēzu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 13, 1-15

Pēdējo Vakariņu laikā Jēzus ne tikai iestādīja Euharistijas sakramentu, bet mums deva arī piemēru, kā mīlēt līdz galam. Viņš mazgāja apustuļu kājas, lai mācītu mūs kalpot ar pazemīgu sirdi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Paliec ar mums, Kungs, jo jau tumst un nakts klusumā ienaidnieks strādā, cenšoties pazudināt mūs un vēl tik daudzus.

Bet tagad, kad Tu mums esi lauzis patiesības maizi un mūsu sirdis deg ilgās ieklausīties Tavā Vārdā, mēs nedrīkstam nenodot tālāk Tavas Mīlestības liesmu mūsu brāļiem, kuriem tās vēl nav.

Mēs steigsimies, tāpat kā Tava Māte, pasaules ceļos kā mūžības svētceļnieki. Mēs no jauna atkārtosim visiem Labo vēsti: tā ir uguns, kuru Tu esi atnesis virs zemes.

Bet šī uguns ir mīlestība, un mēs vēlamies tajā degt līdz galam, mēs vēlamies to nest saviem brāļiem, lai tā aizdedzina arī viņus.

Dāvā mums šo žēlastību, Kungs, mēs Tevi lūdzam! Amen.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un šajā naktī paliksim nomodā, lai būtu kopā ar Jēzu, kas no Pēdējo Vakariņu telpas dodas uz Ģetzemanes dārzu un pēc tam pie Hēroda, lai tiktu notiesāts. Būsim kopā ar Jēzu, kas cieš par katru no mums.

2023. gada 7. aprīlis Lielā Piektdiena - Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena

Vadlīnija: Tēvs, Tavās rokās Es atdodu Savu Garu

Ievads:

Esam Lielajā Piektdienā, kad pasaulē joprojām ir karš, naids, šķiršanas, ... utt... Jēzus nomirst par mums klusumā. Kad daudzviet pasaulē jau svin Lieldienas, bet ne Kristus Augšāmcelšanos, mēs esam aicināti būt kopā ar Jēzu, kas nomira uz krusta par mums un visu pasauli. Dzīvosim šodienu lūgšanā, gavēšanā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Dieva Jērs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu, kas atdevi savu dzīvību nāvē, apžēlojies par mums.

Kungs, Servus Jahve, Dieva kalps, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 52, 13-53, 12

Pūpolu svētdienā klausījāmies vienu no Servus Jahve himnām. Šodien klausīsimies otru Pravieša Isaja himnu, kas pravieto Jēzus ciešanas. Servus Jahve – Dieva Kalps, Kristus. Ar pazemīgu sirdi, ar lūgšanas sirdi kontemplēsim Jēzus vaigu!

Psalms 31 (30)

II lasījums no vēstules Ebrejiem 4, 14-16; 5, 7-9

Vēstules Ebrejiem autors prezentē mums Jēzu, paklausīgu līdz nāvei. Viņš atnāca pasaulē, lai izpildītu Dieva Tēva gribu.

Lasījums no Jēzus Kristus Ciešanu apraksta, ko uzrakstījis Svētais Jānis 18, 19 – 42

Caur šo Evaņģēliju iesim kopā ar Jēzu uz Golgātu, kontemplēsim Jēzu, Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es esmu Tev pie kājām, krustā sistais Kungs.

Un jo vairāk es Tevi uzlūkoju, jo mazāk Tevi saprotu.

Trīsas mani pārņem, kad vēlreiz ieklausos vārdos, ko teici Tēvam:

“Mana barība ir pildīt Tavu gribu

un dzert no biķera, kuru Tu man sagatavoji,

pat ja dzēriens ir rūgts un mani pārņem bailes...

Es Tevi lūdzu, lai tas iet man garām, bet to pieņemu,

pat tad, ja bailēs es jūtos vientuļš…”

Bet Tu, krustā sistais Kungs, vai Tu saproti manas bailes?

Vai jūti līdz manai nespējai atdoties Tavai mīlestībai

un teikt savu paklausības pilno “jā” Tēvam?

Palīdzi man, Kungs, es to tik ļoti gribētu...;

Ja Tu mani atbalstīsi, arī es mēģināšu atkārtot

Tavas Mātes sāpju pilno “Lai notiek!”. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un paliksim nomodā kopā ar Mariju, kas raud un kontemplē savu Dēlu, kas ir miris. Paliksim klusumā līdz rīt vakaram.

2023. gada 8. aprīlis - Lieldienu vigīlija svētajā naktī

Vadlīnija: “Viņš jums pa priekšu iet uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš bija teicis”.

Ievads: Šajā Lieldienu vigīlija mēs kopā ar visu baznīcu, vēlamies atcerēties un tikt cauri mūsu pestīšanas vēsturei. Gaidot Kristu, kas augšāmcēlies no miroņiem, mēs ieklausāmies Dieva Vārdos, kas mūs ved cauri mūsu pestīšanas svarīgākajiem notikumiem. Ar uguns un ūdens svētību atceramies mūsu atbrīvošanu no nāves uz dzīvību, no grēka uz žēlastību, no pamestības uz Dieva bērniem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , kas esi augšāmcēlies, apžēlojies par mums.

Kristu , kas uzvarēji nāvi, apžēlojies par mums.

Kungs , mūžīgā dzīve, apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas grāmatas 1,1 – 2,2

Pirmais lasījums palīdz mums kontemplēt pasaules sākumu, kad Dievs radīja pasauli. Viņš ir mūsu Radītājs, Viņš ir mūsu dzīves autors.

Psalms 104

II lasījums no Radīšanas grāmatas 22, 1-18

Šajā lasījumā redzam Dievu, kurš aicina Ābrahamu upurēt savu Dēlu Īzāku. Ābrahams, paklausīgs Dievam, to darīja, bet brīdī, kad viņš gatavojās dēlu upurēt, Kunga eņģelis sauca no debesīm, lai viņš nedara neko ļaunu dēlam. Un Dievs parādīja viņam jēru. Jā, ar šo lasījumu mēs jau redzam to, kas notiks Jaunajā Derībā, – Dievu Tēvu, kas upurēs savu Dēlu Jēzu par mums.

III lasījums no Izceļošanas grāmatas 14, 15 – 15, 1

Šajā lasījumā mums tiek atgādināta Sarkanās jūras pāriešana. Kopā ar Izraēla tautu arī mēs pārejam jūrai – no grēka dzīves uz svētu dzīvi, no elku dzīves uz lūgšanas dzīvi, no nāves dzīves uz augšāmcelšanās dzīvi.

IV lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 6, 3 – 11

Sv. Pāvils atgādina mums, ka Kristus ir uzmodināts no miroņiem ar Tēva godības spēku. Šajā naktī kontemplēsim šo lielo un mūsu ticības centrālo noslēpumu

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 24, 1-12

Kopā ar Mariju Magdalēnu iesim pie Jēzus kapa un ļausim, ka Jēzus parāda mums mūsu sirdi. Jēzus ir augšāmcēlies! Ar prieku sludināsim visiem Kristus Augšāmcelšanos un dāvāsim Jēzus prieku un mieru!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Augšāmcelšanās rītausmā

Stāv Marija, sāpes klusu ciešot,

un garā redz sava Dēla nāvi.

Viņas Sirds ir ciešanu caurdurta.

Pēkšņi tik tuvu viņai, bet nesaredzama,

uzsmaida kāda maiga seja

un draudzīgi jautā:

“Sieviet, kādēļ tu raudi?

Vai tad eņģelis, kurš toreiz

tev pasludināja Mīlestības dzimšanu,

nav atklājis tev, Sāpju Māt,

Jēzus augšāmcelšanos?”

Lēnām Bezvainīgā pievērš Viņam

asarām aizmigloto skatienu,

un viņu pārņem trīsas,

elsojot

viņa iesaucas: “Dēls!”

un piekļauj Viņu pie savas sirds. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un ielās dziedāsim, un sludināsim: Kristus ir dzīvs, Alleluja!

2023. gada 9. aprīlis – Kristus Augšāmcelšanās svētki

Vadlīnija: Kristus ir augšāmcēlies, alleluja!

Ievads

Svinēt Kristus Augšāmcelšanās svētkus nozīmē svinēt mūsu augšāmcelšanos jaunai dzīvei. Tas nozīmē, ka mēs izdzīvojam Lieldienu noslēpumu: mēs nomirām par mūsu grēkiem kopā ar Kristu un augšāmceļamies jaunai dzīvei. Izdzīvosim mūsu Kristības pienākumus un kļūsim Jēzus augšāmcelšanās liecinieki!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu gaisma, apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu cerība, apžēlojies par mums.

Kungs, Tēva spožums, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļu darbiem 10, 34a, 37 – 43

Klausīsimies ar uzmanību Pētera liecību par Kristus augšāmcelšanos. Ņemsim piemēru no Pētera un ar drošību un Svēta Gara spēku sludināsim, ka Kristus ir augšāmcēlies, ka pēc nāves ir mūžīgā dzīve.

Psalms 118

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem Kol 3, 1- 4

Otrajā lasījumā esam aicināti skatīties uz augšu, nevis uz to, kas virs zemes. Mums jādzīvo kā augšāmceltām personām, kas nozīmē dzīvot Kristus vārdā, dzīvot Kristū.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 1- 9

Šajā fragmentā redzam Pēteri un Jānis, kas skrien uz Jēzus kapu. Abi ieticēja, ka Kristus ir augšāmcēlies. Arī mēs atjaunosim savu ticības dzīvi un dzīvosim ticībā, cerībā un mīlestībā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi augšāmcēlies, Tu esi mūsu vidū.

Tu esi mūsu cerība!

Atjauno mūs savā mīlestībā,

atdzīvini mūsu cerību,

stiprini mūsu ticību,

liec mums staigāt pa pasaules ielām un sludināt,

ka Tu esi Alfa, Omega, sākums un beigas, mūžība. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dziedāsim “Alleluja” savā sirdī un savā dzīvē.

2023. gada 16. aprīlī - 2. Lieldienas svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki,

Psaltērija I I nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans glābējs. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus. (Ps 118, 14.17)

Ievads

Šīsdienas liturģija mūs aicina atvērties Dieva žēlastībai, ielaists Svēto Garu savā sirdī un dvēselē, kā arī rūpēties viens par otru atbalstīt un palīdzēt, jo Dievs mūs vienādi mīl.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir mīlīgs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir dzīves paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir žēlastības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļi darbiem 2,42-47

Pirmajā lasījumā mēs redzam patiesi primitīvās baznīcas vēsturi, tās agrīnās dienas, tās zīdaiņa stāvokli, bet arī tās vislielākās nevainības stāvokli. Viņi cītīgi un pastāvīgi piedalījās vārda sludināšanā. Viņi palika apustuļu mācībā, nekad to nenoraidīja un neatmeta; vai, kā var lasīt, viņi turpināja pastāvīgi sekot apustuļu mācībām vai norādījumiem.

Paskaties, kā šie kristieši mīl viens otru. Viņi rūpējās viens par otru, juta viens otram līdzi un patiesi atbalstīja viens otra intereses. Viņi sazinājās viens ar otru reliģiskās pielūgsmēs. Viņi satikās templī: tur bija viņu tikšanās; jo sadraudzība ar Dievu ir labākā sadraudzība, kāda mums var būt vienam ar otru. Viņi bija vienprātīgi; starp viņiem ne tikai nav domstarpību un strīdu, bet ir daudz svētas mīlestības; un viņi no visas sirds pievienojās saviem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Psalms 118

II lasījums no Svētā apustuļa Pētera Pirmās Vēstules 1, 3-9

Otrā lasījumā Pēteris min, ka lasītājiem šī pasaule ir sveša. Viņi garīgi atšķiras no apkārtējiem cilvēkiem, un viņi var būt arī etniski atšķirīgi. Ja viņi jūtas sociāli izolēti un nedroši, palīdzēs Pētera vārdi: Dievs viņus ir izvēlējies jau sen. Tie nav nejaušība, un viņi var justies droši, zinot, ka Dievam ir plāns ar viņiem. Dievs ikvienu ir paredzējis vienā ziņā, bet mums līdz galam nesaprotamu iemeslu dēļ Viņš dažus izvēlas īpašai attieksmei. Šī izvēle tiek veikta caur Svēto Garu, un mērķis ir, lai mēs paklausītu Jēzum Kristum un tiktu šķīstīti ar Viņa upuri.

Dieva žēlastība mums ir devusi jaunu dzīves sākumu — dzīvot ar pārliecību par nākotni, jo Jēzus augšāmcelšanās mums ir apliecinājusi, ka arī mēs tiksim augšāmcelti godībā caur Viņu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 19- 31

Šajā fragmentā Jēzus pirmo reizi satiek savus tuvākos draugus pēc tam, kad viņi visi viņu pameta viņa trūkuma stundā. Tas noteikti bija brīdis, kad viņi visi baidījās. Tomēr Viņa pirmie vārdi, kas tika atkārtoti divreiz, bija: "Miers lai ir ar jums." Nekādu pārmetumu, tikai "Miers!" Un tad Viņš viņiem parādīja savas brūces, nepārprotamas pēdas.

"Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu." Kamēr viņi jutās pilnīgi sakauti kā Viņa mācekļi, Viņš tiem uzticēja to pašu misiju, ko Viņš bija saņēmis no Tēva: tagad viņi zināja, ka nebija izredzējuši Viņu, bet Viņš bija izredzējis viņus. Viņu misija, grēku piedošanas misija, bija jāpilda ar Svētā Gara spēku.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Vai manas sirds durvis ir aizslēgtas? Vai es negaidu, ka Jēzus parādīsies un apciemos mani? Vai es baidos — baidos, ka mans sakārtotais domāšanas un rīcības veids var apgriezties kājām gaisā, ja es ielaidīšu Jēzu? Jēzu, salauž manu nesatricināmo sirdi, salauž manu aizsardzību un ienāc.

Mises noslēgums un vadlīnija

"Sūtīt" ir tas, ko Dievam patīk darīt. Jēzus ir sūtīts, Svētais Gars ir sūtīts, un mēs arī. Jēzus tika sūtīts, lai nestu pasaulē mīlestību, gaismu un patiesību.

Atcerieties, ka mēs esam svarīgi Dieva plānos, mums savā mazajā pasaulē jāienes mīlestība, gaisma un patiesība. Pasaule kļūs labāka, ja mēs pabeigsim savu misiju!

2023. gada 23. Aprīlī – 3. Lieldienas svētdiena, Psaltērija I II nedēļa

Vadlīnija: Dievs ir pasaules gaisma

Ievads

Ticība, kas sagādā atpestīšanu, balstās uz Kristu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Dievs , apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Glābējs , apžēlojies par mums.

Kungs, Taisnīgs un Žēlsirdīgs , apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļi darbiem 2,14, 22-33

Apustuļu darbos šodien lasām par Jēzus brīnumdarbiem , nāvi uz krusta un augšāmcelšanu., kā āri par cerību un iespēju mums visiem sasniegt Debesu Valstību .

Psalms 16,1-2, 5, 7-8, 9-10, 11

II lasījums no Svētā apustuļa Pētera Pirmās Vēstules 1,17-21

Otrais lasījums atgādina par mūsu atpirkšanu ar dārgam asinīm un cerību , kuru tā dod mums

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 24,13-35

Šajā fragmentā Jēzus iet kopa ar diviem vīriem , kuri viņu nepazina uzreiz , bet saka stāstīt par notikumiem Jeruzalemē - par Kristus ciešanām un nāvi . Jēzus aizrada viņiem neticību praviešu vārdiem un izskaidroja praviešu rakstus, kas bija par Viņu rakstīti . Tikai kad Jēzus pie galda lauza maizi , tie saprata , ka Jēzus bija ar viņiem , bet pazuda Tad viņi atgriežas uz Jeruzalemi un pastāstīja visu Apustuļiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs ,tāpat kā savā apredzībā Tu sargā un stiprini mūsu miesu,

Tā esi arī mūsu dvēseles Glābējs, jo Tu esi to atpircis ar savām dārgajam asinīm.

Sv. Dž. H. Ņūmens

Mises noslēgums un vadlīnija

Ak patiesais Dievs Izdzēs šodien mūsu grēkus

2023. gada 30. Aprīlī – 4. Lieldienas svētdiena, Laba Gana svētdiena,

Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem, Psaltērija I V nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. (Psalms 23:1)

Ievads:

Šodienas lasījumi mums atgādina par to, ka esam avis un mums jāseko vienam īstajam Ganam. Jāieklausās īstajā un pazīstamajā balsī.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mīlošais gans, apžēlojies par mums.

Kristu, īstā gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, Tēva mīlestība, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļi darbiem 2,14a, 36-41

Lasām par to cik spēcīgs ir Dieva vārds. Par to, ka tas atlauž katru sirdi un dziedina. Un piedod. Par to, cik ļoti Dievs katru no mums mīl, ka sūta mums svēto garu, lai palīdzētu mums ik uz soļa.

Psalms 23, 1-3a, 3b4, 5, 6

II lasījums no Svētā apustuļa Pētera Pirmās Vēstules 2,20b-25

Otrais lasījums mums atgādina par labiem darbiem un pacietību. Par to, ka tas ir daudz nozīmīgāk par viltu, par sacelšanos un par grēku. Un par lielo dāvanu, ko Kristus mums dod: “Caur Viņa brūcēm mēs esam dziedināti”.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 10,1-10

Šajā fragmentā Jēzus mums atgādina: “Es esmu durvis”. Caur Viņu mums jāskatās pasaule, caur Viņu mēs redzēsim īstās krāsas un īsto patiesību. Un ka caur Viņu un sekojot Viņa mācībai mums būs īsta dzīvība un pārpilnība.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs palīdzi man Tevi labāk sadzirdēt. Palīdzi man šajā pasaules skrējienā dzirdēt Tavu balsi, dzirdēt īstā un vienīgā gana balsi.

Kungs rādi man ceļu, vadi mani. Palīdzi sekot Tev bez maldīšanās un noklīšanas.

Kungs esi blakus manās grūtībās. Vadi mani pie strauta un veldzē manas slāpes.

Dievs Kungs, paldies par Tavām rūpēm un mīlestību. Paldies, ka zini mani un redzi manu ceļu vēl tālu uz priekšu. Dod man drosmi neatkāpties un paklausīgi sekot.

Mises noslēgums un vadlīnija

Mēs esam Kunga avis. Stiprinātas Kristībā un ar Svēto garu. Iesim un būsim labas avis un sludināsim labo vēsti.