2022. gada 6. augusts – Kunga pārveidošanās, svētki

Vadlīnija: Dievs valda pār visu zemi (R. Sal 1a un 9a)

Ievads: Kunga pārveidošanas svētki ir mūsu pārveidošanas izaicinājums. Jēzus pārveido sevi apustuļu priekšā, lai atgādinātu katram no mums, ka mūsu dzīve ir ceļš, lai pārveidotu mūsu dzīvi pēc Jēzus dzīves.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tēva Dēls, apžēlojies par mums!

Kristu, cilvēka dēls, apžēlojies par mums!

Kungs, mīļotais Dēls, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Daniēla grāmatas 7, 9-10. 13-14

Pravietis Daniels jau pravieto to, kas notiks, Jēzum pārveidojoties Tabora kalnā. Jā! Cilvēka dēls spīd kā saule, Viņa drēbes baltas kā sniegs, Viņš valda mūžībā.

Psalms 97 (96)

I lasījums no svētā apustuļa Pētera otrās vēstules 1, 16-19

Pēteris liecina to, ko viņš redzēja un dzirdēja, Viņš sludina kā Dievs Tēvs: „Šis ir mans Dēls, mans mīļotais, kurš man patīk”.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 9, 28b-36

„Mēs uzcelsim trīs teltis: vienu Tev un vienu Mozum, un vienu Elijam”. Ar šim vārdiem ejam šī Evaņģēlija fragmenta dziļumā. Atļausim Jēzum mūs pārveidot un Svētā Gara spēkā pagodināsim un kontemplēsim Jēzu vaigu vaigā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Esam Kristus klātbūtnes piepildītas, un nesam prieku visiem,

Jēzu, Izlūdzi mums tagad jaunu augšāmcēlušos dedzību,

ka mēs nestu visiem dzīvības Evaņģēliju, kas uzvar nāvi.

Dod mums svētu drosmi meklēt jaunus ceļus,

lai nedziestošā skaistuma dāvana

sasniegtu visus.

Mises noslēgums un vadlīnija

Kristus pārveidošanās svētkos esam aicināti sludināt, ka Kristus ir mūsu Kungs!

2022. gada 7. augusts

Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs atnāks. (Mt 24, 42)

Ievads

Šodienas liturģija aicina mūs paļauties uz Dievu. Tikai kad mēs paļaujamies uz Viņu, varam izvēlēties svarīgāko – "jo, kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds".

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu paļāvība, apžēlojies par mums!

Kristu, mūsu cerība, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu mīlestība, apžēlojies par mums!

I lasījums no Gudrības grāmatas 18, 6-9

Pirmajā lasījumā mums tiek atgādināta Izraēla atbrīvošana. Visi Izraēļa tēvi gaidīja šo dienu ar paļāvību un uzticību Dievam. Arī mēs esam aicināti atjaunot mūsu paļāvību un uzticību uz mūsu mīlošo Dievu.

Psalms 33 (32)

II lasījums no vēstules Ebrejiem 11,1-2. 8-19

Otrais lasījums palīdz mums lasīt mūsu Pestīšanas vēsturi ar uzticības skatienu. Visi mūsu priekšgājēji bija uzticīgi Dievam. Mācīsimies no viņiem rakstīt mūsu ikdienas vēsturi ar uzticību un mīlestību uz Dievu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 12, 32-48

Šajā fragmentā Jēzus māca, lai sekojam Viņam. Caur šo liecību katrs esam aicināti kļūt modri, apdomīgi un gatavi Jēzus atnākšanai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, dod mums apjaust kaut mazu daļiņu, kaut vienu dzirksteli no tās mīlestības, ar kādu Tevi mīlēja Tava meita Marija.

Tēvs, Tu, kam zināms pat mūsu matu skaits, māci mūs paļauties uz Tavu palīdzību.

Tēvs, Tu, kas vienmēr dod pārpilnībā visiem, kas Tevi lūdz, dāvā mums pilnīgu paļāvību uz Tavu palīdzību.

Tēvs, Tu, kas esi Apredzība pat putniem debesīs un puķēm pļavās, Tevi lūdzam neattālinies nekad no mums. Dieva kalps G. Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūsim modri, apdomīgi un uzticīgi Kungam.

2022. gada 14. augusts

Parastā liturģiskā laika XX. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Sv. Bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis, svinības

Vadlīnija: Dievs dod mums gudrību , dod savu Vārdu un iespēju sekot Viņam.
Ievads

Lūgsim Sv. Meinarda aizbildniecību visai Latvijas tautai šajos grūtajos laikos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, gudrības Gars , apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu dzīves paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, Varenais un Žēlsirdīgais, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Jeremija grāmatas 1, 4-10

Pirmajā lasījumā mēs lasām kā Kungs sūtīja Jeremiju sludināt visam tautām to, ko Kungs būs pavēlējis un apsolīja savu atbalstu un palīdzību

Psalms 95 (94)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Korintiešiem 3,1-6a

Lasām par to, ka viss labais , ko spējīgi darīt, iet no Dieva un par to , ka paļāvība uz Dievu iet caur Kristu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 28, 16-20

Šajā fragmentā Jēzus satiekas ar 11 mācekļiem un suta viņus kristīt tautas Tēva, Dēla un Svēta Gara Vārdā. Kā arī apsola savu atbalstu līdz pasaules galam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Lai ap mums pulcējas arvien vairāk dvēseļu, kuras ieklausās Tavā Vārdā izveido no mums visiem - priesteriem un ticīgajiem – vienu ģimeni , kurā valdītu mīlestība un kura tiektos uz svētumu! Dieva kalps G. Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Kungs palīdzi mums sadzirdēt to ,ko Tu gribi mums pateikt , uzticēties Tēv un paļauties uz Tēvi!

2022. gada 15. augusts – Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, Māras zemes karaliene un aizbildne, svētki

Vadlīnija: Karaliene stāv pie tavas labās rokas (Sal 10b)

Ievads : Bezvainīgā Māte, vienmēr Jaunava Marija, pabeidza savu zemes dzīves gaitu, tika pieņemta debesu godībā miesā un dvēselē. Tā ir simboliska frāze, kas ir programmatiskais apustuliskās konstitūcijas Munificentissimus Deus, ar kuru godināmais Pijs XII 1. novembrī gandrīz pirms septiņdesmit diviem gadiem (1950. gadā, Svētā gada laikā) pasludināja debesīs uzņemšanas dogmu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu mums dāvāji Mariju par Pestīšanas māti, apžēlojies par mums!

Kristu, Tu mums dāvāji Mariju, Tavu māti par mūsu māti, apžēlojies par mums!

Kungs, Tu piepildīji Mariju ar Svēto garu, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas 11, 19a; 12,1. 3-6a. 10ab

Atklāsmes grāmatā tiek parādīta sieviete ar divpadsmit zvaigznēm. Jā, Jaunava Marija, saulē tērptā sieviete, kas dzemdēja Dēlu – Viņš valdīs visas tautas!

Psalms 45 (44)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 15, 20-26

Marija dzemdēja Dēlu, šis Dēls, kā Svētais Pāvils sludina mums, ir Kristus, kas ir augšāmcēlies no miroņiem. Viņš uzvarēja nāvi un valda pār visu zemi.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 1, 39-56

Šodien redzam Mariju, kas slavē savu Dievu par visu to, ko Dievs darīja ar Viņu. Mācīsimies no Marijas kļūt pazemīgi, lūgties un slavēt Dievu caur Dieva vārdiem. Marija to darīja un ‘magnificat’ lūgšanā ir gandrīz visi fragmenti no Vecās Derības. Marija to paturēja savā sirdī.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jaunava un Māte Marija, tu, kas Gara iedvesmā uzņēmi dzīvības Vārdu savas pazemīgās ticības dziļumā, pilnībā atdevusi sevi Mūžīgajam,

palīdzi mums pateikt mūsu „jā” šim uzdevumam, tik neatliekamam kā nekad:

likt izskanēt Jēzus Labajai Vēstij.

Tu, ieklausīšanās un kontemplācijas Jaunava, mīlestības Māte, mūžīgo kāzu Līgava,

aizbilsti par Baznīcu, kuras vistīrākā ikona esi, lai tā nekad nenoslēgtos sevī un nenorimtu savā degsmē uzcelt Dieva Valstību.

Jaunās evaņģelizācijas Zvaigzne,

palīdzi mums atmirdzēt, liecinot par komūniju, par kalpošanu, par dedzīgu un nesavtīgu ticību, par taisnīgumu un mīlestību uz nabagiem,

lai Evaņģēlija prieks sasniegtu visas zemes malas un neviena nomale nepaliktu bez tā gaismas.

Dzīvā Evaņģēlija Māte, prieka avots mazajiem, lūdzi par mums. Āmen. Alleluja.

Pāvests Francisks

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un ar ģimenēm pagodinām Mariju, lūgsimies kopā rožukroni.

2022. gada 21. augusts

Parastā liturģiskā laika XXI. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! (Ps 117,1)

Ievads Šodienas liturģija mums aicina slavēt Kungu un būs tiem, kas vienmēr ir ar Dieva vārdu ikdienā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi pār Savu vārdu paaugstinājis Savus apsolījumus, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu atpestīji mūs no mūžīgās nāves, apžēlojies par mums.

Kungs, Vienkāršības un šķīstības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 66, 18-21

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka esam aicināti sludināt Dieva vārdu un godību. Un tiek atgādināts, ka mums katram ir savs aicinājums – Būs tie, kas sludinās, būs priesteri, būs laji un būs tie, kas Dieva vārdu nav dzirdējuši.

Psalms 117 (116)

II lasījums no vēstules Ebrejiem 12,5-7. 11-13

Otrajai lasījums mums atgādina par audzināšanu un par to, ka mums audzināšanas kristīgajā dzīvē nepieciešama tikpat stingra kā bērniem, kuri aug un attīstās. Dievs mūs mīl un pārbaudījumi mūsu dzīvēs ir tikai treniņš, lai būtu spēcīgāki un veiklāki.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 13, 22-30

Jēzus atgādina: “Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.” Mums vienmēr jābūt gataviem pirmajiem būt pie Dieva un necerēt, ka vēl jau būs laiks un gan jau būšu gana daudz darījis Dievam, lai tiktu Debesu valstībā. Mums katra diena jādzīvo ar vien labāk un labāk un katru brīdi jābūt gataviem teikt Kungam: “Jā!”

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, māci mani klusēt un klausīties. Māci mani ieklausīties Tevī. Māci man klusēt kopā ar Tevi. Kungs, māci mani gaidīt. Kungs, māci mani sagaidīt.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim Dieva vārdu visur, kur mēs esam!

2022. gada 24. augusts – Sv. Apustulis Bartolomejs, svētki

Vadlīnija: Kungs, lai Tavi svētie stāsta par tavu valstību (R.11)

Ievads: Apustulis, moceklis, dzimis pirmajā gadsimtā Kānā, Galilejā; viņš nomira 1. gadsimta vidū, iespējams, Sīrijā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Izraēla ķēniņ, apžēlojies par mums!

Kristu, Dieva Jērs, apžēlojies par mums!

Kungs, patiesais Dievs, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas 21, 9b-14

Svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmata šodien atklāj mums, ka Baznīca ir būvēta uz apustuļu pamata. Divpadsmit vārti ir tieši divpadsmit apustuļi. Esam aicināti palikt uzticīgi apustuļu mācībai.

Psalms 145 (144)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 45-51

„Lūk, patiess izraēlietis, kurā nav viltības!” Tie ir Jēzus vārdi Natanaēlam, kas ir Bartolomejs. Jēzus saruna ar Natanaēlu parada mums, ka ar lielu ticību varam darīt un redzēt lielas lietas.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es ticu, jo Tu esi mans Dievs, mans radītājs.

Es ticu, jo Tu esi mans Pestītājs, Jēzus Kristus.

Es ticu, jo Tu esi dzīvības maize.

Es ticu, jo Tu esi Baznīcas galva.

Es ticu, jo Tu esi augšāmcēlies un Tu dāvā man mūžīgo dzīvi.

Es ticu uz Svēto Garu, uz katolisko baznīcu, jo mēs esam Tavi mīļotie bērni. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ar Sv. Bartolomeja aizbildniecību sludināsim Evaņģēliju visiem.

2022. gada 28. augusts

Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Savā labvēlībā Dievs gādā par nabagiem (R. Sal 11b)

Ievads: Šodienas lasījumi atgādina mums dzīvot tikumība: lēnprātībā, pazemībā, taisnībā, patiesībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, patiesais Dievs, apžēlojies par mums!

Kristu, lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, apžēlojies par mums!

Kungs, visvarenais Dievs, apžēlojies par mums!

I lasījums no Sīraha Dēla grāmatas 3, 19-20a. 30-31

Sīraha Dēla grāmatas aicina mūs iet dziļumā mūsu ticības dzīvē. Esam aicināti imitēt Dievu, kas ir pazemīgs. Mums jākļūst pazemīgiem, lēnprātīgiem, saprātīgiem.

Psalms 68 (67)

II lasījums no vēstules Ebrejiem 12,18-19. 21-24

Otrajā lasījumā mums tiek atgādināts, ka esam Jaunās Derības bērni. Mēs esam atbrīvoti no grēkiem, jo Jēzus Kristus ar savām asinīm, nāvi un augšāmcelšanos mūs atpestīja un mēs esam jauni cilvēki.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 14, 1. 7-14

Katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, un kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Ar šim vārdiem Jēzus šodien vēlas mūs aicināt skatīties uz Viņu – Viņš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Viņš mūs aicina liecināt, ka Jēzus ir mūsu Kungs un Dievs, pazeminot sevi un sekojot Kristum līdz galam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi dzimis no Jaunavas Marijas, un aiz mīlestības pret mums esi izvēlējies cilvēciskās dabas nabadzību, nāvi uz krusta un apslēptību maizē. Dāvā mums Garu svētdarītāju, dari mūs lēnprātīgus un sirdī pazemīgus, lai mēs iespiestos kā zīmogs uz Tavas Sirds un uz Tavas rokas – tik dziļi, lai Tavas mīlestības greizsirdība mūs apņemtu no visām pusēm un pasargātu no ļaunā. Amen. Dieva Kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūsim pazemīgi un lēnprātīgi – tas ir ceļš uz patiesību un prieku.

2022. gada 4. septembris

Parastā liturģiskā laika XXIII svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kas neatsakās no visa, tas nevar būt Kristus māceklis.

Ievads: Kļūt Jēzus māceklim šodien nozīmē būt gatavam atstāt visu un sekot Kristum; ir vajadzīgs ļaut Svētajam Garam strādāt mūsos, jo Svētais Gars mūs ved uz patieso gudrību un saprašanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu gudrība, apžēlojies par mums!

Kristu, mūsu paraugs, apžēlojies par mums!

Kungs, Svētā Gara gaisma, apžēlojies par mums!

I lasījums no Gudrības grāmatas 9, 13-18

Gudrības grāmata aicina mūs pārdomāt un ļaut Svētajam Garam pārveidot mūsu dzīvi. Lai zinātu, kas ir patiesa gudrība, mums jāļauj Svētajam Garam apgaismot mūs. Tikai ar Viņa spēku varam iet gudrības un patiesības ceļu.

Psalms 90 (89)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filemonam 9b-10. 12-17

Otrais lasījums māca mums, ka mēs visi esam brāļi – nav atšķirības Dieva priekšā vai tu esi vergs, bagāts, vai nabags. Saruna starp Svēto Pāvilu un Onēzimu palīdz Onēzimam atgriezties pie Dieva un atzīt, ka Kristus ir mūsu Pestīšana, mūsu Patiesība un dzīvība.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 14, 25-33

Šajā fragmentā Jēzus paskaidro mums, ko nozīmē konkrētā veidā sekot Viņam. Tas nozīmē atstāt savu tēvu un māti, atsacīties no visa! Kā kristieši esam aicināti nest savu krustu un sekot Jēzum, kā Konsekrātas personas esam aicināti atstāt visu. Lūgsimies, lai mēs būtu svēti kristieši šodien, un lūgsimies par aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Tu maigi aicini mani Tev sekot un iet Tavās pēdās,

un doties aizvien augstāk, ejot pa mīlestības ceļiem.

Kungs, Tu dāvā man dedzīgas slāpes vēlēties “vēl vairāk”,

un izsalkumu pēc dievišķā, ko var remdināt vienīgi Tevī.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Ar prieku sludināsim visur, ka sekot Kristum ir prieks, pilnība, mīlestība.

2022. gada 8. septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki

Vadlīnija: Laimīga Tu esi, Vissvētākā jaunava Marija, jo no Tevis ir dzimis taisnības saule – Kristus. (No Liturģijas)

Ievads: Šodien ar visu Baznīcu svinam Marijas dzimšanas svētkus. Tāpat ka mēs svinam Jēzus dzimšanas svētkus, tāpat mēs svinam Marijas dzimšanas dienu. Jā, Marija ir Dievmāte, Marija dāvā mums Pestītāju, Marija ir Baznīcas māte.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, žēlsirdīgais Tēvs, apžēlojies par mums!

Kristu, taisnības saule, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu patvērums, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Mihas grāmatas 5,1-4a

Pirmajā lasījumā mēs klausāmies to, ko pravietis Miha pravietoja: Mesija celsies no Betlēmes. Tā ir mūsu cerība un prieks.

Psalms 96 (95)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 8, 28-30

Sv. Pāvils māca mums, cik daudz Dievs mūs mīl. Esam aicināti līdzdarboties ar Dievu, kas dod mums žēlastību pēc žēlastības, lai mēs kļūtu svēti.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 1, 1-16. 18-23

Šajā fragmentā mēs redzam, kā Marija kļuva Dievmāte. Sv. Jāzepam sapnī paradījās eņģelis, kas sacīja, lai viņš nebīstas pieņemt Mariju par savu sievu, jo viss notiks caur Svēto Garu. Visi pravietojumi ir piepildīti. Mācīsimies no Marijas un Jāzepa kļūt uzticīgi Dievam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mēs tev pateicamies, jo Tu mums dāvāji Tavu Māti par mūsu māti.

Caur Mariju vēlamies pateikties, Jēzu, jo Tu esi mūsu sirdī.

Marij, caur savu “jā” palīdzi mums katru dienu teikt “jā” Dieva gribai.

Marij, caur savu “jā” palīdzi mums klausīties Dieva Vārdā un to dzīvot ikdienas dzīvē.

Marij, caur savu “jā” atver mūsu sirdi, lai mēs būtu uzticīgi Svētajam Garam, tāpat kā Tu to darīji.

Mises noslēgums un vadlīnija

Kopā ar Mariju slavēsim Kungu ar mūsu draugiem, ģimenēm, visiem.

2022. gada 11. septembris

Parastā liturģiskā laika XXIV svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā! ( Psalms 51, 1)

Ievads: Šodienas lasījumu galvenā tēma ir žēlsirdība. Esam aicināti kontemplēt Kristus sirdi – žēlsirdīgo sirdi. Tajā mēs atrodam, ko nozīmē Dieva mīlestība.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, žēlsirdīgais Tēvs, apžēlojies par mums!

Kristu, labais Gans, apžēlojies par mums!

Kungs, Tu, kas visu piedod, apžēlojies par mums!

I lasījums no Izceļošanas grāmatas 32, 7-11. 13-14

Izraēla tauta ne vienmēr bija uzticīga Dievam. Šajā lasījumā redzam Mozu, kas lūdz Dievu, lai Viņš apžēlojas par savu tautu. Dievs uzklausīja Mozus lūgšanu un piedeva Izraēla grēkus.

Psalms 51 (50)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam 1, 12-17

Otrajā lasījumā Sv. Pāvils pateicas Dievam, jo Kristus ir žēlsirdīgs, Viņš atnāca, lai glābtu grēciniekus. Ar šiem vārdiem arī mēs pateicamies Dievam par Viņa žēlsirdību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 15, 1-32

Šodien klausāmies trīs līdzības par žēlsirdību. Jēzus vēlas mums atklāt, ka Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Kontemplēsim Jēzus vaigu, žēlsirdības vaigu, kas nekad netiesā, bet parāda maigumu un mīlestību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, Kungs, dari mani par Tavu miera nesēju.

Lai tur, kur naids, es nestu Mīlestību;

Lai tur, kur dara pāri, es nestu Piedošanu;

Lai tur, kur šķelšanās, es nestu Vienotību;

Lai tur, kur šaubas, es nestu Ticību;

Lai tur, kur maldi, es nestu Patiesību;

Lai tur, kur izmisums, es nestu Cerību;

Lai tur, kur skumjas, es nestu Prieku;

Lai tur, kur tumsa, es nestu Gaismu.

Ak, Kungs, lai es netiektos tik daudz būt mierināts kā mierināt.

Ne tik daudz saprasts, cik citus saprast;

Ne tik daudz mīlēts, cik citus mīlēt.

Jo mēs saņemam dodot.

Piedodot iegūstam piedošanu.

Nomirstot sev, piedzimstam Mūžīgajai Dzīvei. Sv. Francisks no Asīzes

Mises noslēgums un vadlīnija: Ejiet pasaulē un kļūstiet žēlsirdīgi un labvēlīgi.

2022. gada 14. septembris – Sv. Krusta Pagodināšana, svētki

Vadlīnija: Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Ievads: 14. septembris, gadskārta kopš imperatora Konstantīna māte, svētā Helēna (320. gada 14. septembrī) atrada patieso krustu un Jeruzalemē tika iesvētīta Svētā kapa baznīca (335. gads). Saskaņā ar tradīciju Svētā Helēna daļu krusta atveda uz Romu, kas kļuva par Jeruzalemes Sv. Krusta baziliku, un daļa palika Jeruzalemē. Persieši to 614. gadā nolaupīja, pēc tam to triumfējoši atveda atpakaļ uz Svēto pilsētu. Katoļu Baznīca svin šos lielos svētkus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas sūtīji savu Dēlu, apžēlojies par mums!

Kristu, kas nomiri uz krusta par mums, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu jaunā dzīve, apžēlojies par mums!

I lasījums no Skaitļu grāmatas 21, 4-9

Izraēla tauta nebija uzticīga Dievam un pacietīga. Par to Dievs sūtīja čūskas, kas sakoda ļaudis. Tad viņi gāja pie Mozus, lai Dievs atbrīvotu viņus no čūskām. Mozus lūdza, lai Dievs glābt savu tautu. Un tā notika.

Psalms 78 (77)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 2, 6-11

Svēta Pāvila otra kristoloģiskā himna palīdz mums kontemplēt Dievu, kas ir pazemīgs, kas iztukšoja sevi un kļuva cilvēks, lai upurētu savu dzīvi par mums caur savu nāvi uz krusta.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 3, 13-17

Šodienas Evaņģēlijā ir piepildīts tas, ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā no Skaitļu grāmatas. Cilvēka Dēlam jābūt paaugstinātam. Jā, Kristus ir paaugstināts uz krusta, lai glābtu visas tautas. Esam aicināti vērst skatienu uz Krustā sisto Jēzu, kontemplēt Viņa ciešanas, brūces. Jēzus visu to darīja mīlestības dēļ. Cik daudz es mīlu Jēzu?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas— Paklausīgajam Kristum

Es esmu Tev pie kājām, krustā sistais Kungs.

Un jo vairāk es Tevi uzlūkoju, jo mazāk es Tevi saprotu.

Trīsas mani pārņem, kad sevī pārdomāju Tavus vārdus, kurus teici Tēvam:

“Mana barība ir pildīt Tavu gribu

un dzert no biķera, kuru Tu man sagatavoji,

pat ja dzēriens ir rūgts un mani pārņem šausmas.

Es Tevi lūdzu, lai tas iet man garām, bet es to pieņemu,

pat ja to darot, es bailēs jūtos vientuļš…”

Bet Tu, krustā sistais Kungs, vai Tu saproti manas bailes?

Vai saproti mani manā nespējā atdoties Tavai mīlestībai

un teikt savu paklausības pilno “jā” Tēvam?

Palīdzi man, Kungs, es to tik ļoti gribētu...;

Bet ja Tu mani atbalstīsi, arī es mēģināšu atkārtot Tavas Mātes Sāpju pilno “Fiat”. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un pagodināsim krustu kopā ar brāļiem un māsām!

2022. gada 18. septembris

Parastā liturģiskā laika XXV. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem, lai nosēdinātu viņu blakus viņa tautas dižciltīgajiem. (Ps 113, 7-8)

Ievads Šodienas liturģija mums atgādina – kas pieder Dievam, tas pieder Dievam, kas muitniekam – tas muitniekam

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Gādīgs un Žēlsirdīgs, apžēlojies par mums.

Kristu, cilvēku Glābējs, apžēlojies par mums.

Kungs, Žēlastības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Amosa grāmatas 8, 4-9

Pirmais lasījums mums liek aizdomāties par mantkārību un par to, ka dažreiz esam gatavi “varētu nopirkt nabagos par naudu un trūcīgos par pāri kurpju un pelavas pārdot par graudiem”. Kungs saka, ka mums visu var atņemt. Mums nekas nepieder un mums visu savākto var atņemt.

Psalms 113 (112)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam 2, 1-8

Otrajā lasījumā Pāvils mums atgādina lūgšanas nozīmi un spēku. Cik svarīgi ir lūgt par tiem, kuri vada valstis, lai pārvaldība notiktu mierā un dievbijībā. Esam aicināti lūgties ‘’bez dusmām un šaubām’’.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 16, 1-13

Šajā fragmentā Jēzus mums atgādina par to, ka mums nav tiesību tiesāt vai apkrāpt. Visās lietās mums jābūt godīgiem, pat vismazākajā lietā. Nevar kalpot Dievam un mantai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Dievs, paldies par visu, kas man ir dots. Par to, ka varu redzēt un sajust pasaules skaistumu. Paldies par visu, ko esmu piedzīvojis. Dod man spēku Tevi slavēt katru dienu un būt labam instrumentam, lai Tu vari parādīt savu godību visām tautām.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies par visu tautu vadītājiem, lai tie spētu pieņemt pareizus un labus lēmumus un vadītu savas tautas dievbijīgi.

2022. gada 21. septembris – Sv. Apustulis un evaņģēlists Matejs, svētki

Vadlīnija: Viņu balss ir dzirdama pa visu zemi. (Sal 5a)

Ievads: Matejs bija nodokļu vācējs Romas impērijā, un cilvēki nicināja muitniekus, uzskatot tos par nodevējiem. Matejam nauda bija dārgāka par godu, bet sastapšanās ar Jēzu izmainīja visu: Jēzus paskatījās uz viņu ar žēlsirdīgo mīlestību, un muitnieks, apzinoties savu grēku, izdarīja izvēli – sekoja Skolotājam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, žēlsirdīgais Tēvs, apžēlojies par mums!

Kristu, Pestītāj un Glābēj, apžēlojies par mums!

Kungs, žēlastības avots, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4, 1-7. 11-13

Svētais Pāvils māca mums, ka Baznīca ir viena ģimene, tā ir uzcelta uz apustuļu pamata, tā ir viena miesa un viens gars. Esam dažādi: apustuļi, pravieši, Evaņģēlisti, bet vienmēr – viena ģimene.

Psalms 19 (18)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 9, 9-13

Šajā fragmentā, redzam Jēzu, kas aicina Mateju. Viņš, kas bija muitnieks, kļuva par Jēzus sekotāju un apustuli. Mācīsimies no Jēzus: “es vēlos žēlsirdību nevis upuri.”

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas nožēlo grēkus, nekā par deviņdesmit deviņiem taisnīgajiem. Jēzu, Tu esi mūsu sirdī, un Tu pārveido mūsu dzīvi. Neesam vairāk grēcinieki, bet svēti Tavā priekšā. Euharistija pārveido mūsu domas, mūsu sirdi, mūsu dvēseli, mūsu darbus.

Palīdz mums kļūt žēlsirdīgiem, tāpat kā Tu esi žēlsirdīgs. Dod mums Tavu skatienu, lai mēs netiesātu, bet mīlētu, lai piedotu un nekarotu, lai veidotu mieru un ne ienaidniekus. Jēzu, dod mums visu uzlūkot ar Tavu žēlsirdīgo skatienu.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un kļūsim par Dieva žēlsirdības nesējiem!

2022.gada 25.septembrī

Parastā liturģiskā laika 26.svētdiena, Psaltērija XXVI nedēļa

Vadlīnija: Kungs atdara acis aklajiem; Kungs uzceļ nospiestos; Kungs mīl taisnos. (Ps 146, 8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina dzīties pēc taisnības, dievbijības, ticības un mīlestības, un cīnīties par labu ticību, lai satvertu mūžīgo dzīvību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūžīgi uzticīgs, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu Kungs, apžēlojies par mums.

Kungs , kas mīl taisnos, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Amosa grāmatas 6, 1a. 4-7

Šis fragments ir tiesas vēstījums. Dieva tiesa ir Dieva mīlestības izpausme. Tā kā Dievs mīl cilvēkus, tad, kad viens cilvēks vai cilvēku grupa sagādā ciešanas citiem, Dievs kļūst dusmīgs. Šīs dusmas liecina par Dieva mīlestību pret tiem, kas ir apspiesti. Dieva dusmas un sods pastāv, lai piespiestu cilvēkus mainīt savu postošo uzvedību. Dievam nav prieka būt dusmīgam. Pretēji. Atkal un atkal Vecā Derība mums saka, ka Dievam patīk izrādīt žēlastību un piedošanu. Dievs pauž dusmas, lai panāktu grēku nožēlu un pārmaiņas.

Psalms 146

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam 6, 11-16

Otrajā lasījumā Pāvils brīdina Timoteju uzmanīties no šīm briesmām un mudina viņu pievērsties kristīgo tikumu attīstīšanai. Viņš nedrīkst atteikties no cīņas. Kad viņš pirmo reizi publiski paziņoja par savu darbu, viņš zināja, ka šis darbs prasīs lielu neatlaidību. Viņu iedrošina Jēzus piemērs, kurš, būdams Pilāta priekšā, sniedza stingru paziņojumu, neskatoties uz ciešanām, kuras viņš zināja, ka tās nesīs. Timotejam arī jābūt uzticīgam līdz galam, neskatoties uz grūtībām. Viņš ir pārliecināts, ka tad, kad Jēzus Kristus atgriezīsies, piedalīsies tās lielās dienas triumfā.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas 16, 19-31

Ar šo līdzību Jēzus saka, ka galvenais dzīvē ir iedot Dievam prioritāti savā dzīvē un izkopt tikumus. Jēzus skaidri parāda, ka bagātais bija vienaldzīgs un neizrādīja līdzjūtību pret saviem līdzcilvēkiem. Visvairāk viņš bija mantkārīgs pēc bagātības, ko bija ieguvis. No otras puses, mēs novērojam, ka suns vairāk mīlēja nabaga Lācaru. Bet bagātais vīrs pilnībā ignorēja Lācara saucienu un lūgšanu. Bagātais nonāca ellē savas alkatības un līdzjūtības trūkuma dēļ, jo viņš bija cilvēks ārpus Dieva žēlastības. Viņš cieta ellē tieši tāpēc, ka izrādīja vienaldzību pret cilvēku ciešanām.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, netiesā mūs pēc mūsu darbiem, bet pēc Tavas žēlastības. Ne pēc tiesas un taisnības, bet pēc Tavas svētības. Piedod, mazgā, attīri, padari mūsu bijušo kā nebijušu, ieliec mūsu gribā ciešu vēlēšanos dzīvot kristīgi. Lai mūsu valodā nav ļaunuma, mūsu domās nav tumsas, lai mūsu sirdī ir tikai labais!

Kungs, Tu esi mūsu pirmais un pēdējais, Tu esi mūsu vienīgais, un pie Tevis mēs ejam. Bet cik ļoti mums ir kauns un bail, jo mēs nākam lepnībā un augstprātībā, nomaktībā un aizkaitinājumā, pilni ar dumjām, sīkumainām, tukšām domām, sīku godkāri, sīku atriebīgumu, sīku skaudību. Nākam, pārkāpuši visus Tavas baušļus, visus Tavus aicinājumus. Virspriesteris Aleksandrs Mens

Mises noslēgums un vadlīnija

Nebūsim vienaldzīgi pret cilvēku ciešanām un vajadzībām, ja kādam ir nepieciešama jūsu palīdzība, ja ir tāda iespēja, sniedziet savu atbalstu darbos un caur lūgšanu!

2022. gada 29. septembris – Sv. Ercenģeļi Miķelis, Gabriels un Rafaēls, svētki

Vadlīnija: Miķelis un viņa eņģeli cīnās ar sātanu un kalpo Dievam.

Ievads: Ar visu baznīcu, svinam šodien Sv. Ercenģeļi Miķeļa, Gabriela un Rafaela svētkus. Miķelis nozīme “kas ir kā Dievs”; Miķelis uzvar ļaunumu. Gabriels nozīme “Dievs ir stiprums”; viņš ir Dieva sūtītājs. Gabriels sludināja Marijai ka viņa kļūst par Dievmāti. Rafaels par kuru mēs lasām Tobijas grāmatā, nozīme “Dieva zāles”. Slavēsim Dievu kopā ar viņiem un klausīsimies visu to ko viņi mums sludināja.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, labais Dievs, apžēlojies par mums!

Kristu, labais Mācītāj, apžēlojies par mums!

Kungs, patiesais Dievs, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Daniēla grāmatas 7, 9-10. 13-14

Pravietis Dāniēls pravieto par Cilvēka Dēlu. Apkārt Viņam ir eņģeļu pulki, kas Viņam kalpo. Cilvēka Dēla drēbes ir baltas kā sniegs, un visas tautas dod Viņam godu, varu un slavu.

Psalms 138 (137)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 47-51

Tikšanas starp Jēzu un Natanaēlu ne tikai parāda patiesību un taisnību, bet arī to, ka mēs redzēsim lielākas lietas, ja ticēsim: jūs redzēsiet atvērtas debesis un Dieva eņģeļus kāpjam augšup un lejup par Cilvēka Dēlu – to, ko dzirdējām pirmajā lasījumā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Ercenģeļi Miķeli, lūdz par mums !

Svētais Miķeli, augsti slavējamais vadoni,….

Svētais Miķeli, spēcīgais cīņā,….