2022. gada 3. jūlijā

Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Lai visa zeme slavē Dievu (Sl 66)

Ievads: Šodienas lasījumi palīdz mums arvien vairāk atzīt, ka Kristus ir mūsu Pestītājs, Viņš ir prieka avots, Viņš ir žēlastības avots, Viņš aicina mūs kļūt par Viņa mācekļiem un dod visiem Savu mieru.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, miera avots, apžēlojies par mums.

Kristu, prieka avots, apžēlojies par mums.

Kungs, patiesības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Isaja grāmatas 66, 10-14c

Pravietis Isajs sludina mums prieka vēstījumu. Dievs, kas nāks, ir prieka avots, cerības avots, miera avots.

Psalms 66 (65)

II lasījums no Svēta Apustuļa Pāvila Vēstules Galatiešiem 6,14-18

Svētais Pāvils lepojas tikai ar Jēzus Kristus krustu, un viņš to apliecināja caur savu mocekļa nāvi. Sv. Pāvils aicina mūs sludināt Krucifiksos Jēzu, kas nomiris un augšāmcēlies. Viņš ir žēlastības avots, Viņš ir mūžības prieks.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 10, 1-12. 17-20

Šajā fragmentā Jēzus sūtīja vel septiņdesmit divus mācekļus un sacīja viņiem: „Pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz”. Esam aicināti lūgties, lai būtu vairāk aicinājumu, vairāk misionāru, kas ar apdomību, ar nabadzību, ar paļāvību uz Dievu iet un sludina labo vēsti. Šajā Evaņģēlijā Jēzus pamāca, kā kļūt par Jēzus mācekļiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Nāc, Svētais Gars, savā žēlastību bagātībā un apgaismo,

atjauno un svētdari savu Baznīcu!

Baznīca tevi godina un pateicas par konsekrētās dzīves dāvanu,

kas ir vienmēr aktuāla savu harizmu bagātībā.

Tavas gaismas vadīti un iesakņojušies kristībā, šie vīrieši un sievietes uzmanīgi seko laika zīmēm un bagātina Baznīcu, izdzīvojot Evaņģēliju un sekojot Kristum, tāpat kā Viņš dzīvojot šķīstībā, nabadzībā, paklausībā, lūgšanā un esot misionāriem.

Nāc, Gars, Aizstāvi, savas tautas atbalsts un mierinājums!

Piepildi viņus ar prieku par nabadzību,

lai nabadzība viņiem kļūst par ceļu uz Dieva valstību.

Dāvā viņiem sirdi, kas spēj mierināt un noslaucīt asaras vismazākajiem.

Apdāvini viņus ar maiguma spēju, lai caur viņiem izgaismojas Kristus lielums.

Aizdedz viņos Evaņģēlija pravietiskumu, lai viņi ietu un vadītu citus par solidaritātes ceļiem un piepildītu to ilgas, kas izsalkuši pēc taisnības.

Piepildi viņu sirdis ar savu žēlsirdību, lai viņi kļūst par piedošanas un maiguma kalpiem.

Marija, pirmā apustule un misionāre, lūdzies par viņiem. Āmen. Pāvests Francisks

Mises noslēgums un vadlīnija

Ejam un sludinām Evaņģēliju visai pasaulei!

2022. gada 10. jūlijā

Parastā liturģiskā laika XV svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Meklējiet Dievu, lai jūs dzīvotu (sal.33)

Ievads: Šodienas lasījumi atgādina mums, ka sekot Dievam nozīmē mīlēt Dievu ar visu sirdi, ar visu spēku, ar visu dvēseli, un mīlēt savus tuviniekus ar vislielāko mīlestību. Esam aicināti arvien vairāk veidot brālību visur, lai apliecinātu, ka Kristus ir mūsu Pestītājs un Baznīcas galva.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, sākums un beigas, apžēlojies par mums.

Kristu, Baznīcas galva, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi debesīs un virs zemes, apžēlojies par mums.

I lasījums no Atkārtotā Likuma grāmatas 30, 10-14

Dieva Likuma ievērošana nepārsniedz cilvēka spēkus. To patiesi māca pirmais lasījums no Atkārtotā Likuma grāmatas. Esam aicināti klausīties Dieva balsī, Dieva baušļos un tos dzīvot ikdienas dzīvē ar visu sirdi un dvēseli.

Psalms 69 (68)

II lasījums no Svētā Apustuļa Pāvila Vēstules Kolosiešiem 1,15-20

Viena no Sv. Pāvila kristoloģiskajām himnām ir šī, kas šodien skan visās baznīcās. Caur Sv. Pāvila vārdiem kontemplēsim Jēzu. Kas ir Jēzus mums: Viņš ir Dieva Tēva Dēls, Viņš ir Baznīcas galva, Viņš mūs atpirka caur savu nāvi uz krusta, Viņš ir debess un zemes radītājs.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 10, 25-37

Līdzība par Žēlsirdīgo samarieti palīdz mums iet dziļumā mūsu attiecībās ar Dievu un cilvēkiem. Ja mēs ar visu sirdi, ar visu spēku, ar visu dvēseli mīlam Dievu, mēs kļūsim pa Dieva Žēlsirdības nesējiem. Mēs mīlēsim mūsu ienaidniekus, mēs atdosim savu dzīvību par citiem, tāpat kā Kristus darīja. Jā, veidosim brālības un mīlestības sabiedrību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, universālais Brāli,

dari lai mēs kļūstam citiem – Taviem un mūsu brāļiem –

par Tavu gaismu, Tavu sirdi, par Tavām rokām,

un lai viņi varētu soļot uz Tevi un tā sasniegt Tēvu. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūsim brālības nesēji visur: mājās, darbā, skolā, sabiedrībā.

2022. gada 17. jūlijā

Parastā liturģiskā laika XVI. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Redzi, Dievs ir mans palīgs, Kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli! Tad es Tev nesīšu upurus no laba prāta un slavēšu Tavu Vārdu, ak, Kungs, ka tas ir tik labs. (Sl 54, 6.8)

Ievads: Šodienas liturģijā Kungs mūs aicina, pirmkārt, baudīt garīgo barību, kas ir Dieva Vārds, ko saņemam, lasot Svētos Rakstus vai dzirdam sprediķu brīžos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Vissaldākais, apžēlojies par mums.

Kristu, Brīnišķīgais, apžēlojies par mums.

Kungs, Debesu Maize, apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas grāmatas 18, 1-10a

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Dieva parādīšanos, kas notika Ābrahāma laikā. Pēc seno Austrumu tradīcijas pēcpusdienā iedzīvotāji, tostarp Ābrahāms, iznāca no savām teltīm vēsā ēnā un gaidīja garāmejošus viesus, kuriem bija nepieciešams ēdiens, dzēriens un atpūta. Un kad parādījās 3 cilvēki, Ābrahāms tos uzņēma ar austrumniecisku, sirsnīgu viesmīlību. Ābrahāms ir pazemīgs. Un pareģojumam par Sāras dēla piedzimšanu nākamajā gadā vajadzēja atvērt Ābrahāmam acis uz šī debesu viesa patieso būtību.

Psalms 15 (14)

II lasījums no Sveta Apustuļa Pāvila Vēstules Kolosiešiem 1,24-28

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils saka, ka, sludinot pagānus, viņš pieņēma brīvprātīgas ciešanas par tiem. Apustulis arī saka, ka sludina viņiem Evaņģēliju pēc Dieva gribas, ka tas nav atkarīgs no viņu nopelniem, bet gan no Dieva labvēlības. Lai kolosieši atstātu pagānu solījumus un sekotu Jēzus Kristus mācībām.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 10, 38-42

Šajā fragmentā Jēzus acīmredzot viņš devās uz Betāniju, kur dzīvoja Lazars, lai gan par viņu nekas nav teikts, un iegāja Martas mājā un sāka sludināt tā, ka tas ieinteresēja Martas māsu Mariju, kura, aizmirsusi par visiem mājas darbiem, klausījās Jēzus mācības. Uz Martas sūdzību Jēzus saka, ka viņa velti cenšas pagatavot lielu maltīti, pietiktu ar vienu ēdienu, ko Marta varētu pagatavot un pievienoties Kristus mācības klausīšanai. Svarīgs ir garīgais ēdiens, ko izvēlējās Marija, un tad, protams, miesas piesātinājums.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies Tev par visu, ko Tu dari manā labā. Paldies, kad pieņēmot Tevi savā sirdī, es katru reizi kļūstu stiprāks kārdinājumu priekšā, un tas ir Tavs nopelns.

Mises noslēgums un vadlīnija

Vienmēr atcerēsimies, ka kristietim vissvarīgākais ir garīgā barība, kas ir Dieva Vārda dzirdēšana un pieņemšana savā dzīvē.

2022. gada 24. jūlijā

Parastā liturģiskā laika XVII. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Dievs uzklausi manu lūgšanu (R. Sal. 3a)

Ievads: Paļāvība, lūgšana ir šodienas liturģijas tēmas. Caur lasījumiem mācamies arvien vairāk paļauties uz Dievu un Viņš mūs klausa un mūs piepilda.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu mūs atbrīvo no grēkiem, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu klausi mūsu balsij, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu mūs aicini, apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas grāmatas 18, 20-32

Pirmajā lasījumā mēs redzam Abrahamu ,kas runa ar savu Dievu. Viņš lūdz apzeļot Sodomu. Viņš paļaujas uz Dievu un lūdza to , ko Viņš vēlas. Dievs viņu uzklausa. Sājā saruna māca mums nemitīgi lūgties un paļauties uz Dievu.

Psalms 138 (137)

II lasījums no Sveta Apustuļa Pāvila Vēstules Kolosiešiem 2,12-14

Otrajā lasījumā Svētais Pāvils atgādina, ka Dievs mums piedeva visus grēkus. Viņš ir augšāmcelies ,lai dotu mums jauno dzīvi.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 11, 1-13

‘’Lūdziet un jums tiks dots; meklējiet un atrādīsiet.” Šie Jēzus vārdi aicina mums paļauties uz Viņu. Jēzus māca mācekļiem, ko nozīme lūgties. Jā, lūgšana ir saruna ar Dievu, ir paļāvība uz Dievu, ir- atvērt sirdi, lai Dievs iemājo mūsu dzīvē.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, lielais, godības, pilnais Dievs, mans Kungs Jēzu Kristu, es lūdzu Tevi, pazemini manu sirdi, dāvā man dziļu pazemību , nesatricināmu cerību un pilnīgu mīlestību. Ļauj, Kungs, man Tevi pazīt un vienmēr rīkoties, sekojot Tavai gaismai un saskaņā ar Tavu gribu. Amen. Sv. Francisks no Asīzes

Mises noslēgums un vadlīnija

Ejam mājas un atceramies cik svarīga ir lūgšana ikdienas dzīvē.

2022. gada 25. jūlijs – Sv. Apustulis Jēkabs, svētki

Vadlīnija: Viņi dzēra Tā Kunga biķeri un kļuva par Dieva draugiem.

Ievads: Svētais Jēkabs, svētā Jāņa Evaņģēlista brālis, Zebedeja, Salomes dēls un Kunga Kristus radinieks, tika saukts arī par Vecāko, lai viņu atšķirtu no otra apustuļa ar tādu pašu vārdu, ko dēvē par Jēkabu Jaunāko, kas bija Jeruzalemes bīskaps. Jēzus redzēja pārējos divus brāļus, Jēkabu un Jāni, laivā ar viņu tēvu Zebedeju, lāpot tīklus, un arī tos Viņš paaicināja. Viņi tūlīt atstāja tīklus un savu tēvu un sekoja Jēzum (Mt 4,22).

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi atnāci pasaulē, lai kalpotu un mīlētu, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi Servus Jahve, Dieva kalps, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu mazgāji apustuļiem kājas, apžēlojies par mums.

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Korintiešiem 4,7-15

Šajā lasījumā Sv. Pāvils mums parāda, ka Jēzus, Dieva Dēls atnāca, lai kalpotu citiem un atdotu Savu dvēseli, lai atpestītu daudzus. Esam aicināti uzlūkot Jēzus dzīvi un Viņam sekot.

Psalms 126 (125)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 20, 20-28

Šodien klausāmies interesantu dialogu starp Jēzu un apustuļa Jēkaba un Jāņa māti. Viņa lūdz Jēzum, lai dēli var sēdēt pie Tēva labās rokas. Bet Jēzus atbild, ka tas ir Dieva Tēva ziņā. Saruna ar Jēzu un apustuļiem, kas uzreiz reaģēja pret Jēkaba un Jāņa māti, ir pazemības mācība. Esam aicināti kļūt pazemīgi un vienmēr gatavi kalpot citiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dārgais sv. Jēkab, palīdzi man kļūt par īpašu Jēzus draugu, kāds biji Tu! Lai es vienmēr atceros, kā Viņš tevi mācīja, ka mīlot Viņu, man ir jāmīl un jākalpo citiem. Vadi mani manās svētceļnieka gaitās zemes virsū, ceļā uz Debesu Valstību, kuru Jēzus ir sagatavojis visiem tiem, kas, tāpat kā tu, Viņu mīl. To es lūdzu tavā vārdā. Amen.

2022. gada 29. jūnijs - Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils, svētki

Vadlīnija: Es esmu drošs, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, (..) nespēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir mūsu Kungā Jēzū Kristū.” (Rom 8, 38-39)

Ievads: Mīlestība uz Dievu. Apustuļi Pāvils un Pēteris ir tie, no kuriem varam mācīties patiesu mīlestību uz Dievu. Mīlestība, kas liek augt ticībā, kas liek pilnīgi paļauties, mīlestība, kuras dēļ atdot savu dzīvību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, skaistais mīlestības avots, apžēlojies par mums.

Kristu, patiesā dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs, paļāvības pilnība, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļu darbiem 12,1-11

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to kā Kungs izglāba Pēteri no cietuma. Par Pētera stipro ticību un paļāvību, jo viņam visa izbēgšana likās, kā sapnī, bet viņa ticība bija tik spēcīga un paļāvība uz Kungu tik patiesa, ka viņš nemēģināja pretoties, tikai paļāvās.

Psalms 34 (33)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Timotejam 4, 6-9. 17-18

Otrā lasījumā Pāvils saprot, ka tiks nogalināts. Bet viņš lieto vārdu ‘’upurēts’’, šis vārds parāda viņa lielo mīlestību uz Dievu. Parāda cik ļoti viņa ticība ir viņu stiprinājusi, ka viņš bez bailēm, ar ticību ļaujas tikt upurēts un tiks atbrīvots Debesu valstībā.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 16, 13-19

Šajā fragmentā Jēzus saka: ” tu esi Pēteris, un uz šīs klints Es uzcelšu savu Baznīcu.’’ Jēzus ceļ mūsdienu baznīcu uz Pēteri. Dodot viņam spēju ‘’sasiet’’ vai ‘’atraisīt’’ cilvēkus, tiek veidota mūsdienu Baznīca.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Aicinājums būt svētiem ir aicinājums pilnīgi mīlēt. Mīlēt tik patiesi cik to mums parāda Pēteris un Pāvils. Mīlēt bez nosacījuma un paļauties Dieva vadībai. Mīļais Dievs, palīdzi man augt ticībā un atklāt šo patieso, svēto, mīlestību, to, kas ļauj visu atstāt un pilnīgi sekot Tev. Mīļais Dievs palīdzi ikdienā neuztraukties par lietām, ko nevaru kontrolēt. Palīdzi veidot mīlestības pilnu ģimeni, kopienu, baznīcu.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, esam aicināti atklāt milzīgo Dieva mīlestību, mācīties tai atbildēt, paļauties Dieva pilnīgai žēlastībai un klausīt Dieva gribu. Kļūsim gudrāki savā ticībā, lai varētu nest Dievam labus un patīkamus augļus.

2022. gada 31. jūlijā

Parastā liturģiskā laika XVIII. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Jel pievērs manu sirdi Taviem priekšrakstiem, bet nevis mantkārībai. Jel novērs manas acis, ka tās neskatītu niekus, pa Tavu ceļu dāvā man dzīvību. (Psalms 118)

Ievads: Ikdienas skrējienā bieži koncentrējamies uz materiālām lietām. Vairāk, lielāku, labāku, skaistāku.. Aizmirstot par tiešām svarīgo. Par izaugsmi un attīstību ticībā. Par to, ka mūžīgajā dzīvē neko no savāktā līdzi nepaņemsim.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, vienmēr taisnīgais, apžēlojies par mums.

Kristu, patiesi maigais, apžēlojies par mums.

Kungs, vienmēr mīlošais, apžēlojies par mums.

I lasījums no Mācību Teicēja grāmatas 1, 2; 2, 21-23

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Debesu valstības nozīmi. Par to, cik bieži skrienam pakaļ ‘’tukšībai’’ zemes virsū, aizmirstot, ka mums jārūpējas par to, lai nokļūtu Debesu valstībā, kur neko no uz zemes savāktā nevarēsim paņemt līdzi.

Psalms 95 (94)

II lasījums no Sveta Apustuļa Pāvila Vēstules Kolosiešiem 3,1-5, 9-11

Otrajā lasījumā turpinām lasīt par to, kas ir augšā. Par to, ka kopā ar Krustu esam augšāmcēlušies jaunā cilvēkā. Esam aicināti atteikties no visa liekā un zemiskā mūsu dzīvē, esam aicināti pieņemt visus, jo Kristus ir mūsos visos, neatkarīgi no ādas krāsas, no finansiālā stāvokļa vai no valodas kādā runājam.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 12, 13-21

Šajā fragmentā Jēzus mūs aicina būt bagātiem pie Dieva. Atgādinājums par to, ka nedrīkstam koncentrēties uz pasaulīgām lietām. Un cik ļoti svarīgi ir audzēt un nostiprināt savu ticību nevis bagātību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es ticu; es vēlos Tev ticēt.

Kungs, dari, lai mana ticība kļūtu pilnīga, lai tā caurauž visu manu domāšanas veidu, lai tā iespaido manu dzīves uztveri un spriedumus par garīgām un laicīgām lietām.

Kungs, dari lai mana ticība būtu prieka pilna, lai tā atnestu manam garam mieru un darītu mani laimīgu, lai tā rosinātu mani uz lūgšanu, kā arī atraisītu mani draudzībai ar cilvēkiem un apgaismotu manas sarunas kā par garīgām, tā par laicīgām lietām.

Kungs, liec man savā ticībā būt pazemīgam, lai es nesāktu iedomāties, ka mana ticība izriet no manu domu vai izjūtu pieredzes; liec man vērtēt vienīgi Svētā Gara atstāto liecību un nemeklēt nekādu labāku pārliecību, kā vienīgi to, ko var iegūt, pieņemot Tradīciju un pilnībā uzticoties svētās Baznīcas Maģistērijam. Amen. Svētais Pāvests Pāvils VI

Mises noslēgums un vadlīnija

Cik nozīmīgi ir augt savā ticībā katru dienu. Lasīt svētos rakstus, lūgties, apmeklēt svēto misi. Kristības sakramentā mēs nokļuvām lielā kristīgā ģimenē un katrs esam atbildīgs par mūsu Baznīcas veidošanu. Rūpēsimies par to, lai mūsu dvēseles izaugsme ir mūsu prioritāte katru dienu.