2019.gada 3.marts

Parastā liturģiskā laika 7.svētdiena, Psaltērija VII nedēļa

Vadlīnija:Taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs; dēstīti Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. (Ps 92, 13)

Ievads:Šīsdienas liturģijas mūs aicina attīrīt savas domas, vārdus, acis un sirdi no grēka, uz tuvākiem cilvēkiem skatīties ar labestību un mīlestību, un kļūt par Dieva līdzstrādniekiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, cik ļoti dziļas Tavas domas, apžēlojies par mums.

Kristu, esi mūsu dzīves paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, esi iepriecinājis ar Savu darbu, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sīr 27, 4-7)

Kā augļa laba kvalitāte vai tā nekvalitāte zināmā mērā ir atkarīga no koka aprūpes un liecina par aprūpes pakāpi, tā arī cilvēku domu un jūtu produkts – vārds – zināmā mērā izpauž cilvēka iedzimtas tieksmes un labas audzināšanas pakāpi.

Psalms 92

II lasījums (1 Kor 15, 54-58)

Nāvi un grēku nevar uzvarēt ne ar likumu, ne ar zināšanām, ne ar jebkādām prāta vai askētiskām cilvēku spējām. Šo uzvaru izcīnīja Kungs Jēzu Kristus; mēs to saņemam kā dāvanu. Nāve ir uzvarēta, Jēzus Kristus izrāva to dzeloni, atpestījot mūsu grēkus, Viņš atbrīvoja mūs no likuma lāsta un dāvāja mūžīgo dzīvi; tāpēc jāstrādā Dievam, jo jau rīt varēsim stāties Viņa Augšāmceltam un Mūžīgam priekšā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (6, 39-45)

Skabarga un baļķis - tēli, kas atspoguļo cilvēka grēka jēgu, kas traucē viņam redzēt Dievu un tuvāko. Jēzus aicina mūs skatīties pēc sevis, vispirms izņemt baļķi no savām acīm. Kungs nepiedāvā vispār neskatīties uz mūsu tuvāko problēmām, nepiedāvā skatīties tikai uz saviem netikumiem un pagriezties pret pasauli, kurai ir daudz grēku. Viņš gaida no mums, ka, attīrot pašas acis, mēs varēsim skatīties uz šo pasauli ar Viņa acīm, kas ir pilnīgi ar žēlsirdību un mīlestību, tas ir, kļūsim par Viņa līdzstrādniekiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus Tevi mīl, tik ļoti. Vai Tu to spēj izprast?
Vai Tu jūti Viņa mīlestību? Vai tā ir Tavā sirdī?
Jēzus vēlas, lai Tu uzticies Viņam.
Lai Tava sirds piederētu Viņam, nevis kam citam.
Jēzus Tevi nepievils, bet kā būs ar mums? 
Vai Tu pastāvēsi līdz galam pie Jēzus, neskatoties ne uz ko.
Vai tu paliksi Viņa patvērumā?
Jēzus Tevi aicina, paklausīt Viņam.
Seko un uzticies Jēzum līdz galam. Āmen. (Arnolds Bērziņš)

Mises noslēgums un vadlīnija

Pamēģināsim šodien nedomāt sliktu par citiem cilvēkiem, it īpaši tiem, kuriem blakus mēs dzīvojam, bet viņus pieminēt ar lasbestību un mīlestību savās lūgšanās.

2019.gada 6.marts

Pelnu trešdiena, svētki

Vadlīnija:Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! (Ps 51,2)

Ievads:Šodien sākas Lielais Gavēnis, grēku nožēlošanas un iekšējās atjaunošanās periods, un šīs dienas liturģija mūs mudina iekšēji attīrīties, aicina uzsākt grēku nožēlas ceļu, lai varētu uzvarēt ļauna kārdinājumu un sākt jaunu dzīvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Žēlsirdīgais Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, Mūsu Mācītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Žēlastības Avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jl 2, 12-18)

Pirmajā lasījumā ar mums runā Dievs, aicinot nožēlot savus grēkus un griezties atpakaļ pie Viņa ar gavēšanu un sērām. Dievs ir žēlsirdīgs, un Viņa sirds ir bezrobežu laba. Ja grēcinieks atgriezīsies un nožēlos visu slikto, Dievs vienmēr pieņems to atpakaļ pie Sevis.

Psalms 51

II lasījums (2 Kor 5, 20-6,2)

Otrajā lasījumā apustulis Pavels mūs aicina salīdzināties ar Dievu: nožēlot savus grēkus, pieņemt grēksūdzes sakramentu, lai atgūtu Dieva žēlastību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (6, 1-6.16-18)

Šajā Evaņģēlija fragmentā svētais Matejs brīdina – nebūt par liekuļiem, nelielīties par labiem darbiem, bet darīt tos slepenībā. Un lūgties klusi savā istabā, nerunājot liekus vārdus, un nerādīties cietiem priekšā, jo mēs lūdzamies ne cilvēku priekšā, bet Dieva priekšā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es klusi ienākšu Tavā neredzama templī, lai satiktos ar Tevi, mans Kungs, tur...
Nogāju ne labāko ceļu pasaules steigā,
Es – Tavs pazudušais dēls, vai Tu pieņemsi mani?
Daudz nevajag, tikai esi ar mani, Tu esi mans prieks, es atnācu mājās!
Es klusi ienākšu Tavā neredzama templī, lai pazemīgi nolikties tur, pie tavām kājām.
Un pateikt pazemīgi lūgšanu nožēlas vārdus skaļi izteikt...
Vai redzi ciešanas, kas ir manā dvēselē?
Lūdzu, pasniedz man Savu Stipro roku!
Es klusi ienākšu Tavā neredzama templī, lai satiktos ar Tevi, mans Kungs, tur..

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies par ikdienas lūgšanu un gavēšanu.

2019.gada 10.marts

Gavēņa 1.svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija:Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. (Ps 91, 9)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina nekrist sātana kārdinājumā, un kļūt par Dieva mīlestības un miera nesējiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi mans patvērums, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mans Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mana pils, apžēlojies par mums.

I lasījums (5 Moz 26, 4-10)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par ticību Dievam un glābšanas vēsturi, kuras centrā atrodas glābšanas no ēģiptiešu verdzības.

Psalms 91

II lasījums (Rom 10, 8-13)

Otrajā lasījumā Pāvels mums parāda, ka glābšana nenotiek automātiski, bez mūsu dalības. Vajadzīgi ne tikai mūsu personīgas darbības (aicināt, ticēt, klausīties), bet arī starppersoniskās (sludināt), tas nozīmē, mēs esam vajadzīgi citu cilvēku glābšanas dēļ! Nav svarīgi no kurienes mēs esam, ar kādu ceļu atnācām, izdzīvojam visu dzīvi baznīcā vai tikai nesen sākam ticēt. Galvenais – vai mēs varam šeit kļūt par Viņa mīlestības un miera nesējiem, vai mēs varam iemīlēt tuvāko un tādā veidā ļaut Kristum darboties mūsos un caur mums.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (4,1-13)

Šīsdienas fragmentā mēs lasām par Jēzu kārdināšanu tuksnesī, un pirmais, ko mēs redzam, tas ir, sātana nespēks. Šie kārdinājumi ir niecīgi Kristum, Viņš tos noraida, sakot, ka cilvēkam patiess dzīvības avots ir Dieva Vārds un ka jāpielūdz un jākalpo tikai Dievam. Uz piedāvājumu maģiski izmantot Radītāju kā rīku, Glābējs runā par godbijību pret Visvarena svētumu. Apustulis Pāvels teiks, ka Kristus – jaunais Ādams, un cilvēciskas dzimtes atjaunošana Kristū nozīmē, ka Viņa ticība un uzticība Tēvam ir spēcīgākā un svarīgākā pār kārdinājumiem, kuri ir Viņa priekšā tukši un sekli. Un tā brīža, kad Kristus nekrīt kārdinājumā, sākas Viņa uzvara pār tumsu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, dāvā man pazīt sevi un pazīt Tevi, un tiekties tikai pie Tevis. Dāvā man pagriezties no sevis, un iemīlēt Tevi, un visu darīt Tevis dēļ. Dāvā man nomierināt sevi, un pacelt augšā Tevi, un ne par ko domāt, kā tikai par Tevi. Dāvā man nonāvēt sevi un atdzimt Tevī, un visu, kas notiks, pieņemt no Tevis. Dāvā man aiziet no sevis un sekot Tev, un vienmēr alkt iet pie Tevis. Dāvā man aizbēgt no sevis un steigties pie Tevis, lai izpelnīties Tavu aizbildnību. Dāvā man baidīties no sevis un nobīties no Tevis, lai būtu starp Taviem izredzētiem. Dāvā man neuzticēties sev, bet paļauties uz Tevi, lai kļūtu par paklausīgo Tev. Dāvā manai sirdij tiekties tikai pie Tevis, un kļūšu kā nabags Tevis dēļ. Uzlūko man – un iemīlēšu Tevi. Aicini mani – un ieraudzīšu Tevi. Un vienmēr priecāšos par Tevi. Āmen.
Sv.Augustīns

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un sludināsim saviem tuvākiem, ka Dievs ir mūsu patvērums, ka Viņš ir mūsu Mīlestība.

2019. gada 17.marts

Gavēņa 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija:Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās - Tu esi mans palīgs! Neatmet mani un neatstāj mani, Tu Dievs, mans pestītājs! Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Kungs mani pieņems. (Ps 27, 9-10)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina iemācīties piedot citiem cilvēkiem, atteikties no sevis, lai saprastu, ko nozīmē īstā Mīlestība.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir mans gaišums, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir mana Mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mans palīgs, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Moz 15, 5-12.17-18)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ko nozīmē Kristu upurējošā mīlestība un ka šo mīlestību var iemiesot attiecībās ar tuvāko. Piedošana – tā ir darbība, kurā mēs gatavi no kaut kā atteikties cita cilvēka dēļ, mīlestības starp mums saglabāšanas dēļ. Dažreiz jāatsākas no parada atgriešanas, dažreiz no ambīcijām, no ievainotas patmīlības, dvēseles ērtībām. Jo vairāk mēs no kaut kā atsākamies, jo vairāk mēs piedodam, jo vairāk mīlestības, kura saista mūs ar tuvāko. Kad mēs saprotam, ka mums cits cilvēks ir svarīgāks par citām mūsu vērtībām (materiālas vai garīgas), mēs sākam saprast, kas ir mīlestība.

Psalms 27

II lasījums (Fil 3, 17 – 4, 1)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs aicina viņu atdarināt, tas nozīmē, sekot Kristum un saprast to, ka „mūsu dzīve - debesīs”.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (9, 28-36)

Šīsdienas fragmentā mēs lasām Jēzus vārdus par Krustu un kas Viņu gaida Jeruzalemē. Krustu mēs uzskatām, kā kaut kādas ikdienišķas nepatikšanas, bet ne kā ticības un pašaizliedzības ceļu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Jēzu Kristu, grēkot pret Tevi un tuvāko baidos, izlikdamies, ka dzīvoju ar svēto dzīvi, paaugstinot sevi virs citiem ar nepamatotiem spriedumiem, lielīgumu un meliem. Tāpēc iemāci mani pazemot sevi un godināt Dievu. Iemāci, kādas sāpes nes grēks un kādu brīnišķīgo dziedināšanu – atgriešanās. Iemāci mani raudāt un ieraudzīt savus grēkus.
Dievs, esi pret mani, grēcinieku, labvēlīgs, lai patiesā pazemībā kā sirdī, tā arī vārdos un darbos, atļautu man attaisnotam sasniegt sirdsapziņas mājokli un gaidīt, kad varēšu pacelties godības mājoklī. Āmen.
Sv.Alberts Lielais

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un mācīsimies piedot, no sākuma sev, vēlāk savus radus un tuvus cilvēkus!

2019.gada 19.marts

Svētā Jāzepa svētki, lieli svētki

Vadlīnija:Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads:Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir visa Sākums, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu brālis un mūsu vadītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi lielais Baznīcas veidotājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16)

Pirmajā lasījumā Dievs saka, ka atnāks laiks, kad par pasauli valdīs Viņa Dēls, kas uzcels namu Dieva Vārdam, un Kungs nostiprinās viņu ķēniņa valdības troni uz mūžīgiem laikiem.

Psalms 89 (88)

II lasījums (Rom 4, 13. 16-18. 22)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels stāsta par to, ko mēs varam iemācīties no Ābrahāma. Patriarha ticība dod viņam ne tikai bērnu, ko viņš gaidīja, bet arī padara viņu par pravieti. Viņam tika apsolīts, ka viņš kļūs par daudzu tautu tēvu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (1, 16. 18-21. 24a)

Jāzeps, uzzinot, ka Marija ir stāvokli, nolēma noslēpumā viņu palaist, lai neapkaunotu. Viņš nepastāsta viņas noslēpumu, neapvaino, bet cenšas pasargāt. Viņš ir tik jūtīgs pret citiem cilvēkiem un viņu vajadzībām, ka viņa auss dzird eņģeļa balsi, ka šis bērns ir no Svēta Gara. Dzirdot šo, Jāzeps paklausīja un pieņēma Mariju sava namā, neskatoties uz to, ka viņa bija stāvoklī. Pravietojuma vārdi, kuri bija Jāzepa sirdī visu laiku, šajā brīdī kļuva par lēmumu pieņemšanas pamatu. Dažreiz mums gribas, kad mēs pieņemam kaut kādu lēmumu, lai atnāk eņģelis un pasaka, ko darīt. Bet ja mēs nezinām Svētos Rakstus, kādā valodā viņš ar mums runās?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, cik tas ir brīnišķīgi! Ar Tevi viss ir iespējams. Es kā bērns varu nākt pie Tevis. Varu lūgt, un Tu dāvā visu, kas man ir nepieciešams. Es Tev varu atklāt visus savus priekus un bēdas. Tu uzklausi mani, Tev ir svarīgi, ko es saku, un Tu saprot mani. Tu nemitīgi rūpējies par mani. Tu neskaties uz to, kas pieder man, un uz to, ko es varu, uz manām spējām. Tu pieņem mani tādu, kāds es esmu. Tu piedod manus grēkus un netiesa mani. Tu pieņem mani tādu, kāds es šodien esmu, nevis kāds, es biju kādreiz. Tāpat Tu dāvā Savu žēlsirdību sākt visu no sākuma. Kopā ar Tevi es nebaidos. Tu – visa Tēvs. Katrs var atnākt pie Tevis. Tu mīli katru cilvēku ar vienādu mīlestību. Tu mīli katru cilvēku tāpat, kā Tu mīli Savu Vienpiedzimušo Dēlu. Tēvs, tas nav iedomājams, nav iespējams! Bet tā ir patiesība. Jēzus liecina par to. Dievs – ir Mīlestība, bezgalīga Mīlestība.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūdzaties par neticīgajiem visā pasaulē, lai viņi ātrāk atklātu patieso ceļu uz pestīšanu.

2019.gada 24.marts

Gavēņa 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija:Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. (Ps 103, 3-4)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina nepaiet garām tikšanām ar Dievu, vienmēr būt modriem un gataviem atbildēt aicinājumam sekot Viņam

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas piedod visus manus grēkus, apžēlojies par mums.

Kristu, kas mani izglāba, apžēlojies par mums.

Kungs, kas dziedē visas manas vainas, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 3, 1-8.13-15)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Mozu tikšanām ar Dievu. Tā diena izmainīja visu viņu dzīvi. Mozus varēja arī paiet garam... Vai mēs neejam garam nozīmētajām tikšanām? Kristus saka, ka mēs esam pārāk „gudrāki un sapratīgāki”, mēs visām atrodam racionālo skaidrojumu, kur nav Dieva. Bet tikšanas ir iespējamas, ja mēs būsim „kā bērni”, piekritīsim būt par bērniem Dieva priekšā, un Dieva Dēls atklās mums Tēvu.

Psalms 103

II lasījums (1 Kor 10, 1-6.10-12)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels vēršas pie mums, brīdinot, ka jābūt modriem, ar trīsām būt paklausīgiem Kungam. Apustulis mūs brīdina par daudziem grēkiem: pagānismu, nešķīstību un sašutumu. Būsim priecīgi par Kunga žēlastību - Viņš nedos mums būt pārāk kārdinātiem, bet arī atcerēsimies un par mūsu atbildību: vai mēs neaizmirsām būt modriem, un daudzus mūsu brāļus uzskatot par „nevarīgiem”, bet sevi par „stiprākiem”?

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (13, 1-9)

Šīsdienas fragmentā mēs lasām par brīvības izvēli. Visspēcīgais Dievs visu redz un zina, bet cilvēkam Viņš deva brīvību – darīt labo vai darīt slikto. Jo tieši brīvība cilvēkam dot iespēju mīlēt, dāvāt šo mīlestību citiem cilvēkiem un Dievam, Kas to ļoti gaida. Cilvēks ir radīts mīlestības attiecībām ar savu Radītāju un apkārtējo pasauli. Un cilvēkam ir dots laiks atrast brīvības pareizo lietojumu – laiks pirmajiem soļiem un kritumiem, un iespējai atkal iet. Bet Kungs mūs brīdina, kas šis laiks nav mūžīgs, un kaut kad Viņš atnāks pārbaudīt, kādā virzienā mēs ejam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Godinām Tevi, Kungs!
Mēs dziedam un paklanāmies Tev, Un pateicamies Tev, mūsu Dieva Tēvs
Par to, ka Tu izvelc nakts ēnas un atkal dāvā redzēt dienas gaismu!
 
Mēs lūdzam par Tavu labvēlību: Dāvā mums grēku piedošanu
Un Savā milzīgā mīlestībā uzklausi mūsu lūgšanas!
Mēs meklējam pie Tevis atbalstu, - Visspēcīgais, Žēlsirdīgais Dievs, -
Lai atspoguļojās mūsu sirdīs Tavas taisnības patiesa saule!
Svētī mūsu ilgas un visu vadi, kam mēs tiecamies un ko mēs jūtam.
 
Tā mēs varēsim cienīgi iet savas dienas pa to ceļu, kuru Tu atklāj:
Un, izpildot likumu, sasniegsim mūžīgo dzīvi,
Jo tikai pie Tevis ir dzīvības avots!

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies,
ka mums ir dāvāta brīvība,
bet lai darot labus darbus
un iemācīties mīlēt Dievu un citus cilvēkus!

2019.gada 25.marts

Kunga Pasludināšanas svētki, lieli svētki

Vadlīnija:Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads:Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas dāvā mums savu mīlestību, apžēlojies par mums.

Kristu, Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, kas atbrīvo mūs no kārdinājumiem un ļaunā gara viltības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 7, 10-14; 8, 10c)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, ko nozīmē: ar mums ir Dievs; un kas būs cilvēces Pestītājs.

Psalms 40 (39)

II lasījums (Ebr 10, 4-10)

Otrajā lasījumā Jēzus saka, ka nāk šajā pasaulē pildīt Dieva Gribu, un mēs pēc šīs gribas ar Jēzus miesas upuri padarīti svēti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lukass (1, 26-38)

Šis Evaņģēlija fragments mums vēsta par Dieva Gribu un Jaunavu Mariju, kura pilnībā atbildēja uz Kunga aicinājumu. Viņa ir mūsu paraugs, kā mums savā dzīvē jāatbild uz Dieva aicinājumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, taisnības Saule, pateicoties Tev taisnīgie ieraudzīja sevi pašus un kļuva par spoguli savām paaudzēm, Tu atklāj manī Tevis pazīšanas durvis, dāvā man vērīgas domas, kamēr es nesasniegšu to gaišo patvērumu, kuru sasniedza senie tēvi, kas izpatika Tev ar saviem varoņdarbiem. Svēti mani ar Taviem noslēpumiem, apgaismo manu prātu ar Tavām zināšanām, lai Tava cerība iespīdēs manā sirdī, ļauj man iekšēji lūgt par to.
Ak, Dievs, mans Tēvs un manas dzīves Kungs, iededz Tavu gaismu manī, ievieto manī to, kas ir Tavs, lai es aizmirstu par savu. Modini manī Tevis izbrīna spēku, lai tas pārvarētu būtības piespiešanu. Radī manī Tavu noslēpumu vīzijas, lai es apzinātu to, kas bija ielikts manī Svētajā Kristības sakramentā.
Sv.Izāks Sirins

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.

2019.gada 31.marts

Gavēņa 4.svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija:Kad taisnie sauc, tad Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām. (Ps 34, 17-18)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina novērsties no ļauna un darīt tikai labu! Meklējiet mieru un dzenieties pēc tā!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas izrāva mūs no visām mūsu izbailēm, apžēlojies par mums.

Kristu, kas izglāba Savu draugu dvēseles, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, apžēlojies par mums.

I lasījums (Joz 5, 9A. 10-12)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, kā pirms Pashas svinēšanas, jāsāk dzīvot ar jauno dzīvi. Mums jākļūst par jauniem cilvēkiem, kas ir tīri no grēka un kārdinājumiem. Mēs esam aicināti attīrīties un pilnīgi pievērsties Dievam.

Psalms 34

II lasījums (2 Kor 5, 17-21)

Pāvels mums atgādina, ka kristietība – jaunā dzīve, tā pieder ne mums, bet Kristum, kas atnāca šajā pasaulē, lai dalītos ar to, kas vēlās to pieņemt. Tikai tādā veidā mēs varēsim pievienoties Valstībai, atbrīvoties no grēka. Šī jaunā, kas ienāk mūsos caur Viņu, dzīve, ir kā asins pārliešana smagos saslimšanos gadījumos. Kad slimnieka asins ir pilnīgi saindēta, paliek tikai samainīt to ar citu, svaigu. Un mūsu dzīve ir ļoti saindēta ar grēku, un vienīgais veids mums nenomirt – aizvietot dzīvi, ar citu, jaunu, brīvu no grēka dzīvi. Kristiešu dzīve ir gan priecīga, gan grūta. Katram jāizdara sava izvēle.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (15, 1-3. 11-32 )

Mūsu priekšā katra cilvēka ceļš, un pat ja ne visi darīja to, ko izdarīja pazudušais dēls, mums jāatzīstas, ka bijām tam gatavi. Un pat ne visi izteica Tēvam, ka Viņš vairāk mums nav vajadzīgs, un mēs paši izrīkosimies ar Viņa radībām, vai mēs nemēģinām dzīvot un darīt tieši tāpat kā pazudušais dēls, tikai formāli nepaziņojot par šķiršanām? Un pēc tam pēc maziem vai lieliem piedzīvojumiem, atceramies par Tēvu... Grēku nožēla – nav formālas atvainošanās, tā ietver sevī būt gatavam atbildēt par nodarīto sekām, tāpēc dēls, atgriežoties mājās, necer uz dāsnām svinībām. Viņš gatavs kļūt par kalpu, jo saprot, ka atteicas no Tēva. Tēvs piedeva viņam un pieņēma žēlsirdīgāk, nekā cerēja pats dēls, un tagad mēs zinām, ka paši varam cerēt uz Dieva piedošanu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans Kungs, kamēr es mīlēšu Tevi, nekas nebūs man par nastu. Kamēr Tu piederēsi man, es nebūšu nabags. Kamēr Tu būsi ar mani, es nebūšu vientuļš. Kamēr es neattālināšos no Tevis, nezināšu, kas tas ir izjūst sevi par svešo. Kamēr nenogriezīsi Savu vaigu no manis, man cerības pietiks. Kamēr neatņemsi Tu no manis Savu Garu, es bez mīlestības nekad nepalikšu. Kamēr Tava seja pagriezta man, es nepazīšu skumjas. Kamēr Tu baro mani ar Savu miesu, es nepazīšu nāvi. Kamēr Tu atvērsies manī, vienmēr atmodīšos gaismā. Kad Tava roka pieskarsies manējai, ieiešu mūžīgajā priekā.
Madlen Danielu

Mises noslēgums un vadlīnija

Esi šodien mierīgs, nevienu neapvaino un nepazemo. Nes mieru pārējiem cilvēkiem!