2022. gada 1. maijā – 3. Lieldienu svētdiena

Vadlīnija: Es slavēšu tevi Kungs, mans glābēj! (Ps 30)

Ievads: Lieldienu liturģiskajā laikā esam aicināti priecāties un gavilēt, jo Augšāmcēlušais Kristus ir vienmēr ar mums, Viņš dod mums spēku liecināt, ka Viņš ir mūsu Pestītājs un Glābējs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu miers, apžēlojies par mums!

Kristu, mūsu gaisma, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu patiesība, apžēlojies par mums!

I lasījums no Apustuļu darbiem 5, 27-32, 40b-41

Pirmajā lasījumā mēs redzam apustuli Pēteri, kas sludina, ka Jēzus nomira un augšāmcēlās. Tas ir Baznīcas sākums. Apustuļi nebaidās liecināt par Kristu un viņi ir gatavi ciest Jēzus vārda dēļ.

Psalms 30

II lasījums no Atklāsmes grāmatas 5; 11- 14

Otrajā lasījumā redzam to, kas Jānim bija atklājies: „Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagātību, un gudrību ...”. Šī atklāsme parāda mums visu to, kas ir Jēzus: Viņš ir Dieva Jērs, Viņš ir Dievs, Viņš ir mūsu Pestītājs. Mēs esam aicināti pateikties un slavēt Dievu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 21; 1- 19

Šajā fragmentā ir aprakstīta trešā reize, kad Jēzus parādījās mācekļiem pēc savas augšāmcelšanās. Jēzus otro reizi paveica brīnumu ar zivīm. Pirmā bija reize, kad Viņš sauca Pēteri, lai Viņam sekotu, un tagad pēc savas augšāmcelšanās. Pēteris uzreiz atzīst, ka tas ir Jēzus. Pēc tam Jēzus jautā trīs reizes Pēterim: “Vai tu mani mīli?” Trīs reizes, tāpat kā tad, kad Pēteris nodeva Kristu pirms Viņa nāves uz krusta. Jā, Pēteris tagad trīs reizes apliecina, ka viņš mīl Jēzu, viņš ir gatavs dot savu dzīvību par Kristu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

„Vai tu mani mīli?” Šie vārdi skan mūsu sirdī tagad, kad Jēzus mājo mūsos caur Euharistijas sakramentu. Par to pateicamies Dievam:

Es Tevi mīlu, Jēzu, jo Tu esi mans Dievs.

Es Tevi mīlu, Jēzu, jo Tu esi mans Pestītājs.

Es Tevi mīlu, Jēzu, jo Tu nekad mani neatstāj.

Es Tevi mīlu, Jēzu, jo Tu esi mans patvērums un stiprums.

Es Tevi mīlu, Jēzu, jo Tu mani aicini sekot Tev.

Es Tevi mīlu, Jēzu, jo Tu esi vienmēr ar mums līdz pasaules beigām. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un sludināsim, ka Jēzus ir starp mums. Viņš ir augšāmcēlies, Viņš ir dzīvs.

2022. gada 3. maija - Svētais Filips un svētais Jēkabs, svētki

Vadlīnija: Viņu balss ir dzirdama pa visu zemi. (Ps 19)

Ievads: Svētais Filips no Betsaidas ir viens no pirmajiem mācekļiem, kuru Jēzus aicina sev sekot un kurš Jēzum jautā: "Parādi mums Tēvu!" un saņem atbildi: "Filip, tas, kurš redz Mani, redz Tēvu."

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas mums parādi Tēvu, apžēlojies par mums!

Kristu, Dieva Tēva dēls, apžēlojies par mums!

Kungs, kas izpildīji Tēva gribu, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmā vēstules korintiešiem 1Kor 15, 1-8

Šajā lasījumā redzam Svēto Pāvilu, kas deg un atdod savu dzīvi par Evaņģēliju. Viņš sludina visiem kerygma: Kristus, kas ir atnācis, nomira un ir augšāmcēlies un parādījās apustuļiem.

Psalms 19

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 6-14

Šodienas Evaņģēlijs parāda mums sarunu starp Jēzu un Filipu. Jēzus atbild Filipam: Kungs, parādi mums Tēvu. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu . Jā, caur Kristu mēs redzam Dievu Tēvu, caur Kristu mēs runājam ar Dievu Tēvu, caur Kristu esam Dieva Tēva klēpī.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, Mēs Tev pateicamies, ka Tu devi mums savu Dēlu, kas mums stāstīja par Tevi. Mēs Tev pateicamies, jo Tu mums ļāvi saprast, ka vissvarīgākais ir mīlēt Tevi un To, kuru Tu esi sūtījis un kas ir Tavas mīlestības apliecinājums. Dāvā mums žēlastību Tevi patiesi mīlēt katru savu mūža dienu un ikvienā situācijā, lai tādējādi mūsu dzīve pulsētu mīlestībā uz Tevi, un visi mūsu brāļi, redzot to, varētu sacīt: “Redziet, kā viņi mīl Tēvu!” Un, sekojot mūsu piemēram, viņi varētu iepazīt Tevi, svētais, maiguma pilnais Tēvs. (Dieva kalps G. Džakvinta, “Tēva seja”)

Mises noslēgums un vadlīnija

Turpināsim mūsu dzīvi droši, ka mums ir Tēvs debesīs, kas mums mīl, kas parūpēsies par mums.

2022. gada 08. Maijā – 4. Lieldienas svētdiena Psaltērija III nedēļa

Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem

Vadlīnija: Zeme ir pilna Viņa žēlastības. Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis . (Ps 33, 5-6)

Ievads

Šīsdienas liturģijā Kungs mudina ikvienu no mums dzīvē izdzīvot savu kristīgo ticību, saglabājot kristieša identitāti, lai saņemtu mūžīgo atalgojumu Debesīs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, labais Gans, apžēlojies par mums.

Kristu, uzticīgo Bagātība, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu Ceļš un Dzīve, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļu darbiem 13, 14, 43 - 52

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka apustuļi Pāvils un Barnaba Antiohijas pilsētā sludināja Dieva Vārdu ne tikai ticīgajiem ebrejiem, bet arī atgrieztajiem pagāniem un mudināja tos palikt stingriem ticībā Jēzum Kristum. Apustuļu sludināšana ļoti kaitināja neticīgos ebrejus, taču nesa augļus: daudzi pilsētas iedzīvotāji ticēja Jēzum Kristum. Tā kā Jēzus viņiem teica, ka apustuļi par savu darbu cietīs vajāšanas, tā arī šoreiz notika – viņi tika izraidīti no pilsētas.

Psalms 100

II lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas 5; 11- 14

Otrā lasījumā apustulis Jānis runā par savu redzējumu, kurā viņš redz mirušus kristiešus Debesīs, kuri savā dzīvē pārcietuši ciešanas un bēdas, saglabājuši ticību līdz savu zemes dienu beigām, ar Dieva žēlastību, šķīstīti no grēka, sasnieguši garīgo tīrību un pilnību, un par to saņēma atlīdzību - Mūžīgo prieku debesīs.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 21; 1- 19

Šajā fragmentā Jēzus attēlo to stāvokli, kādā atrodas Viņa avis, lai parādītu, kādas lielas svētības ebreji sev atņem, kad viņi nevēlas sekot Kristum. “Kristus identificē savas rūpes (roku) par avīm ar sava Tēva rūpēm (roku). Ar to Kristus saka, ka Tēvs patiesībā ir augstākais gans Izraēlā, bet Viņš darbojas caur Kristu” (A. Lopuhins).

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas—Lūgšana par aicinājumiem

Mīlestības Dievs, Tu, kas mūs bezgalīgi mīli un esi mums sevi atklājis Jēzus vaigā, Tu, kas Svētajā Garā dod mums spēku atbildēt Tavai mīlestībai, uzlūko savus tik daudzos bērnus, kas ir tālu no Tevis vai arī ir iegrimuši viduvējībā.

Aicini svētus priesterus, kas izplatītu Pēdējo vakariņu notikuma vēstījumu, būdami uzticīgi Tavai Baznīcai un kļūstot par vienotības ieraugu savu brāļu priesterībā vidū.

Dod, lai būtu arvien vairāk jauniešu, kas vēlētos sevi veltīt svētuma apustulātam, un dāvā pasaulei cilvēkus, kas prastu runāt ne tikai par taisnīgumu, bet vēl vairāk – par mīlestību un brālību. Iededz visu cilvēku sirdīs kvēlas ilgas kļūt svētiem un būt darbīgiem Tavas mīlestības iedzīvinātājiem un izplatītājiem.

Bet tiem, kas jau ir atbildējuši šim aicinājumam, dāvā drosmi tajā pastāvēt un ar Marijas, Tavas Mātes, palīdzību sniedz tiem paļāvību, lai tie spētu veidot pasauli, kurā visi būtu svēti un viens otram – brāļi un māsas. Dieva Kalps G. Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Uzticēsimies Kristum kā Labajam Ganam, lai mēs vienmēr varētu dzirdēt Viņa balsi un neapmaldīties savā zemes ceļojumā.

14. maijā - Sv. Apustulis Matīss, svētki

Vadlīnija: Lai Kunga vārds ir slavēts no šī laika un mūžam. (Ps 113)

Ievads: Kopā ar Svēto apustuli Mateju esam aicināti klausīties Dievā, Viņam sekot, lai mēs ietu pa pasauli un nestu augļus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu mums sacīji palieciet manā mīlestībā, apžēlojies par mums!

Kristu, Tu, kas mums sacīji ne jūs mani izvēlējāt, bet es jūs izvēlēju, apžēlojies par mums!

Kungs, Tu mums sacīji es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu, apžēlojies par mums!

I lasījums no Apustuļu darbiem 1, 15-17. 20-26

Apustuļi sapulcēja kopa lai lūgtu un klausītu Svēto Garu. Tāda veidā viņi izvelēja Matiju, lai saņemtu kalpošanas un apustuļa pienākumus, ko Jūdass atstāja, lai aizietu savā vietā.

Psalms 113

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 15, 9-17

Šodienas Evaņģēlijs māca mums, kas ir īsta mīlestība. Mīlestība nozīmē dot savu dzīvību par saviem draugiem, mīlestība nozīmē palikt Dieva mīlestībā, mīlestība nozīmē kalpot, mīlestība nozīmē, ka mēs nekad neesam ienaidnieki. Tādā veidā mūsu dzīvē būs prieks un mūsu prieks būtu pilnīgs.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Pateicamies Dievam par Savu mīlestību caur Sv. Pāvila vārdiem - Mīlestības himnu

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. (..)

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. (1Kor 13) Mises noslēgums un vadlīnija

Ejam visur un sludinām Dieva bezgalīgo mīlestību.

2022. gada 15. maijā – 5. Lieldienu svētdiena Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Es slavēšu Tevi, Dievs, mans Valdniek! (Ps 145)

Ievads: Šis dienas liturģija māca mums kļūt par Dieva misionāriem, un, lai mēs tādi būtu, mums jāmīl līdz galam, tāpat kā Jēzus mūs mīlēja.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, jaunais cilvēk, apžēlojies par mums!

Kristu, Baznīcas līgavaini, apžēlojies par mums!

Kungs, pasaules Valdniek, apžēlojies par mums!

I lasījums no Apustuļu darbiem 14, 21- 27

Apustuļu darbi atgādina mums par Sv. Pāvila un Barnabas misiju. Viņi dedzīgi darbojās, lai sludinātu Evaņģēliju, un mēs redzam, kādā veidā Dievs darbojās caur viņiem.

Psalms 145

II lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas 21, 1- 5a

Otrais lasījums no Atklāsmes grāmatas parāda mums to, ko Sv. Jānis redz: „Vairs nebūs ne sēru, ne vaimanu, ne sāpju, jo agrākais ir pagājis... lūk, es visu daru jaunu”. Šie vārdi māca mums paļauties uz Dievu. Ar Viņu uzvaram visas bailes un nedrošību, ar Viņu mums ir jauna dzīve, mīlestības dzīve, mūžīgā dzīve.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 13, 31- 33a, 34-35

Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu”. Šie Jēzus vārdi ir Jēzus mācības centrā. Esam aicināti mīlēt viens otru, lai būtu Jēzus patiesi sekotāji. Viņš parādīja mums, kādā veidā mums jāmīl: Cilvēka Dēls ir pagodināts caur Savu nāvi un augšāmcelšanos.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētie un svētuma liecinieki man atklāj, ka svētuma ceļš ir iespējams. Tu pazīsti manus ierobežojumus un manas spējas, nekas no manas dzīves nav Tev apslēpts. Nepagursti, Kungs, mani aicināt!

Ref: Lūk, es nāku pildīt Dieva gribu!

Tu mani aicini, Kungs, dzīvot ar Tevi katru dienas mirkli, veltīt laiku klusumā, lai klausītos Tevī, zinot, ka Tu par mani rūpējies un ka tādā pašā veidā man jārūpējas par citiem, viņi jāuzklausa, jāmīl, viņiem jākalpo. Kungs, te es esmu.

Ref: Lūk, es nāku pildīt Dieva gribu!

Katru dienu es tiekos ar cilvēkiem savā darba vietā, kas sagaida no manis pašaizliedzīgu darbu, centību, godīgumu, pacietību, novērtējot katra kvalitātes konfrontācijā un savstarpējā cieņā. Es vēlos iesaistīties; te es esmu, Kungs.

Ref: Lūk, es nāku pildīt Dieva gribu!

Mises noslēgums un vadlīnija

Kopā ar mūsu brāļiem un māsām mīlēsim viens otru un sludināsim Dieva mīlestības valstību!

2022. gada 22. Maijā – 6. Lieldienas svētdiena Psaltērija VII nedēļa

Vadlīnija: Lai Dievs svēti mums un apžēlojas par mums grēciniekiem !

Ievads: Šodienas lasījumi atgādina mums par Dieva svarīgumu un pieejamību mūsu dzīve - mīlestība ir ceļš pie Dieva !

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Pestītājs , apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Cerība, apžēlojies par mums.

Kungs, žēlsirdīgais Dievs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļu darbiem 15, 1- 2, 22, 29

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka Dievam svarīgā ne arēja piederība ticīgai tautai -apgraizīšana, bet gan ticība un līkumu izpildīšana. Lai to noskaidrot, Pāvils un Barnaba bija sūtīti uz Jeruzalemi pie apustuļiem.

Psalms 67

II lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas 21, 10- 14, 22-23

Pēdējā Atklāsmes grāmatas fragmentā, ko mēs lasām, ir sīki aprakstīta Svētā pilsēta. Jānis iepriekšējos pantos bija dzirdējis viņas vārdu pasludinām: saderinātais un Jēra līgava. Šajos pantos viņš redz to nolaižamies no debesīm. Līgava ir Baznīca, jaunā Dieva tauta, kas vēstures gaitā pulcē visas tautas uz zemes. Atklāsmes laikā viņa redzēja sevi vajātu, tagad viņa ir skaista, klāta ar dārgakmeņiem un parāda sevi kā svēto pilsētu, vietu, kur pastāvīgi tiekas ar Kungu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 23-29

Šajā fragmentā Jēzus runa par mīlestību, kuras dēļ vajag pildīt Dieva vārdus un par mieru, ko Viņš dod mums, lai mūsu sirdis neuztraucas un nebīstas. Svēto Garu Tēvs sūtīs, lai atgādināt to, ko Jēzus stāsta , kamēr ir ar apustuļiem .

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, mūsu Dievs, dāvā man žēlastību no visas sirds ilgoties pēc Tevis. Dari, lai mēs savās ilgās spētu Tevi meklēt un atrast, un, Tevi atraduši, lai Tevi iemīlētu, bet savā mīlestībā uz Tevi spētu ienīst savus grēkus, no kuriem Tu mūs vēlējies atbrīvot, sūtot mums savu Dēlu, Jēzu Kristu.

Mises noslēgums un vadlīnija

Paliksim lūgšanās kā apustuļi to darīja, gaidot Svēto Garu!

26. maijā – Kunga Debeskāpšanas svētki

Vadlīnija: Augšāmceltā Kristus godību un to godību, kas Viņam piemīt, kad Viņš ir paaugstināts pie Tēva labās rokas

Ievads: Kristus uzkāpj debesīs, pavēstot, ka drīz nāks Svētais Gars, kas dos spēku sludināt.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, īstā dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvā ūdens avots, apžēlojies par mums.

Kungs, dvēseles pazinējs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Apustuļu darbiem Ap 1, 1-11

Pirmajā lasījumā lasām par Jēzus uzņemšanu Debesīs. Par to kā Jēzus ar apustuļiem pavadīja 40 dienas pēc augšāmcelšanās un tad uzkāpa Debesīs pie Tēva. Visu savu mācību nododams tālāk apustuļiem. Apustuļi ir aicināti sludināt par Dievu visā pasaulē.

Psalms 47

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 1, 17-23a

Otrajā lasījumā svētais Pāvils mums atgādina par grēku nožēlu un par būšanu klātesošiem ar tīrām sirdīm. Esam aicināti “nešaubīgi turēties pie cerības apliecināšanas” un Viņa bezgalīgas spēka lielums.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija nobeigums, ko uzrakstījis svētais Lūkass 24, 46-53

Evaņģēlijā lasām par to, kā apustuļi redzēja, ka Dievs tiek uzņemts debesīs. Viņi atdeva tam godu un palika svētnīcā slavēdami Dievu. Arī mēs esam aicināti atdot godu un slavēt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, mēs gribam un esam gatavi sludināt pasaulē Tavu Evaņģēliju – pasaulē, kurā mums ir lemts dzīvot pēc Tava mīlestības pilnā plāna.

Kungs Jēzu, lūdz Tēvu, kā esi to mums solījis, lai Viņš sūta mums Svēto Garu – patiesības, centības un mierinājuma Garu, lai Tas dara mūsu liecību skaidru un iedarbīgu.

Kungs, mēs Tevi lūdzam paliec vienmēr ar mums, apvieno mūs visus Sevī un dari mūs spējīgus nest pasaulē tālāk Tavu mieru un pestīšanu.

Dievs Svētais Gars, atver manas ausis, lai es varu dzirdēt Tavu vēsti; atver manas acis, lai es varu redzēt Tavas radības skaistumu; atver manu garu, lai es varu ticēt Tavam vārdam. Gustave Martelet

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūgsimies Sv. Garam, lai Viņš mums dotu Savu žēlastību, lai mēs varētu pieņemt visu, kas notiek mūsu dzīvē ar pacietību un ticību Dievam.

2022. gada 29. Maijā – 6. Lieldienas svētdiena Psaltērija VII nedēļa

Vadlīnija: Ne mēs esam izredzējuši Kungu, bet Viņš mūs ir izredzējis, lai mēs ietu pa pasauli un nestu augļus. Ievads Šodienas lasījumi mūs aicina iedziļināties savā kristīgajā vēsturē. Kam es ticu? Kāpēc es ticu? Vai es tiešām ticu?

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mīlošā gaisma, apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvai siltums, apžēlojies par mums.

Kungs, patiesā drosme, apžēlojies par mums.

I lasījumsno Apustuļu darbiem 15, 1- 2, 22, 29

Pirmajā lasījumā dzirdam, ka esam aicināti iedziļināties svētajos rakstos, ne tikai skatīties burtus. Esam aicināti pārlasīt un aizdomāties par dzirdēto vārdu un kas ir tā būtība, ko Dievs mums saka caur Svētajiem rakstiem.

Psalms 67

II lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas 21, 10- 14, 22-23

Otrais lasījums mums atgādina par piederību. Par piederību Dieva baznīcai. Par to, cik Dieva spožums ir spēcīgs, ka tas atspoguļojas mūsos.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 23 - 29

Jēzus mums atgādina par mīlestību. Par to cik lielai jābūt mūsu mīlestībai un paļāvībai, ka viss notiek pēc Dieva plāna, ka Svētajā garā tiksim stiprināti, ka Viņš dos mums mieru un vadīs mūs pa pareizo ceļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Manās vājībās un grūtībās Tu mani redzi Dievs. Dod man spēku smelties no Tevis. Dod man mieru iet kopā ar Tevi. Mīļais Dievs māci man uzticību un paļāvību. Tu esi mani uzņēmis savā ģimenē, māci man tavu mīlestību nodot saviem tuvākajiem. Atver manus sirdi lai dzirdu, kad Tu ar mani runā. Atver manas acis, lai redzu Tevi ik vienā sastaptā cilvēkā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim labi augļi Dieva dārzā un lasīsim svētos rakstus, lai nostiprinātu savu ticību