2022. gada 5. jūnijs – Svētā Gara nosūtīšana, svētki

Vadlīnija: Visi tika Svēta Gara piepildīti

Ievads

Šodien svinam Vasarsvētkus, Baznīcas dzimšanas svētkus. Kopā ar Apustuļiem būsim atvērti un uzticīgi Svētajam Garam, lai sludinātu Jēzus Evaņģēliju, un kļūsim Dieva liecinieki.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu dod mums Svēto garu, apžēlojies par mums.

Kristu, Svēta Gara piepildīts, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu mums esi sacījis: „Es izliešu savu Garu”, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļu darbiem 2,1-11

Pirmajā lasījumā mēs redzam Apustuļus Vasarsvētku dienā. Viņi ir piepildīti ar Svēto Garu, kā Jēzus viņiem apsolīja. Viņi runā dažādās valodas: tā ir Svētā Gara dāvana un ar šo spēku viņi sludina kerigmu: Jēzus – Dieva Dēls, Pasaules Pestītājs, īstais Dievs, īstais cilvēks.

Psalms 104 (103)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 12,3b-7.12-13

Svētais Pāvils mums paskaidro, ka varam apliecināt Jēzus ir Kungs tikai caur Svēto Garu. Esam aicināti kļūt uzticīgi Svētajam Garam, lai mēs varētu liecināt to, ko mēs apliecinām. Caur Svēto Garu esam viena miesa, viena Baznīca, arī ja katrs saņem īpašas dāvanas, lai kalpotu visiem ar mīlestību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 19-23

„Saņemiet Svēto Garu”. Šie ir Jēzus vārdi, ko Viņš sacīja apustuļiem pēc augšāmcelšanās. Šodien Jēzus dod mums Svēto Garu. Tikai ar Svēta Gara spēku varam kļūt miera nesēji, Dieva mīlestības nesēji.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

“Nāc, Svētais Gars, mīlestības un svētuma Gars!

Tu, kas nolaidies pār Mariju, darot viņu par mūžīgā Vārda Māti,

paliec mūsos un dari mūs par svētuma apustuļiem!

Pulcini savu Baznīcu Pēdējo vakariņu telpā ap Bezvainīgo un apustuļiem:

dāvā mums žēlastību iemantot šo vienības garu,

un prast saliedēt vienā ģimenē priesteru dvēseles,

lai tās spētu Tevi mīlēt un apvienot tavā mīlestībā citus!

Mēs vēlamies, lai Baznīca un pasaule kļūtu par Pēdējo vakariņu telpu,

no kuras atskan jauna vēsts par pilnīgu mīlestību uz Tēvu un brāļiem.

Dari mūs, Svētais Gars, par šī mīlestības nodoma darbarīkiem! Amen.”

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Atjaunosim Svētā Gara klātbūtni, ko m ēs jau saņēmām caur Kristības un Iestiprināšanas sakramentu, un kļūsim Dieva un Baznīcas bērni pasaulē!

2022. gada 12. jūnijā - Trīsvienības svētki

Vadlīnija: Kungs, cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē (Sl 8, 2a)

Ievads

Ar universālo Baznīcu pagodinām un svinam Trīsvienības svētkus. Dievs Tēvs, kas ir žēlsirdīgais Tēvs, Dievs Dēls, kas ir mūsu Pestītājs, Dievs Svētais Gars, kas mūs apgaismo un vada mūs uz svētuma ceļu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mūsu Tēvs, apžēlojies par mums!

Kristu, Dieva Dēls, mūsu Pestītājs, apžēlojies par mums!

Kungs, Tu esi Svētais Gars, mūsu iepriecinātājs, apžēlojies par mums!

I lasījums No Sakāmvārdu grāmatas 8, 22- 31

Gudrība! Jā! Sākumā bija gudrība! Gudrība ir pats Dievs, kas visu radījis, kas visu redz, kas visu glābj. Kontemplēsim Dieva Gudrību caur šo pirmo lasījumu.

Psalms 8

II lasījums no Svētā Apustuļa Pāvila Vēstules Romiešiem 5, 1-5

Otrajā lasījumā caur Svētā Apustuļa Pāvila vārdiem esam aicināti kontemplēt Trīsvienības noslēpumu. Dievs caur Kristu un Svēto Garu mūs svētdara, dod mums cerību, un mūsu sirdī mājo Dieva mīlestība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 16, 12-15

Šajā fragmentā Jēzus mūs aicina kontemplēt Trīsvienīgo Dievu: viss, kas Tēvam pieder, ir mans, sacīja Jēzus. Jēzus dod mums Svēto Garu, lai mēs varētu Viņu pasludināt citiem. Ja esam Trīsvienības bērni, esam Trīsvienības sludinātāji. Mīlēsim un pielūgsim Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Euharistija, rādi man savu Vaigu,

Jēzu, Euharistija, atver man savu Sirdi,

Jēzu, Euharistija, māci man pazīt Tēvu,

Jēzu, Euharistija, dāvā man savu Garu. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Katru reizi, kad mēs apzīmējam sevi ar Krusta zīmi, pagodināsim Trīsvienīgo Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu! Darīsim to ar cieņu un mīlestību!

2022. gada 16. jūnijā - Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

Vadlīnija: Tu esi priesteris uz mūžiem (R.4b)

Ievads

Šodien svinam svētkus un godinām Kristus Vissvētāko Miesu un Asinis. Tas ir Baznīcas centrālais noslēpums, Baznīcas dzīves centrs. Bez Euharistijas nav Baznīcas, bez Baznīcas nav Euharistijas. Mēs esam Baznīca, Dieva un Baznīcas bērni, tikai tāpēc mēs ēdam Jēzus Kristus miesu un asinis. Mēs esam vienoti komūnijā ar Jēzu. Tā ir mūsu ticība, tā ir mūsu dzīve.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu dod dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu dod mums Tavu miesu un asinis, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu dāvāji savu dzīvību par mums, apžēlojies par mums.

I lasījums No Radīšanas grāmatas 14, 18 - 20

Melhizedeks, visaugstais priesteris, svētīja Ābramu. Viņš jau prezentē Kristu, kas ir visaugstais priesteris uz mūžiem.

Psalms 110 (109)

II lasījums no Svētā Apustuļa Pāvila Pirmās Vēstules Korintiešiem 11, 23- 26

Otrajā lasījumā Svētais Pāvils mums atgādina Jēzus pēdējās vakariņas, kuru laikā Viņš dibināja Euharistijas sakramentu. Esam aicināti to svinēt un pielūgt ar visu mūsu sirdi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 9, 11b – 17

„Dodiet jums viņiem ēst”. Kāda paļāvība Jēzum bija uz savu apustuļiem. Bet vēl nebija īstais laiks, lai apustuļi to varētu izpildīt. Jēzus veica maizes pavairošanas brīnumu ne tikai, lai liecinātu, ka Viņš ir Dieva Dēls, bet vēl vairāk, ka Viņš ir mūžīgā maize, Debesu maize, kas pārveido mūsu dzīvi pēc Jēzus dzīves.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mane nobiscum Domine

Paliec ar mums, Kungs, jo kļūst pārāk tumšs un nakts klusumā ienaidnieks strādā, cenšoties pazudināt mūs un tik daudzus cilvēkus. Bet tagad, kad Tu mums esi lauzis patiesības maizi un mūsu sirdis deg ilgās ieklausīties Tavā Vārdā, mēs nevaram nedot tālāk Tavas Mīlestības liesmu mūsu brāļiem, kuriem tās vēl nav.

Mēs steigsimies, tāpat kā Tava Māte, pasaules ceļos, kā mūžības svētceļnieki. Mēs no jauna atkārtosim visiem Labo vēsti: tā ir uguns, kuru Tu esi atnesis virs zemes. Bet šī uguns ir mīlestība, un mēs vēlamies tajā degt līdz galam, un vēlamies to nest saviem brāļiem, lai tā aizdedzina arī viņus. Dāvā mums šo žēlastību, Kungs, mēs Tevi lūdzam. Amen. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai mēs piedalāmies Vissvētākā Sakramenta adorācijā (reizēm – arī naktīs) un tā kļūst par mūsu upurgatavās mīlestības izpausmi.

2022. gada 19. jūnijā

Parastā liturģiskā laika XII. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis. Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to mūžīgi! (Sl 28, 8-9)

Ievads

Šodienas liturģijā Kungs mums atgādina, ka Viņš visu laiku pār mums izlej Savas žēlastības un žēlsirdības garu, ka mēs esam Debesu Tēva bērni un esam brāļi savā starpā. Bet Viņš arī katram no mums jautā: "Kas, jūsuprāt, es esmu?"

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūžīga Gudrība, apžēlojies par mums.

Kristu, Bezgalīgais Laipnība, apžēlojies par mums.

Kungs, Mūsu Ceļš un Dzīve, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Zaharija grāmatas 12,10-12

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka Dievs, neskatoties uz savas izredzētās tautas nepaklausību, sūtīs tai Mūžīgo pestīšanu Jēzus Kristus vaigā. Bet viņi savā grēcīgajā aklumā viņu nonāvēs un pēc tam, nožēlojuši grēkus, žēlos Viņu ar vissirsnīgāko un neremdināmāko raudāšanu, tiklīdz viņi sēros par savu vienpiedzimušo dēlu vai pirmdzimto. Zaharija šīs žēlastības salīdzina ar žēlastībām par dievbijīgo ķēniņu Josiju, kurš tika nogalināts Makidonas līdzenumā.

Psalms 63 (62)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 3,26-29

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils mums atgādina, ka mēs esam ne tikai brāļi, bet arī bērni mūsu Debesu Tēvam, kuru mums atklāja mūsu Visuma brālis Jēzus Kristus.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 9, 18-24

Šajā fragmentā Jēzus pārbauda savu izvēlēto mācekļu ticību. Pirms Kristus, Vecajā Derībā, bija daudz nominālo Mesiju, nepatiesus. Nākamie apustuļi, acīmredzot, sajūta ar garu, ka "Šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē" (Jņ 6, 14). Un Pēteris liecināja, ka viņi beidzot sagaidīja Īsto Mesiju, iemiesoto Dievu, uz kura atzīšanas joprojām balstās visa Baznīcas dzīve. Bet Kristus aizliedza viņiem priekšlaicīgi atklāt domas par Viņu visiem cilvēkiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies Tev par visu, īpaši par Svēto Komūniju. Jo, pieņemot Viņu, mēs kļūstam līdzīgi Tev. Ēdot Tavu Miesu un dzerot Tavas Asinis, mēs ieejam sadraudzībā ar Tevi, ticam Tavam Vārdam un rīkojamies atbilstoši.

Mises noslēgums un vadlīnija.

Pieņemsim Kristu savā dzīvē, ņemsim savu krustu un nesīsim to līdz mūsu zemes dienu beigām, kā Viņš to darīja.

2022. gada 23. jūnijā - Sv. Jāņa Kristītāja svētki

Vadlīnija: Par ko jūs mani uzskatāt? Es tas neesmu, bet, lūk, pēc manis nāk tas, kuram es neesmu cienīgs no kājām atraisīt kurpes. (Apd. 13, 25)

Ievads

Jānis Kristītājs ir tas, kurš norāda pasaulei "Dieva jēru" pēc tam, kad ir priecājies savas mātes klēpī par Mesijas laika atnākšanu. Šodien mēs joprojām sveicam viņa norādīto Jēzu no Nācaretes; šodien mēs esam piepildīti ar Garu, ko Jānis pravietoja, kā kristības dāvanu Jēzus Kristus Vārdā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi Dieva Jērs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi pasaules gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi iemiesojies starp mums, apžēlojies par mums.

I lasījums No Pravieša Isaja grāmatas 49, 1- 6

Pravietis Isaja pravietoja to, ko Jauna Derība Jēzus piepildīja un ko Jānis Kristītājs sludināja. Jēzus ir pasaules gaisma un Jānis Kristītājs to paradīja ļaudīm, lai viņi seko Jēzus pēdām.

Psalms 139 (138)

II lasījums no Apustuļu Darbiem 13, 22- 26

Šajā lasījumā, mēs klausāmies Sv. Pāvila liecību par Jāni Kristītāju. Viņš ir tas, kas sludina grēku nožēlošanas kristību, viņš ir tas, kas parada Jēzu - Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 1, 57 – 66. 80

Klausīsimies par Jāņa Kristītāja piedzimšanu. Sv. Augustīns atgādina mums ka Evaņģēlija, tikai par Jēzus piedzimšanu un Jāņa Kristītāja piedzimšanu lasām. Tās nozīme, ka Jānis Kristītājs bija ļoti nozīmīgs Pestīšanas vēsturē, jo viņš ir tas, kas tuksnesī sacīja: “sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa te kas!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ikviens no mums ir Dieva izvēlēts, lai kļūtu par pravieti, t.i. lai kļūtu par vārdu, mazliet līdzīgi Jānim Kristītājam, kas bija balss, vārds. Mēs nevaram paturēt apslēptu sevī šo dāvanu, kuru Kungs mums ir dāvājis. Kad runājam par apustulātu, mēs būtībā runājam par pravietojumu, par vārdu, kas ir mūsos, kas mīt mūsos, lai Noslēpums darbotos mūsos un kuru mums ir jāvērš ārpus mums. Mums katram ir īpašs pienākums, lai mēs nekļūtu vienkārši par piemiņu, atmiņu, realitāti, kas satur Dieva noslēpumu, bet par šī noslēpuma pravietisko sprādzienu. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai mēs kļūtu par Dieva liecinieki tapāt, ka Jānis Kristītājs, pazemīgi un uzticīgi Dievam.

2022. gada 24. jūnijā

VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS, svētki

Vadlīnija: Kungs mani vada, man nekā netrūks (Sl 22)

Ievads

Šodien svinam un godinām VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS svētkus. Kontemplēsim Jēzus sirdi, kas mīlēja līdz galam, bez robežām. Viņš atdeva visu savu dzīvi par katru no mums.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mīlestība, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi pazemīgs un lēnprātīgs, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu parādi mums Tavu pazemīgo sirdi, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Ezehiēla grāmatas 34, 11- 16

Dievs ir savas tautas gans. Viņš par to rūpējas personīgi. Viņš savāc savas avis, ved uz ganībām. Viņš meklē pazudušo aitu un dziedina slimo.

Psalms 22

II lasījums no Sveta Apustuļa Pāvila Vēstules Romiešiem 5, 5 - 11

Dievs ne tikai mūs mīl, bet Viņš ir ielicis mūsos savas mīlestības saiti un zīmogu: Viņš ir devis mums Svēto Garu, caur kuru mūsu sirdīs ir ielieta Dieva mīlestība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 15, 3 - 7

Līdzība, ko Jēzus stāsta par pazudušo avi, kas atrasta un atvesta mājās, definē paša Kunga noslēpumu, Viņa atnākšanas nozīmi un iemeslu. Līdzība izceļ ganu prieku: Jēzus prieku par grēcinieku, kurš ir atgriezies.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā, apžēlojies par mums!

Jēzus Sirds, bagāta visiem, kas Tevi piesauc, apžēlojies par mums!

Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots, apžēlojies par mums!

Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem, apžēlojies par mums!

Jēzus Sirds, nievām piepildītā, apžēlojies par mums!

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai mēs varētu skatīt Jēzus sirdi – cik daudz Viņš mīlēja pasauli un katru no mums, un mīlēt, tāpat kā Jēzus mūs mīlēja.

2022. gada 26. jūnijā

Parastā liturģiskā laika XIII. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir mans mantojums (Sl 5)

Ievads: Šīs dienas liturģija mūs aicina pārdomāt par mūsu aicinājumu: Elizejas aicinājums Veca Derībā un Jēzus, kas aicina katru no mums sekot Viņam, prasa no mums brīvību un atbildību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mans Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva svaidītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas atkārto mums ‘seko man’, apžēlojies par mums.

I lasījums no Ķēniņu pirmās grāmatas 19,16b. 19-21

Pravietis Elija, svaidīja Eliseju tāpat, ka Dievs vīnu norādīja. Elisejs turpināja kalpot Elijam ar prieku un uzticību.

Psalms 16 (15)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 5,13-18

Svētais Pāvils paskaidro mums ko nozīme brīvība. Kristus ir mūsu paraugs, jo Viņš mūs atbrīvoja no grēka caur savu nāvi uz krusta un augšāmcelšanos. Kristus veidoja mūs, kā brīvus cilvēkus, gatavus izvelēties: mīlēt Dievu un citus, vai sekot mūsu instinktiem. Īsta brīvība ir būt kopā ar Dievu, tad sekosim Kristu !

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 9, 51-62

„Lapsām ir alas, debesu putniem ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur galvu nolikt”. Jā, esam aicināti sekot Kristu, atstāt visu un darīt visu to, ko Jēzus darīja: mīlēt Dievu un viens otru, tāpat ka Viņš mūs mīlēja.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Pieņem, Kungs, visu manu brīvību, manu atmiņu, manu prātu un visu manu gribu – visu to, kas man ir un ko es uzskatu par savu. To visu man esi devis Tu, un tas ir Tavs. To visu es veltu Tev, rīkojies ar to, kā vien Tu vēlies. Tikai dāvā man savu mīlestību un žēlastību, jo ar to man ir diezgan.

Sv. Ignācijs no Lojolas

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet atbildīgi par jūsu aicinājumu Dieva priekšā un cilvēku priekšā ar paļāvību un uzticību Dievam.