2022. gada 4. decembrī

Adventa 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Viņa dienās uzplauks miers un taisnība (R. sal 7a)

Ievads:

Šajā otrajā Adventa svētdienā Baznīca mums dod Jāni Kristītāju kā piemēru, lai sagatavotu Kunga ceļu, lai gaidītu Mesiju ar dedzīgu sirdi, ar lūgšanu, modrību un prieku.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Dieva Jērs, apžēlojies par mums!

Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mums!

Kungs, visspēcīgais, apžēlojies par mums!

I l asījums no Pravieša Isaja grāmatas 11, 1- 10

Pirmais lasījums dāvā mums cerību. Isajs sludina prieka vēsti, Mesijas atnākšanu, atvasi no Jesses celma; tas ir Kungs, pilns gudrības, saprašanas, padoma, stipruma, zināšanu un bijības gara.

Psalms 72:1-2, 7-8, 12-13, 17

II lasījums n o Svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 15:4-9

Arī Sv. Pāvils dāvā mums cerību. Kristus, Dieva Tēva dēls, ir atnācis, lai atpestītu visus cilvēkus, arī pagānu tautas. Vēstīsim par Kristu, cerības avotu visiem!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 3, 1-12

Otrajā Adventa svētdienā esam aicināti klausīties Jāņa Kristītāja vārdos: “Gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas viņa takas”. Esam aicināti šajā žēlastības laikā klausīties Dieva balsi, sekot Kunga ceļam, atgriezties arvien vairāk pie Dieva, kas ir mīlestība, kas ir visspēcīgākais!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es ilgi meklēju Tavu vaigu. Es Tevi meklēju it visā, dzīves krokās, priekos un skumjās, pilsētas apdullinošajā klusumā un haosā.

Tu esi šeit ar mani. Euharistiskā maizes dāvanā Tu apmierini mīlestības izsalkumu, taisnības meklējumus, tieksmi pēc piedošanas. Tu mierini manu sirdi visās ciešanās, trūkumā, vientulības tukšumā un piepildi to ar prieku, mīlestību, vēlmi dalīties.

Tu parādi man savu vaigu ievainotajā cilvēcē, aizmirstajā brālī; es atrodu Tevi kaimiņos, ko satieku, bērnā, kuram palīdzu, ģimenē, kura mīl.

Tu esi man atvēris acis un viss ir Tava dāvana, viss runā par Tevi, es zinu, ka Tu man esi tuvu un šodien kopā ar saviem brāļiem un māsām vēlos teikt savu jā un paldies. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Tāpat kā Jānis Kristītājs sludināsim, ka Jēzus ir tuvu, ka ir vajadzīgs atgriezties pie Kunga!

2022. gada 8. decembrī - V.J.MARIJAS BEZVAINĪGĀ IEŅEMŠANA, lieli svētki

Vadlīnija: Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes. (Lk 1, 46 – 48)

Ievads

Marija ir ne tikai Baznīcas vai Dieva, bet arī mūsu māte. Viņa ir īpaša, viņa ir mīlestība, viņa ir maigums, viņa ir spēks.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūsu Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, Mūsu Radītājs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas grāmatas 3:9-15, 20

Pirmais lasījums mums atgādina par aizliegto augli Paradīzē. Par to, cik ļoti viegli krist kārdinājumā un cik ļoti viegli novelt vainu uz citiem. Un cik vāji esam Dieva priekšā atzīstot savas kļūdas.

Psalms 98 1, 2-3ab, 3cd-4

II lasījums no Svēta apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 1,3-6. 11-12

Otrajā lasījumā lasām par to, ka caur Jēzu un ar viņa palīdzību varam iet pie Dieva. Par to, ka esam brāļi un māsas un mums kopā jāveicina Dieva godības slava.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 1, 26-38

Evaņģēlijs mums atgādina par mīlestību un drosmi. Par to, ka Dievam viss ir iespējams un tikai no mums atkarīgs vai to pieņemam vai nē.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, mēs pateicamies Tev, ka esi devis mums Māti Mariju. Ar viņas un visu svēto aizbildniecību, kuros Tu esi pagodināts, mēs lūdzam Tevi, atver mūsu sirdis savam Vārdam, lai mēs pazemībā spētu pieņemt Tavu mācību. Atļauj Vissvētajai Jaunavai Marijai, Tavai uzticīgajai kalponei, vest mūs ceļā uz pilnību. Dāvā mums Svēto Garu, lai mēs varētu pareizi novērtēt, kāda nozīme mūsu dzīvē ir svēto labajam piemēram. Dari mūs stiprus savā Garā, lai mums pietiktu spēka sekot svētajiem un kādu dienu nonākt pie Tevis un piebiedroties visu svēto pulkam un Jaunavai Marijai, svēto Karalienei. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Paļausimies uz Dievu tikpat drosmīgi kā to darīja Marija, lai sasniegtu pilnību un nebaidītos no izaicinājumiem.

2022. gada 11. decembrī

Adventa III svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Priecājieties iekš Tā Kunga vienmēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Tas Kungs ir tuvu. (Fil 4, 4-5)

Ievads:

Šodienas svētdienas mise ir priecīga mise. Priesteru tērpu krāsa ir rozā. Liturģijā šī krāsa nozīmē prieku. Trešā Adventa svētdiena uzsver Kunga atnākšanas priecīgo gaidīšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūsu Universālais brālis, apžēlojies par mums.

Kristu, Taisnīgais Mācītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Ilggaidītais Mesija, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 35,1-6a. 10

Pirmajā lasījumā mēs lasām par ebreju tautu, kas Babilonijas gūstā bija kā sauss tuksnesis, kurā nav nekādas veģetācijas, t.i. tautai vairs nebija nekādu cerību uz atbrīvošanos. Bet viņiem jātic, ka glābšana nāks no paša Dieva. Un šeit Isajs pravieto par Mesiju, Jēzu Kristu, kurš dziedinās gan fiziski slimos, gan garīgi slimos. Un atkal atgriezīsies izredzētās tautas prieks.

Psalms 146 (145)

II lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules 5,7-10

Otrajā lasījumā apustulis aicina būt pacietīgiem līdz galam mūsu kristīgajā dzīvē, salīdzinot to ar zemnieka lielo pacietību, jo nav zināms, kad pienāks ilgi gaidītais lietus. Viņš arī aicina saglabāt brāļu mīlestību savā starpā un nopietnu pārbaudījumu brīžos tikai paļauties uz To Kungu, kā to darīja Vecās Derības pravieši.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 11,2-11

Evaņģēlijs saka, ka pravietis Jānis vēlas pārliecināt savus mācekļus par Mesijas patiesību Jēzus Kristus personā, sūtot tos pie Viņa ar jautājumu par to. Pats Jānis nešaubījās par Kristu, jo viņš atklāti liecināja par Viņu visiem cilvēkiem. Un Jēzus atbild Jāņa mācekļiem ar pravieša Jesajas vārdiem par sevi. Tad viņš piebilst, ka ikviens, kas tic Viņam kā gaidītajam Pestītājam, tiks izglābts. Tālāk Jēzus atklāj Jāņa Kristītāja svarīgo lomu pasaules pestīšanā, runājot par viņu kā par ļoti svarīgu vēstnesi Kunga priekšā, par pēdējo lielo Vecās Derības pravieti.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies, ka nebaidījies atnākt uz šo cilvēciski auksto un nežēlīgo pasauli, kas uzņēma Tevi pamestā šķūnī un neizrādīja pienācīgu cieņu. Bet aiz mīlestības pret katru no mums Tu to izdarīji.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pieņemsim Jēzu savā sirdī, uzticēsimies Viņam visās savās lietās, redzēsim Viņu vienmēr savos kaimiņos, pat tad, kad mums tas ir ļoti grūti, un vēlēsim viņiem tikai labu.

2022. gada 18. Decembrī

Adventa IV svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija : Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu.

Ievads: Tuvojamies Kristus dzimšanas svētkiem. Esam aicināti ilgoties arvien vairāk pēc Jēzus, kas ir atnācis un nāks vēlreiz. Ceturtajā Adventa svētdienā mums pretī nāk Marija, caur Viņu varam mācīties, kā gaidīt Jēzu, kā dzīvot kopā ar Jēzu, kā sekot Kristum, tāpat kā viņa darīja.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Dievs ar mums, apžēlojies par mums!

Kristu, žēlastības avots, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu miers, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 7:10-14

Pravietis Isajs pravietoja šos vārdus: Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un viņa vārds būs Emanuels. Mesija, ko mēs gaidām, ir Emanuels, Dievs ar mums.

Psalms 24:1-2, 3-4, 5-6

II lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 1, 1-7

Sv. Pāvils sludina Dieva Evaņģēliju, Kristu, Dieva dēlu, kas ir no Dāvida cilts, un mēs piederam Viņam.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 1, 18 - 24

Šajā Evaņģēlijā redzam Sv Jāzepu, kas piepilda savu aicinājumu, izpilda Dieva gribu, Viņš sadzird eņģeļa balsi, kas sludina to, ko pravietis Isaja jau pravietoja pirmajā lasījumā, un ka caur Mariju viss ir izpildīts.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Nāc, Kungs Jēzu, piepildi mūsu sirdi ar Tavu mīlestību!

Nāc, Kungs Jēzu, dod mums Tavu Garu!

Nāc, Kungs Jēzu, pārveido mūsu dzīves līdzīgas Tavai dzīvei!

Nāc, Kungs Jēzu, atver mūsu ausis, mūsu sirdi, lai arvien vairāk klausāmies Tavā Vārdā!

Nāc, Kungs Jēzu, palīdzi mums, lai varam teikt “Lūk, es esmu!” tāpat kā Marija un Jāzeps sacīja!

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim visiem, ka Jēzus ir tuvu, Viņš ir Emanuels – Dievs starp mums!

2022. gada 25. decembrī, KRISTUS PIEDDZIMŠANA, lieli svētki

Vadlīnija: Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums! (Jņ 1,)

Ievads:

„Šodien visa zeme ieraudzīja mūsu Dieva pestīšanu! Jā! Jauna gaisma, jauna dzīve ir dota mums, jo šodien Jēzus ir dzimis. Viņš ir mūsu Pestītājs, Viņš ir mūsu gaisma, mūsu dzīvība, mūsu patiesība!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Pestītāj, apžēlojies par mums!

Kristu, Vārds, kas ir tapis miesa, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu Tēvs, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 52,7-10

Visas zemes malas ieraudzīs mūsu Dieva pestīšanu! Kontemplēsim šo lielo noslēpumu caur Isaja vārdiem!

Psalms 98 (97)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 1,1-6

Ir pienācis laiks, kad Dievs uz mums ir runājis caur Dēlu! Jā, šodien ir pestīšanas laiks, šodien ir žēlsirdības laiks! Dievs ir dzimis un mēs ar visiem Dieva eņģeļiem Viņu pielūdzam!

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 1-18

Logos, vārds! Liels noslēpums. Iesākumā bija Vārds un Vārds ir tapis miesa! Šodien svinam šo lielo noslēpumu. Ar mūsu ticību apliecinām, ka Kristus ir kļuvis cilvēks – Dievs un cilvēks – to apliecinām, sludinām un sekojam!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Gloria! Jo Tu, Jēzu, esi dzimis starp mums!

Gloria! Jo Tu esi Visaugstais Dievs, kas iemiesojās mūsu vidu!

Gloria! Jo Tu esi Dieva Vārds no sākuma un vienmēr!

Gloria! Jo Tu mūs atbrīvoji no grēka!

Gloria! Jo Tu mūs atpestīji „Per carnem”

Mises noslēgums un vadlīnija

Ar prieku iesim mājās, pa ielām un dziedāsim: „Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!”

2022. gada 27. decembrī - SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS JĀNIS, svētki

Vadlīnija: Ko redzējām un dzirdējām, mēs pasludinām jums.

Ievads:

Šodien ar visu Baznīcu svinam Sv. Apustuļa un Evaņģēlista Jāņa svētkus. Jānis no visiem Evaņģēlistiem ir tas, kas visvairāk skaidro mums, kas ir Dievs. Atšķirībā no sinoptiķiem (Matejs, Lūkas un Marks), kas stāsta par Jēzus dzīvi, Jānis liecina mums, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs ir dzīvības maize, ka Dievs ir ceļš, patiesība un dzīvība.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mīlestība, apžēlojies par mums!

Kristu, Tu esi pasaules gaisma, apžēlojies par mums!

Kungs, Tu esi dzīvības maize, apžēlojies par mums!

I lasījums no svēta apustuļa Jāņa pirmā vēstules 1 Jņ 1, 1-4

Sv. Jānis liecina mums, ka Dievs ir mīlestība. To, ko viņš redzēja, kam ir pieskāries, Viņš sludina.

Psalms 97 (96)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 1A.2-8

Jānis kopā ar Pēteri ir pirmie apustuļi, kas skrien, lai redzētu Jēzus kapu. Bet Jānis aizskrēja pirmais. Jānis redzēja, ticēja un sludināja. Arī mēs esam aicināti, kā Sv. Jānis, redzēt, ticēt un sludināt Jēzu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

O, Jēzus Euharistija, Tu esi bezgalīga mīlestība. Tu esi mūsu sirdīs un mājo mūsos kopā ar Tēvu un Garu. Paldies Tev, Jēzu, par Tavu klātbūtni; klātbūtni, kas dod mieru, prieku un kā uguns, kas deg, šķīstī un svētī.

Euharistiskais Jēzu, paliec mūsos un mēs paliekam Tevī! Dod mums drosmi mīlēt līdz galam, kā Tu mūs mīlēji līdz galam, līdz pat savai dzīvībai par mums. Dod mums prieku liecināt pasaulē, ka Tu esi Glābējs, Pestītājs.

Mises noslēgums un vadlīnija

Iesim un liecināsim par Dieva vislielāko mīlestību!

2022. gada 30. decembris

SVĒTĀ ĢIMENE, lieli svētki

Vadlīnija: Dieva dēls kļuva cilvēks un dzīvoja starp mums.

Ievads

Dievs ienāca pasaulē caur ģimeni, parādot cik svarīga un nozīmīga ir ģimene. Un cik ļoti svarīgas ir vērtības, ko bērns saņem. Mīlestība un audzināšana.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mīlošais Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, mīlestības paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, ģimenes sargs, apžēlojies par mums.

I lasījums Sīraha dēla grāmata 3, 2-6.12-14

Pirmajā lasījumā dzirdām cik ļoti svarīgi godāt un cienīt vecākus. Tie, kuri godinās savus vecākus, būs attīrīti no saviem grēkiem un viņu lūgšanas tiks uzklausītas.

Psalms 128 (127)

II lasījums no s vēta apustuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem 3, 12-21

Otrais lasījums atklāj ģimenes nozīmi un vērtības. Kopīgi lūgties un pateikties Dievam, cienīt vienam otru, mīlēt, piedot. Atbalstīt vienam otru un palīdzēt augt otram.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 2, 13-15.19-23

Evaņģēlijs mums atklāj to, ka bieži ģimenē jāpieņem pēkšņi lēmumi un jārīkojas ātri. Bailes, satraukums, panika – visas šis lietas jāatdod Dievam un viņa paļāvībā jādodas uz priekšu. Vienoti, mīlestībā un paļāvībā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs, Tu esi tēvišķības aizsākums debesīs un virs zemes. Tēvs, Tu, kas esi Mīlestība un Dzīvība, dari, lai katra ģimene virs zemes caur Tava Dēla, Jēzus Kristus, piedzimšanu no Jaunavas un caur Svēto Garu kļūtu par patiesu dzīvības un mīlestības mājokli katras nākamās paaudzes ģimenēm.

Lai Tava žēlastība vada laulāto domas un darbus viņu pašu ģimeņu un visu cilvēku labumam pasaulē.

Lai bērniem un jauniešiem ģimene būtu stiprs atbalsts viņu cilvēciskajā attīstībā, tā ka viņi augtu patiesībā un mīlestībā.

Lai mīlestība, stiprināta ar Laulības sakramenta žēlastību, kļūst stiprāka par visām vājībām un krīzēm, kuras bieži skar mūsu ģimenes.

Visbeidzot, lūdzam Tevi caur Nazaretes Svētās ģimenes aizbildniecību, lai Baznīca visu zemes tautu vidū spētu auglīgi pildīt savu sūtību ģimenēs un caur ģimenēm. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība mūžu mūžos. Amen. Svētais Jānis Pāvils II

Mises noslēgums un vadlīnija

Sargāsim ģimenes vērtību un šo īpašo savienību, lai mīlestība uz Dievu sāk veidoties mājās.