2019. gada 7.aprīlis

Gavēņa 5.svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija:Jēzus pie krusta nomira pār mūsu grēkiem, Viņš nomira mūsu vietā.

Ievads:Gavēņa laika 5.svētdienā Svētās Mises liturģijā mēs domājam par grēku. Par to, ko Kungs ir paņēmis uz sevi, lai dāvātu mums mūžīgo dzīvi. Aizdomāsimies par to, kāds ir grēka smagums mūsu ikdienā, kā tas mūs nospiež. Atbrīvosimies no grēka. Smelsimies spēku no Euharistijas un gaidīsim Kunga Augšāmcelšanos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi tik liels un taisnīgs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mīlestības un miera paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi radītājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 43, 16-21)

Kungs aicina mums atteikties no pagātnes. Nožēlot grēkus un doties uz priekšu. Viņš ir mūs izredzējis, lai mēs liecinātu par viņu. Lai slavētu un godinātu.

Psalms 126

II lasījums (Fil 3, 8-14)

Lasījums liek aizdomāties par to, kas mums dzīvē ir svarīgākais. Ko es savā dzīvē gribu panākt? Mūsu galvenā balva, ko saņemsim ir Dieva debesu valstībā. Tieksimies pēc Dieva. Dzīvosim tā, kā viņš to māca.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (8, 1-11)

Evaņģēlijs mums liek aizdomāties par grēku. Par grēku, ko izdarām paši vai meklējam citos. Kungs ar savu mīlestību piedod ikvienam. Un mums nav nekādu tiesību citus nosodīt un izlikties labākiem. Tikai četri vārdi, kas mudina mūs vairāk tuvoties Jēzum: ‘’Ej un negrēko vairs!’’

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs, es pavadu tik daudz laika, atceroties vakardienu un gaidot rītdienu, ka zaudēju kontroli pār tagadni. Bet Tu dod man šai dienā vienu minūti katru brīdi. Un tas ir viss, kas man ir, viss, kas man jebkad arī būs. Dod man ticību, lai es spētu saprast, ka katrs mirklis satur tieši to, kas man ir visvajadzīgākais. Dāvā man cerību, lai es spētu uzticēties Tev visos dzīves pārbaudījumos. Dod man tādu mīlestību, kas pārvērstu katru dzīves minūti gaidās pēc mūžības kopā ar Tevi. Mīļais Dievs, piedod man manu vājumu, brīžos kad paklūpu un nespēju piecelties. Kungs dod man spēku, dāvā mīlestību un mieru.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim stipri cīņā ar kārdinājumiem un slavēsim Dievu par mūžīgo dzīvi, ko viņš mums ir devis.

2019.gada 14.aprīlī

Pūpolsvētdiena

Vadlīnija:Ozanna Dāvidam dēlam, slavēts, kas nāk Kunga Vārdā! (Mt 21,9)

Ievads:Šodienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva tādu pazemību, uzticību un paklausību, kāda bija Kristum, lai mēs varētu līdzināties Kristum un būt līdzdalīgi arī Debesu valstībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir godības Ķēniņš, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir Ķēniņš – Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir Mīlestība, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 50, 4-7)

Šodien mēs atkal lasām par Dieva Dēla – Mesiju – paklausību. Viņa vārdi par Tēvu, mierinājuma, gaismas un patiesības vārdi izraisīja daudzos naidu, jo Kristus gaismā kļūst redzams, kāda tumsa ir mūsu sirdīs. Protams, vieglāk iznīcināt gaismu nekā cīnīties ar tumsu. Dieva Dēls saprot, cik smags ir grēks – un tieši tāpēc Viņš pārnes pazemojumus un nāvi ar mīlestību, zinot, ka nepaliks kaunā.

Psalms 22

II lasījums (Fil 2, 6-11)

Uz ko mēs spējīgi mīlestības dēļ? Uz daudz ko. Mēs varām izdarīt daudz dažādus labus darbus un uzvarēt daudz ienaidnieku... Bet tas viss nebūs mīlestības dēļ, bet sevi dēļ – paaugstināties, pievērst uzmanību, saņemt apkārtējo mīlestību. Bet Kristus parāda Savu mīlestību nevis ar uzvaras darbiem, bet pašuzupurēšanos. Ne ar paaugstinājumu, bet pazemojumu. Lūk, kā Dievs uzdod jautājumu: „No kā tu vari atteikties tā dēļ, kuru mīli, ko tu vari atdot viņa dēļ? Un patiesa Kristus mīlestība parāda, ka Viņš atdod patiesi visu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (22, 14 - 23, 56)

Šodien mēs lasām ne par ienaidu, izmisumu un sakāvi, bet par mīlestības uzvaru. Jēzus nevienu nevaino, bet žēlo raudošās sievietes, lūdz Tēvu piedot karavīrus, kas sit Viņu krustā, piedod laupītāju, kas nožēloja savus grēkus. Viņš it kā pirms miega, atdod garu Tēva rokās, rādot, ka ciešanas nesagrauj uzticību Dievam. Viņa draugi atnāk, lai izrādītu Viņam mīlestību. Nāve tika uzvarēta ar Jēzus nāvi, izmisums izkust Viņa uzticībā. Mīlestība ir stiprākā pār nāvi, jo Jēzus ir dzīvs.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, mūsu cerība un ilgas, Tu ar savām asinīm atpestīji cilvēci. Paskaties uz visām tautām, kas dzīvo šajā zemē, un ļauj viņiem pazīt patiesību! Atceries, Kungs, savas fiziskas un garīgas sāpes tajā dienā, kad Tu biji nodots, cieti mūsu dēļ un tiki piesists krustā. Savu ciešanu dēļ, apžēlojies par mums! Kungs, tikai cilvēces daļa dzirdēja Tavus vārdus, tikai cilvēces daļa pielūdz un goda Tevi, un tajā pašā laikā tūkstoš cilvēku no ziemeļiem līdz dienvidiem katru stundu aizpeld, aiziet no šīs dzīves uz mūžību... Apmeklē zemi, Kungs, nekavē! Dāvā katram cilvēkam žēlastību pazīt Tevi, ticēt Tev un kalpot Tev. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Izvēlies, vai sekosi Kristum, vai paliksi tumsā!

2019.gada 18.aprīlī

Lielā Ceturtdiena

Vadlīnija:Es pildīšu Tam Kungam savu solījumus visas Viņas tautas priekšā! (Ps 116, 14)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina būt par atpestīšanas vēstnešiem pasaulē, kā savā laikā bija apustuļi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, žēlsirdīgais Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, mīlestības paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīvības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 12, 1-8. 11-14)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Izraēla tautas pirmo Pashas svinēšanu un upuri Dievam. Pasha – piedzimšanas un dzīves svētki. Šos svētkos kopīga jēga tiek izpausta atsevišķos rituālos. Lai Izraēla tauta kļūtu par Dieva cienīgu tautu, viņai vajadzēja attīrīties. Vienīgais līdzeklis tam Vecajā Derībā bija upuri. Ar upuri sākas, un tas ir galvenais Pashas svinēšanā. Pashas ēdiena rituāls simbolizēja kopīgo vienotību starp cilvēkiem un Dievu.

Psalms 116B (115)

II lasījums (1 Kor 11, 23-26)

Otrajā lasījumā svētais Pāvils stāsta mums par to vakaru, kad Jēzus ņēma maizi, pateicas un nolauzot un biķeri ar vīnu, nosaucot to par Savu Miesu un Asinīm. Un Jēzus aicina to darīt Viņu piemiņā, kamēr Viņš neatnāks otro reizi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (13, 1-15)

Šajā fragmentā Kungs Jēzu runa ar mācekļiem kā ar Saviem mīļotiem bērniem, kā ar Saviem draugiem. Viņam paliek maz laika, lai iemācītu viņiem vienu galveno tikumu – pazemību un mīlestību starp viņiem, kuri būs viņiem tik nepieciešami kalpojumam nākotnē. Kungs sacīja Pēterim, ka viņš, ja nebūs attīrīts ar Kristu, nevarēs būt kopā ar Viņu Debesu Valstībā. Tādā veidā kāju mazgāšana šeit nozīmē ne tikai aicinājums mācekļiem būt pazemīgiem, bet arī kā darbība. Kungs šeit runa ne par to, ko tieši jādara Viņu mācekļiem, bet par to, kā viņiem jādara, ar kādām domām un jūtām jākalpo tuvākam. To jādara mīlestības dēļ, kā to darīja Pats Kristus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es šodien izvēlos dzīvi un atsakos no visiem tiem gadījumiem, kad nāvei atdevu savu izvēli. Ar Tavu Žēlsirdību izvēlos nepadoties vairāk grūtsirdībai, bezcerībai un depresijai. Es vēlos atteikties no upura lomas. Tā nav taisnība, ka mani plāni nolemti uz mūžīgo nelaimi. Šodien ir tā diena, kad kopā ar Tevi viss var sākties no sākuma. Tu, Kungs, vienmēr man dod jaunu iespēju. Tāpēc kopā ar Svēto Pāvelu es lūdzu „bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā”. (Rom 15, 13) Es atsakos no negatīviem spriedumiem par saviem brāļiem un no ļauniem vārdiem, bet tā vietā es izvēlos labvēlību. Kungs, pārveido manu skatienu uz brāļiem, kurus man ir grūti mīlēt! Iedvesmo man tādus vārdus, darbus un attieksmi, lai tie arī viņus pavirzītu dzīvei! Jēzu, es paļaujos uz Tavu palīdzību, un mans pamats ir Tavi vārdi: „Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jņ 10, 10). Kungs, dari mani šodien par DZĪVU. Āmen. (Žans Gijo)

Mises noslēgums un vadlīnija

Esi uzmanīgs pret citu! Ieskaties savā tuvākajā acīs ar sapratni un mīlestību!

2019.gada 19.aprīlī

Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena

Vadlīnija:Esiet drosmīgi, dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz Kungu! (Ps 31,25)

Ievads:Šodien mēs atceramies Kunga Jēzu ciešanas un nāvi uz krusta, ka Viņš to visu panesa bez pārmetumiem pret savām slepkavām Savas mīlestības dēļ pret mums.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, taisnīgais tiesnesis, apžēlojies par mums.

Kristu, upurs par mūsu grēkiem, apžēlojies par mums.

Kungs, klusuma avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 52, 13-53, 12)

Pirmajā lasījumā pravietis Īsajā pravieto par Dieva Dēlu, ka Viņš paņems uz Sevi mūsu slimības un grēkus, cietis un atdos Savu dzīvību par mums, jo mēs kā avis staigājam katrs par savu ceļu, un Dievs mūsu dēļ uzliks uz Viņu mūsu grēkus.

Psalms 31 (30)

II lasījums (Ebr 4, 14-16; 5, 7-9)

Otrajā lasījumā apustulis Pēteris mums saka, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir liels augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vajadzībām. Viņš ir palicis par mūžīgo pestīšanas gādnieku visiem, kas Viņam paklausa.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (18, 1-19, 42)

Šajā fragmentā mēs redzam, ka Kristus negaida, kad Viņu atradis, bet Pats iznāk uz priekšu karavīriem no vietas, kur Viņš lūdzas. Kungs bija mierīgs, jo zināja, kas ar Viņu būs. Kristus pieprasa, lai karavīri neaiztiktu Viņu mācekļus, jo viņi vēl nebija gatavi ciešanām, viņiem vajadzēja turpināt Viņu darbu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, tu nokāpi nāves tumsā. Cik bieži mums liekas, ka Tu guli! Cik viegli mēs attālināmies un sakām sevī: Dievs ir miris. Ļauj, lai tumsas stundā mēs būtu spējīgi atcerēties, ka Tu esi šeit. Neatstāj mūs, kad mēs esam kārdināti krist izmisumā. Palīdzi mums neatstāt Tevi vienu. Dāvā mums uzticību, kas turēsies pretī apjukumam un varēs pieņemt Tevi pat pēdējo smagumu brīžos, tāpat kā Tava Māte atkal pieņēma Tevi savās rokās. Palīdzi mums, palīdzi nabagiem un bagātiem, vienkāršiem un zinātniekiem, skatīties bez bailēm un aizspriedumiem. Dari mūs spējīgus veltīt Tev savas spējas, mūsu sirdi, mūsu laiku, mūsu sirdi, lai sagatavotu dārzu, kurā varētu notikt Tava augšāmcelšanas. (Pāvests Benedikts XVI)

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien esi kluss un domā par Kristus ciešanām un Viņa nāvi! Domā par to, ka Viņš atdeva savu dzīvi arī par tevi. Vai tu gatavs atdot Jēzum savu dzīvi?

2019.gada 20.aprīlī

Lielā Sestdiena

Vadlīnija:Svētīga tauta, kam Kungs ir par Dievu, ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu! (Ps 33, 12)

Ievads:Šīsdienas liturģija mums atgādina par mūsu dzīves uzdevumu un par paklausību Dievam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, pasaules Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, nāves Uzvarētājs, apžēlojies par mums.

Kungs, klusuma avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Moz 1,1 – 2,2)

Lasot par pasaules sākumu, mums jāatceras, ka pirmā Mozus grāmata, tāpat kā arī visa Bībele, ir uzrakstīta ne par pagātni, bet par tagadni. Ar īpaši seno simbolisko valodu tā atspoguļo tās patiesības, kas nekad neizmainīsies, neskatoties uz fizikas un vēstures attīstību. Šīs īss stāsts liecina par ciešo saikni ar to, kas ir apkārt mums – gaisma, ūdens, zeme, koki un zāles, zivis, dzīvnieki un putni – ar To, Kas visu ir darījis un Kas nav šīs pasaules daļa.

Psalms 104

II lasījums (1 Moz 22, 1-18)

Otrajā lasījumā mēs redzam, ka Dievs pārbauda Ābrahāma paklausību, lai viņš upurētu savu vienīgo un mīļoto dēlu. Kaut Ābrahāms ir ļoti noskumis, viņš ir gatavs šo lūgumu izpildīt, un pati pēdējā brīdī Dievs viņu apstādināja un deva aunu, lai upurētu Dievam par godu. Par tādu paklausību Dievs solīja, ka Ābrahāmu svētīs un vairos viņu pēcnācējus kā debesu zvaigznes un viņa pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (24, 1-12)

Šajā fragmentā mēs lasām, ka Kristus mācekļi uzzina vissvarīgāko vēsti savā dzīvē – ka Jēzus ir dzīvs. Debesu vēstnieki aicina sievietes atcerēties Kristus vārdus, ka nāve nevar Viņu apturēt. Pirms satiktu Augšāmcelto, viņām jāatceras šo pravietojumu, šo solījumu, un jānotic Viņa vārdiem. Ticība ir ceļš visiem tiem, kas neredzēja ar savām acīm Augšāmcelto. Ticiet neiespējamajam – Viņš ir dzīvs!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tik liels ir klusums un tukšums! Kungs, iemāci mani apklust. Iemāci mani apklust Tava priekšā. Iemāci mani būt kopā ar Tevi klusumā. Kungs, iemāci mani gaidīt. Iemāci mani sagaidīt. Kungs, atļauj man sagaidīt Tavu Augšāmcelšanos, lai es varētu arī augšāmcelties.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pildiet Dieva Gribu ar vienkāršu un parastu sirdi!

2019.gada 21.aprīlī

Lieldienas, lieli svētki

Vadlīnija:Tu esi ap mani , un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tava žēlastības paliek mūžīgi, apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Pashā jērs, kas ir par mums upurēts, apžēlojies par mums.

Kungs, kas uztur mūsu dvēseles, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 10, 34a. 37-43)

Pirmajā lasījumā apustulis Pēteris stāsta mums par Jēzu, ka viņi bija liecinieki visām, ko darīja Kristus. Ka Kristus ienaidnieki viņu nonāvēja, bet trešajā dienā Viņš augšāmcēlies un parādījās ne visiem, bet tiem, kas bija Viņa izredzētie liecinieki. Jēzu pasludināja, ka katrs, kas tic Viņam, Viņa Vārdā dabūs grēku piedošanu.

Psalms 118 (117)

II lasījums (Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8)

Svētais Pāvils mūs aicina attīrīties no grēkiem un tiekties pēc tā, kas ir augšā, arī savas domas vērst uz augšu, krāt mantu debesīs, nevis uz zemes, jo mūsu dzīve ir apslēpta Dievā, un kad atspīdēs Kristus, mēs līdz ar Viņu atspīdēsim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 1-9)

Svētais Jānis apraksta šeit, ka viņš kopā ar Pēteri apmeklēja Kristus kapu un neatrada tur Viņa ķermeni. Ka Pēteris no sākuma neiegāja kapā, tikai noliecās un redzēja tur autus. Pēc kāda laikā viņš iegāja, bet tā arī nesaprata, kas notika ar Kristus ķermeni. Tad arī Jānis iegāja kapā un ieraudzīja to pašu, ticēja, ka Kristus augšāmcēlies. Viņš saprata, ka neviens nevarēja nozagt ķermeni, jo laupītājiem nebūtu laika noņemt autus un vēl tos satīt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dāvā man vienmēr pazīt Tevi. Es zinu, ka Tu vienmēr esi šeit, blakus. Tava elpa sajaucas ar manu, tik tuvu Tu esi. Ja es pastiepšu roku – tad pieskaršos Tavai rokai. Pieskaršos Tavām rokas brūcēm, vai Tu apskausi un piekļausi mani pie Savas Sirds, kas ir caurdurta ar Mīlestību? Jo tikai caur Augšāmcelšanos mēs varam pieskarties Tavām brūcēm. Kungs Jēzu Kristu, Augšāmceltais, dāvā man Tava Svētā Gara prieku, lai pazītu Tevi! Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pasakiet paldies Jēzum par Viņa dzīvi, ciešanām, nāvi un Augšāmcelšanām!

2019.gada 28.aprīlī

2. Lieldienas svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki

Vadlīnija:Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Kungs ir ar mani, lai man palīdzētu; tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. (Ps 118, 6-7)

Ievads:Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas vieno visu cilvēci, apžēlojies par mums.

Kristu, kas nāci caur ūdeni un asinīm, apžēlojies par mums.

Kungs, kas dāvā pasaulei īstenu mieru, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 5, 12-16)

Padomājiet par to, ko jūs gatavi izdarīt sevis dēļ un ko Kristus dēļ; ko gatavi upurēt savas slavas dēļ un ko Dieva godības dēļ? Priesterim bija grūti paciest kristiešus tur, kur viņš juta sevi par galveno saimnieku – templī. Viņš, un citi ticības vajātāji, kādi bija Baznīcas vēsturē, zināja, kas notiks, ja cilvēki sekos Jēzum Kristum. Kristieši it kā atņēma no garīgiem vadītājiem varu pār cilvēkiem un atdeva to Dievam – bet tie, kas atrodas zem Dieva varas, nevar manipulēt.

Psalms 118

II lasījums (Atkl 1, 9-11A.12-13.17-19)

Jānis redz Augšāmcelto Pestītāju un pazīst Viņu, kaut izskatās Viņš citādāk, nekā tajās četrdesmit dienās pēc Augšāmcelšanām, kad Viņš sazinājās ar apustuļiem un ka Jānis redzēja Viņu pēdējo reizi. Jēzus nostājas Sava apustuļa priekšā kā Valstības ķēniņš, Kurš tika ielikts ar Savu debess Tēvu uz šo vietu, kuru Viņš sagatavoja Savam Dēlam vēl pirms pasaules radīšanas.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 19-31)

Svētais Jānis raksta par nozīmīgu notikumu, kā Jēzus atnāk mācekļu vidū un runā ar viņiem. Šī atnākšana nebija parasta, jo telpa, kurā mācekļi atradās, bija aizslēgta. Mācekļu vidū nebija Toms, kurš vēlējās redzēt pats savām acīm Jēzu, jo citādāk neticēja. Jēzus nāk vēlreiz, durvis ir aizslēgtas, Jēzus pats lūdz Tomam aplūkot viņa rētas. Šajā apmeklēšanas laikā Jēzus, ierodoties pie mācekļiem, sacīja: „Miers jums!” Jēzus ir vienīgais, kas var dod mums mieru, šajā steidzīgajā pasaulē, un mēs varam būt laimīgi, priecāties par tām dāvanām, kas mums ir atstātas, lai mēs nepagurstoši iet Svētuma ceļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu Kristu, Tu mūs mācīji būt žēlsirdīgiem kā debesu Tēvs, un mums teici, ka tas, kurš redz Tevi, redz Viņu. Rādi mums savu vaigu, un mēs būsim glābti. Tavs mīlestības pilnais skatiens atbrīvoja Zaheju un Mateju no naudas verdzības; laulības pārkāpēju un Magdalēnu – no laimes meklēšanas tikai radītajā būtnē; Pēterim pēc nodevības lika raudāt un nožēlas pilnajam laupītājam apsolīja paradīzi. Dari, lai mēs katrs sadzirdam kā sev personīgi adresētu vārdu, ko teici samarietei: Ja tu zinātu Dieva dāvanu! Tu esi neredzamā Tēva, Dieva, kurš īpaši atklāj savu visvarenību piedošanā un žēlsirdībā, redzamais vaigs: dari, Kungs, lai Baznīca pasaulē ir Tavs redzamais vaigs, kas esi augšāmcēlies un mīti debesu godībā. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Atgādiniet saviem tuvākajiem cilvēkiem, ka Dievs viņus mīl un gaida!