2022. gada 1. oktobrī

    Sv. Terēze no Bērna Jēzus, jaunava

            (Latvijas Starpdiecēžu Garīgajā seminārā šodien sv. Terēzes svinības)    

    Vadlīnija:     “Baznīcas, savas Mātes sirdī, es būšu Mīlestība!” (sv. Terēze no     Bērna Jēzus)

    Ievads

    Šodienas liturģija mums atgādina, ka ir tik svarīgi dzīvot pazemībā.     Mācīsimies no Sv. Terēzes no Bērna Jēzus, un viņas mazā ceļa, kas ved mūs     pie Jēzu.

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs     , pazemīgais Dievs, apžēlojies par mums!

    Kristu     , maigais Dēls, apžēlojies par mums!

    Kungs     , vienkāršākais Dievs, apžēlojies par mums!

    I lasījums no Pravieša Isaja grāmatas     66, 10-14c    

    Pirmajā lasījumā Pravietis Isajs sludina, pravieto, gavilē un priecājas, jo     Mesija drīz piedzims, nāks mūsu vidū. Arī mēs gavilēsim un priecāsimies, jo     Dievs ir tuvu mums. Viņš nāks klusumā, pazemībā, mīlestībā.

    Psalms 131 (130)

            Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs         18, 1-4

Jēzus šajā Evaņģēlijā runā ar mācekļiem. Mācekļi prasa Jēzum: kas ir lielākais debesu valstībā? Mācīsimies no Sv. Terēzes no     Bērna Jēzus, kas dzīvoja pazemībā, vienkāršībā, mīlestībā, paļāvībā uz     Dievu un ar citiem.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Sv. Terēzei no Bērna Jēzus

    Tu lilija brīnišķi skaistā,

    Kas debesu pagalmos zied,

    Tā mīlēt mūs māci, ka spētu

    Caur grūtībām priecīgi iet.

    Lai Dievam, cik varam, mēs godu vien darām,

    Ai, Terēze svētā, lūdz Dievu par mums!

    Tev sveša šīs pasaules seja,

    Tās prieki drīz mainās un zūd,

    Ar upuriem šīs zemes lejā

    Var mūžības vainagu gūt.

    Šī dvēseles kvēle tev piestāv jo cēli,

    Ai, Terēze svētā, lūdz Dievu par mums!

    Kā zvaigzne mums mirdzumu rādi,

    Vēl dzīvē ir tumsas tik daudz.

    Pa celiņu mazo mūs vadi,

    Ko “garīgā bērnība” sauc.

    No ļauna tad spēsim būt brīvi un iesim,

    Kur aicina gaismas un dzīvības Dievs!

    Tev sekojot plauksim kā ziedi,

    Kas Dievam par godu vien kvēl,

    Kas šķīsti kā rītausmas rasa

    Jo dienas mirdz daiļāki vēl.

    Mūs sargā un aizsedz, un sirdīs mums iededz

    Vēl cēlāku mīlu uz Dievu arvien!

    Ļauj brīnišķam rozīšu lietum

    No debesu augstumiem līt,

    Un mūžīgās dzīvības sēkla

    Lai cilvēku dvēselēs krīt.

    Ar prieku, lai spēku nest upuri svētu,

    Mēs atdodam visu, lai dvēseles glābt!

    Mises noslēgums un vadlīnija

            Lai Sv. Terēze no debesīm sargā katru no mums un māca mums iet         pazemības ceļu!    

   

   

    2022. gada 2. oktobri

    Parastā liturģiskā laika XXVII. svētdiena,     Psaltērija IV nedēļa

    Vadlīnija:     Tie ir ļaudis, kuru sirdīm patīk maldu ceļi, viņi nezina Manas tekas. Tādēļ     Es esmu zvērējis Savās dusmās: tiešām, tie nenāks Manā miera vietā! (Ps 95,     10-11)

    Ievads

    Šīsdienas liturģija mūs aicina padomāt par ticību, ko mums tā nozīmē, cik     daudz mums vajag, nebaidīties no grūtībām, nelaimēm un dzīves, kā arī ticēt     Dieva apsolījumiem.

   

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, kas ir liels ķēniņš pār visiem dieviem, apžēlojies par mums.

    Kristu, kas uzvarēja nāvi, apžēlojies par mums.

    Kungs, Tava roka mūs gana, apžēlojies par mums.

    I lasījums no Habakuka grāmatas     1:2-3; 2:2-4

    Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ.     Kas ir taisnais? Taisnais ir tas, kurš dzīvē visu dara pareizi, saskaņā ar     Dieva likumu. Bet galu galā pat tāds cilvēks saņem pasaulīgā ļaunuma     viļņus, un viņš ļoti asi uztver tā netaisnību (Ījaba grāmata). Katra     nelaime viņa dzīvē ir nepelnīts sods, kas sāp sirdi un atņem dzīvei jēgu.     Un tikai ticība var ienest patiesu un jēgpilnu gaismu šādā dzīvē, ticība     Dieva labestībai, ticība, ka nepatikšanām nav nekāda sakara ar sodu, un     ciešanas ir vieta īpašai tikšanās vietai ar To, kurš pieņēma ciešanas un     nāvi par mūsu grēkiem.

    Psalms Ps 95:1-2, 6-7, 8-9

            II lasījums no svētā apustuļa Pāvila otras vēstules Timotejam         1, 6 – 8, 13 - 14    

    Otrajā lasījumā mēs lasām, ka no Dieva mēs saņemam dažādus garus, nevis     bailes. Bailes (nāves, ciešanu, kļūdīties, pazaudēt kaut ko, nezināma     u.c.), kas mīt mūsos, traucē mums dzīvot un paralizē visas mūsu kustības.     Svētais Gars dod mums spēku, nevis mūsu cilvēcisko spēku, kas tikai baro     mūsu lepnumu un kuru vienmēr ir kāds cits, kas to pārspēj – bet gan Dieva     spēku, kas pilnveidojies mūsu vājumā. Un, ja Dievs ir par mums, kas var būt     pret mums? (Rom 8, 31). Svētais Gars nes mīlestību.

   

            Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass         17, 5 – 10    

    Šajā fragmentā mēs lasām, ka apustuļi prasa, lai Kungs vairo viņu ticību,     jo viņiem liekas, ja cilvēkam būs vairāk ticības, viņš varēs daudz ko     izdarīt. Kas ir ticība un cik mums vajag? Ticība ir uzticības un mīlestības     attiecības. Tas nozīmē atvērties, lai saņemtu kāda cita dzīvību un atdotu     savu dzīvi citam. Otrs ir Jēzus Kristus. Šī vienīgā ticības attieksme     nosaka, kas mēs esam un kā mēs dzīvojam. Jautājums nav par to, cik daudz     mums ir ticības, bet gan par to, kā mēs dzīvojam saskaņā ar ticību. Kā mūsu     ticība, mūsu attiecības ar Jēzu maina mūsu dzīvi, mūsu attiecības, citu     cilvēku dzīvi? Ja tā nav, vairāk par to pašu noteikti nebūs nozīmes.     Ticības sinepju graudiņš mūsos jau ir iedēstīts. Tas ir pats Kristus.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Jēzu, atbrīvo mani no bailēm, kuras izēd mani, neļauj elpot brīvi, neļauj     normāli dzīvot un priecāties par katru dzīves mirkli. Atbrīvo mani no     paniskām lēkmēm, kuru es izjūtu bieži dažādās vietās un pūlī.

    Jēzu, stiprini manu ticību un pacietību, kad es esmu kārdināta,     greizsirdīga un dusmīga.

    Jēzu, atgādini man bieži, ka bailes nav no Dieva, ka Viņš dod man spēku un     mīlestību.

    Jēzu, esi man blakus un pasargā no ļaunuma, grēka, kārdinājuma. Es vēlos     Tev sekot, pavadīt vairāk laika ar Tevi, ved mani pa pareizo ceļu un     palīdzi uzvarēt šajā baiļu cīņā.

   

    Mises noslēgums un vadlīnija

            Nebaidies sekot Kristum, nebaidies liecināt par Viņu, nebaidies dzīvot         kopā ar Viņu! Jo Viņš ir mūsu spēks, mūsu mīlestība un cerība!    

    2022. gada 9. oktobrī

    Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena,     Psaltērija IV nedēļa    

    Vadlīnija:     Dievs ir vienmēr žēlsirdīgs un labvēlīgs.

    Ievads

    Šis dienas lasījumi mūs aicina kontemplēt žēlsirdīgā Dieva vaigu. Viņš     vienmēr piedod un dziedina. Esam aicināti kļūt pateicīgi Dievam par visu,     ko Viņš dara ar mums.

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, kas esi labvēlīgs, apžēlojies par mums!

    Kristu, kas esi žēlsirdīgs, apžēlojies par mums!

    Kungs, kas esi taisnīgs, apžēlojies par mums!

   

    I lasījums no Ķēniņu otrā     grām     atas     5:14-17    

    Pirmajā lasījumā mēs lasām par Naamanu, kas bija slims un pēc pravieša     lūguma ienirst septiņas reizes Jordānas upē. To viņš dara ar aizdomām un     bez pazemības. Viņš vēlas pateikties pravietim Elijam, kas viņam piedāvāja     doties uz Jordānas upi un tur mazgāties septiņas reizes. Pravietis Elija     saka Naamanam, lai viņš pateicas Dievam un ne viņam. Iegremdēšanās septiņas     reizes mums atgādina, ka Dievs mums piedod pilnīgā veidā.

    Psalms             98:1, 2-3, 3-4        

    II lasījums no II Vēstules Timotejam     2:8-13

    „Ja mēs kopā ar Viņu miruši, tad mēs kopā ar Viņu dzīvosim.

            12. Ja mēs pacietīsim, tad kopā ar Viņu valdīsim; ja noliegsim, tad arī         Viņš mūs noliegs.”         Šie Sv. Pāvila vārdi mums atgādina, cik svarīgi būt uzticīgiem Dievam     ikdienas dzīvē un atzīt, ka Jēzus ir mūsu Kungs un Pestītājs.

            Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass         17:11-19    

    Šajā fragmentā Jēzus iet pretī spitālīgajiem un viņus ne tikai dziedina,     bet piedod un dāvā viņiem jaunu dzīvi.

    Arī mums jābūt atvērtiem Dieva žēlastībai un jāatļauj Viņam mūs dziedināt     un piedot, lai mēs kļūtu jauni cilvēki kā Kristus.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Savas grēka un kļūdu aptraipītās rokas – es tās atveru, Kungs, Tavā     priekšā, lai Tu noņemtu visus netīrumus un tās no jauna kļūtu spējīgas     radīt.

    Savas rokas, kas pieķērušās maniem īpašumiem un manām idejām, - es tās     atveru, Kungs, Tavā priekšā, lai tās kļūtu spējīgas glāstīt. Savas rokas,     kas savilktas dūrēs no naida un vardarbības, - es tās atveru, Kungs, Tavā     priekšā: saliec tajās savu maigumu.

    Manas rokas šķiras no grēka; es tās atveru, Kungs, Tavā priekšā un saņemu     tavu piedošanu. Charles Singer

    Mises noslēgums un vadlīnija

    Dosimies pasaulē un kļūsim     žēlsirdīgi un pateicīgi!

   

   

    2022. gada 16. oktobrī

    Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena,     Psaltērija II nedēļa    

    Vadlīnija

    “Lai Tavs vārds mums un visai cilvēcei būtu aicinājums īstenot Tavu     visaptverošas mīlestības nodomu.“ (G.Džakvinta)

    Ievads

    Neatlaidīgai lūgšanai ir spēks.

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, Debesu Karali , apžēlojies par mums!

    Kristu , Dieva dēls, apžēlojies par mums!

    Kungs, Mīlestības avots ,apžēlojies par mums!

   

    I lasījums no Izceļošanas grāmatas     2 Moz 17, 8-13    

    Pirmajā lasījumā Mozu ar savu neatlaidību un mīlestību palīdzēja gūt uzvaru     . Svarīgs bija arī atbalsts, ko viņš pats saņēma - viņam rokas palīdzēja     turēt Tā arī mūsu dzīvē – svarīgi lai būtu uz ko paļauties. Tā ir paļāvībā     uz Dievu un arī uz tuviem cilvēkiem , kuru mīlestība var glābt.

   

    Psalms 121 (120)

   

    Lasījums no Svēta Apustuļa Pāvila Otras Vēstules Timotejam     2 Tim 3, 14- 4, 2

    Otrajā lasījumā Baznīca, Pāvels aicina Timoteju būt aktīvam un objektīvam     ganāmpulka izglītošanas jautājumā. Sludini... pārmet... lūdz... pārmet.     Tas, ko svētajam Timotejam šeit liek darīt, atgādina svētā Pāvila vārdus     par Svēto Rakstu izmantošanu Dieva cilvēkam: visi Dieva iedvesmotie Raksti     ir noderīgi mācīšanai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai     taisnībā, lai Dieva cilvēks ir pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.

            Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas         18, 1-8

    Šīs lasījums pasvītro lūgšanas spēku un nozīmi mūsu dzīvē. Jālūdzas     neatlaidīgi un arī situācijās, kad cerības nav. Ja lūgsim , mums būs dots.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Kungs, es zinu, ka Tu mani esi mīlējis jau kopš mūžības; Tu mani mīli un     vēlies darīt arvien ciešākas mīlestības saites, kas mani vieno ar Tevi.     Dāvā man žēlastību, lai šī apziņa man kļūtu par gaismu, kas vadītu manus     soļus un būtu manas rīcības mērs. Bet pāri visam, lai tā ir kā liesma, kas deg manā sirdī, un ļauj rast arvien jaunu degsmi ceļā pie Tevis. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

    Mises noslēgums un vadlīnija

            Kungs, māci mums cerēt un lūgt, meklēt un saskatīt Tavās zīmes, būt         neatlaidīgiem, kad darām un sludinām labo.    

    2022. gada 18. oktobris, Svētais Lūkass,     evaņģēlists, svētki    

    Vadlīnija:     “             Ne jūs mani izvelējāt, bet Es jūs izvēlēju, lai jūs ietu un nestu         augļus         ” (Jn 15, 16)

    Ievads

    Šodien mēs svinam sv. Lūkasa svētkus. Svētais evaņģēlists Lūkass, no     Antiohijas Sīrijā, apustulis no 70, svētā apustuļa Pāvila līdzstrādnieks     (Fil. 1:24; 2.Tim. 4:10), ārsts no izglītoto grieķu aprindām. Izdzirdējis     par Kristu, Lūkass ieradās Palestīnā un šeit dedzīgi pieņēma glābjošo     mācību no Paša Kunga. 70 apustuļu skaitā svētais Lūkass tika Kunga sūtīts     pirmajā sludināšanā par Debesu Valstību vēl Glābēja zemes dzīves laikā     (Lūk. 10:1-3). Apustulis Lūkass piedalījās otrajā apustuļa Pāvila misijas     ceļojumā un no tā laika viņi bija nešķirami. Kad svēto Pāvilu atstāja visi     līdzstrādnieki, apustulis Lūkass turpināja dalīt ar viņu visas labās vēsts     nesēja varoņdarba grūtības (2. Tim. 4:10). Pēc visaugsto apustuļu Pētera un     Pāvila mocekļu nāves Lūkass pameta Romu un sludinot izstaigāja Ahaiju,     Lībiju, Ēģipti un Tivaidu. Tivas pilsētā viņš beidza savu dzīves ceļu     mocekļa nāvē.

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, Tēva spogulis, apžēlojies par mums!

    Kristu, Dieva valstības Sludinātāj, apžēlojies par mums!

    Kungs, miera avots, apžēlojies par mums!

    I lasījums no Sveta Pāvila Otra vēstules Timotejam     2 Tim 4, 9-17a    

    Pirmajā lasījumā redzam Sv. Pāvilu kopā ar Sv. Lūkasu. Viņš kopā ar Lūkasu     sludina Evaņģēliju ar dedzīgu mīlestību. Viņi kopā liecina par Kristus     dzīvi un Kristus bezgalīgo mīlestību.

    Psalms 145 (144)

            Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass         10, 1-9    

    Šodienas Evaņģēlijs atgādina mums, ka mēs visi esam aicināti sludināt un     liecināt par Dieva mīlestību. Kristības sakramentā visi esam saņēmuši šo     lielo misijas dāvanu – kopā ar Baznīcu sludināt Evaņģēliju ne tikai ar     vārdiem, bet ar mūsu dzīvi. Jēzus atgādina mums lūgties, lai būtu vienmēr     vairāk strādnieku un lai turpinātos Kristus misija pasaulē.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Tu maigi mani aicini

    Tev sekot, Jēzu,

    Tu maigi mani aicini

    iet Tavās pēdās, Jēzu.

    Lai dodos es aizvien tālāk

    pa mīlestības, mīlestības ceļu,

    lai dodos es aizvien tālāk,

    mīlestības ceļu ejot.

    Lai Tavas domas apgaismo,

    Tavs Vārds mani vada,

    lai Tavas acis mani uzlūko,

    iet Tavās pēdās vēlos es.

    Lai dodos es, lai dodos tālāk

    pa mīlestības, mīlestības ceļu,

    lai dodos es, lai dodos tālāk,

    mīlestības ceļu ejot. Dieva Kalps Guljelmo Džakvinta

    Mises noslēgums un vadlīnija

            Šodien un vienmēr lūgsimies, lai Dievs sūta svētus aicinājumus uz         priesterību un konsekrēto dzīvi!    

    2022. gada 23. oktobrī

    Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena,     Psaltērija III nedēļa    

    Šodien Baznīca aicina lūgties par misijām

   

    Vadlīnija:     Jūs būsiet mani liecinieki.

    Ievads

    Šodien svinam Vispasaules misiju dienu. Esam aicināti lūgties par visiem     misionāriem. Lūgsimies, lai kristīgās dzīves piemērs un Kristus sludināšana     iet evaņģelizācijā roku rokā, lai viens kalpo otram. Lai kopiena būtu     misionāra, tai jāelpo ar divām plaušām.

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, Tēva sūtītājs, apžēlojies par mums!

    Kristu, Dieva mīļota dēls, apžēlojies par mums!

    Kungs, dzīvības avots, apžēlojies par mums!

    I lasījums no Sīraha Dēla grāma     tas     35,     15b – 17; 20- 21    

    Pirmais lasījums palīdz mums kļūt pazemīgiem, taisnīgiem, nabadzīgiem garā.

    Psalms             145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14        

    II lasījums no II Vēstules Tesaloniķiešiem                     1:11-2:2        

    Sv. Pāvils mums stāsta par savu misijas pieredzi. Viņš dzīvo ar paļāvību     sirdī uz Dievu, viņš uzvar visus apstākļus misijas darbā. Dievs viņu     atbrīvo no ļauna, un viņš paliek uzticīgs Dieva aicinājumam.

            Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass         18, 9 - 14

    Evaņģēlijā Jēzus māca mums kā lūgt. Viņš mums sniedz īstu piemēru, nevis     farizeju, bet muitnieka, kurš ar pazemīgu sirdi atzīst savus grēkus un lūdz     Kungam piedošanu. Arī mēs lūgšanā mācāmies būt pazemīgi un nebūt lepni,     atpazīt savus trūkumus un ļauties, lai mūsu vienīgais Skolotājs – Jēzus –     mūs pārveido.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Ar Svētā Gara spēku varam teikt: "Jēzus ir Kungs", (1. Kor. 12,3). Jēzu, Tu     esi mūsu sirdī, un Tu dod mums žēlastību, lai mēs varētu sniegt pilnīgu un     patiesu liecību par Tevi. Palīdzi Taviem mācekļiem, misionāriem apzināties     Gara darbības, sadzīvot ar Svēto Garu ikdienas dzīvē un pastāvīgi saņemt no     Viņa spēku un Svētā Gara iedvesmas, kā arī prieku, kas ir žēlastība. Un tas     ir vienīgais spēks, kas mums var būt, lai sludinātu Evaņģēliju, apliecinātu     ticību Kungam.

    Lai Jaunava Marija, Jaunās evaņģelizācijas zvaigzne, vada mūs mūsu     misionārā darbībā, kas pasaulei dāvāja Kristu, kas likts kā tautu gaisma,     lai Viņš nestu pestīšanu "līdz zemes galiem" (Apustuļu darbi 13: 47).

    Mises noslēgums un vadlīnija

            Iesim pa ielām, mājās, sabiedrībā un ar prieku sludināsim, ka Kristus         ir mūsu Dievs, mūsu Viss!    

   

   

    2022. gada 28. oktobrī

    SV. APUSTUĻI SĪMANIS UN JŪDA,     svētki

    Vadlīnija:     Līdz pasaules robežām ir dzirdamas Viņu balsis

    Ievads

    Šodien svinam svētos apustuļus Sīmani un Jūdu. "Jūda (ne Iskariots) sacīja     Viņam: Kungs, kas noticis, ka Tu gribi mums sevi atklāt, bet ne pasaulei?     Jēzus atbildēja viņam, sacīdams: Ja kas mani mīl, tas manus vārdus pildīs,     un mans Tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie tā un ņemsim mājvietu viņā." (Gv     14,22 – 24).

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, Tu, kas izvēlējies Apustuļus, apžēlojies par mums!

    Kristu, Tu, kas aicini mūs Tev sekot, apžēlojies par mums!

    Kungs, Dieva Tēva vārdā, apžēlojies par mums!

   

    I lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem     2, 19-22    

    Pirmajā lasījumā mēs lasām par Baznīcu, kas ir būvēta uz apustuļu pamata.     Sv. Pāvils mums to atgādina, lai arvien vairāk kļūstam uzticīgi Kristum un     Baznīcai. Mēs nevaram ticēt uz Kristu un neticēt Baznīcai, jo Kristus ir     Baznīcas galva. Paliksim uzticīgi Jēzus mācībai, lai kļūtu par Dieva     mājokli Garā!

    Psalms     19 (18)

            Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass         6, 12-19    

    Šajā fragmentā mēs redzam Jēzu, kas lūdzas pirms Apustuļu izvēlēšanas.     Katru reizi, kad Jēzus darīja svarīgākās lietas Evaņģēlijā, Viņš vienmēr     lūdzās. Uzlūkosim Jēzu un mācīsimies no Viņa lūgties, vienmēr un visur.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Tēva mūžīgais vārds, Jēzu, Dieva Dēls.

    Tu no Dieva Mātes piedzimi, mūs mīlot.

    Tu esi gaisma, Tu esi gaisma, Tu esi Mīlestība!

    Tu - Visaugstākais, bezgalīgi svētais.

    Ļauj mums redzēt Tevi, žēlastību iemantot.

    Dari mūs maigus, dari mūs maigus,

    dari mūs sirds pazemīgus! Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

    Mises noslēgums un vadlīnija

    Lai mēs varētu sludināt Evaņģēliju visur ar vārdiem un ar piemēru!

    2022. gada 30. oktobrī

    Parastā liturģiskā laika 31. svētdiena,     Psaltērija III nedēļa    

    Vadlīnija:     Es slavēšu tevi Dievs mans Valdnieks!

    Ievads:     Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Viņš vienmēr ej pretī mums , lai mēs     varētu atgriezties pie Viņa un sekot Viņu ar visu sirdi!

    Grēku nožēlas brīdis

    Kungs, mūsu lūgšanas paraugs, apžēlojies par mums!

    Kristu, pazemīgs un lēnprātīgs, apžēlojies par mums!

    Kungs, cerības avots, apžēlojies par mums!

    I lasījums no Gudrības grāmatas             11:22-12:2        

    Pirmais lasījums palīdz mums kontemplēt, cik labs ir Kungs. Dievs ir pati     gudrība – Viņš mīl visas radības, visu, ko Viņš radījis. Viņš ir     žēlsirdīgs, pilnīgs. Paliksim klusumā un kontemplēsim Dieva skaistumu!

    Psalms             145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14        

    II lasījums no II Vēstules Tesaloniķiešiem             1:11-2:2        

    Otrais lasījums atgādina mums, ka visiem misionāriem, visiem kristiešiem,     jābūt sava aicinājuma cienīgiem un katram jācenšas tiekties pēc labā un     ticības darbu spēka.

            Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass         19:1-10

    Šodien mēs klausāmies par muitnieku Zaheju. Tāpat kā Zahejam mums ir jāveic     dubultā kustība: jāuzkāpj kokā un jākāpj lejā, lai satiktu Kristu. Uzkāpt     nozīmē atstāt vietu Kristum ienākt mūsu dzīvē un nokāpt lejā nozīmē kļūt     pazemīgam, apzināties savus ierobežojumus un grēkus, lai ļautu Tam Kungam     pievērsties. Jā, tāpat kā Zahejs, mēs ļaujam Jēzum ienākt mūsu sirds namā,     un viņš runās ar mums mūsu sirds noslēpumos.

    Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

    Dievs, mūsu Radītāj, mēs Tev pateicamies, tāpēc ka Tu radīji visu ar     mīlestību; viss liecina par Tavu svētumu un skaistumu.

    Dievs, mūsu Pestītāj, mēs Tevi pielūdzam caur Tavu radību, kas parāda Tavu     varenību.

    Dievs, mūsu Kungs, mēs Tev dziedam jaunu dziesmu, jo mēs esam jauna tauta     caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, kas mūs pestīja ar savu krustu.

    Mises noslēgums un vadlīnija

            Izsakiet pateicību Dievam par visu, ko Viņš ir radījis, sākot ar         vārdiem: “Paldies Tev Dievs...”.