Vadlīnija: Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

Ievads: Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem katoliskajā Baznīcā. Šie svētki atgādina par mūsu ticības pamatpatiesībām. Šī diena mudina ikvienu no mums vispirms ieskatīties sevī, lai pārliecinātos, vai es pats esmu Baznīcas klēpī saskaņā ar sirdi, nevis tikai saskaņā ar miesu, kā arī lūgties un sludināt Evaņģēliju ar visu savu dzīvi, lai ikviens cilvēks varētu pievienoties Kristus Baznīcai un sasniegt mūžīgo laimi.

Parastā liturģiskā laika 13. svētdiena, Psaltērija XIII nedēļa

Vadlīnija: Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. (Ps 16, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt brīviem un atbildīgiem par savu rīcību un solījumiem Dieva priekšā.

Vadlīnija: Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi.

Ievads: Šodien mēs svinam svēta Jāņa Kristītāja svētkus un liturģija mūs aicina lūgt no Dieva garīga prieka žēlastību, lai varētu sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai otrreiz.

Parastā liturģiskā laika 12. svētdiena, Psaltērija XII nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele. (Ps 63, 2-4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina nožēlot grēkus, attīrīties no tiem un atjaunot attiecības ar Dievu, lai Viņš varētu mūs piepildīt ar Savu mīlestību un žēlsirdību.

Parastā liturģiskā laika 11.svētdiena, Psaltērija XI nedēļa

Vadlīnija: Svētīgs, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! (Ps 32, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina padomāt par saviem ļauniem nodarījumiem un ļaunuma sekām. Dažreiz Dievs par tiem var sodīt ne tikai mūs, bet arī tuvus cilvēkus.

Parastā liturģiskā laika 10. svētdiena, Psaltērija X nedēļa

Vadlīnija: Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, (..) bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos. (Ps 30, 8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina veidot personisko pieredzi attiecībās ar Kristu, uzticēties Kungam un vienmēr izvēlēties pareizi.

Vadlīnija: Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. (Jes 12, 2)

Ievads: Šīsdienas liturģija atgādina mums par mūsu attiecību ar Dievu svarīgumu. Uz kā balstās mūsu attiecības ar Viņu? Cilvēka taisnīgums, Dieva mīlestība vai grēku nožēla?