Vadlīnija: Tu esi ap mani , un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Vadlīnija: Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu! (Ps 33, 12)

Ievads: Šīsdienas liturģija mums atgādina par mūsu dzīves uzdevumu un par paklausību Dievam.

Vadlīnija: Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu! (Ps 31,25)

Ievads: Šodien mēs atceramies Kunga Jēzu ciešanas un nāvi uz krusta, ka Viņš to visu panesa bez pārmetumiem pret savām slepkavām Savas mīlestības dēļ pret mums.

Vadlīnija: Es pildīšu Tam Kungam savu solījumus visas Viņas tautas priekšā! (Ps 116, 14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt par atpestīšanas vēstnešiem pasaulē, kā savā laikā bija apustuļi.

Vadlīnija: Ozanna Dāvidam dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozanna visaugstākās debesīs! (Mt 21,9)

Ievads: Šodienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva tādu pazemību, uzticību un paklausību, kāda bija Kristum, lai mēs varētu līdzināties Kristum un būt līdzdalīgi arī Debesu valstībā.

19. martā pl. 15.00 notiks Pateicības Sv. Mise par 20 gadu pastāvēšanu Latvijā un 10 gadu centrā Mater Amabilis inaugurāciju Rīgā.

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Gavēņa 5. svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Jēzus pie krusta nomira pār mūsu grēkiem, Viņš nomira mūsu vietā.

Ievads: Gavēņa laika 5.svētdienā Svētās Mises liturģijā mēs domājam par grēku. Par to, ko Kungs ir paņēmis uz sevi, lai dāvātu mums mūžīgo dzīvi. Aizdomāsimies par to, kāds ir grēka smagums mūsu ikdienā, kā tas mūs nospiež. Atbrīvosimies no grēka. Smelsimies spēku no Euharistijas un gaidīsim Kunga Augšāmcelšanos.

Gavēņa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus. Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām. (Ps 34, 17-18)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina novērsties no ļauna un darīt tikai labu! Meklējiet mieru un dzenieties pēc tā!