Ievads

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta vienmēr sapņoja par svētumu un brālību visā pasaulē un to sludināja.
Šajā nodomā mēs, Apustuliskas Oblātes Pro Sanctitate, vēlamies visus aicināt lūgties šo kronīti, jo mūsdienu pasaulē pietrūkst svētuma un brālības, un Pāvests Francisks arvien vairāk aicina mūs to izdzīvot pēc iespējās pilnīgāk.

Sākumā

Tēvs Mūsu, kas esi debesīs..
Esi sveicināta, Marija, ..
Es ticu uz Dievu, ..

Uz lielajām zīlītēm

Euharistiskais Jēzu, svētuma un brālības avots, visus cilvēkus dari svētus un par brāļiem. (1 reizi)

Uz mazajām zīlītēm

Jēzu, mēs tevi pielūdzam un slavējam (10 reizes)

Katra noslēpuma beigās

Gods lai ir Tēvam un Dēlam

Pirmais noslēpums

Brālība ir ticīgo habitat (dzīves vide) un evaņģelizācijas darba ekleziālais ieraugs, jo tieši šo brāļu un māsu ticība Kristum ir pamats apustuļu misijai.
Pāvests Francisks (Vispārējā audience, 2019.g. 26 jūnijs)
https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2019-06/kateheze-apustulu-darbi-pirmie-kristiesi.html

Pasauli ar jauniem cilvēkiem, cilvēkiem, kas savstarpēji ir brāļi, kuri gan respektē taisnīguma likumus, tomēr apzinās savu uzdevumu sniegt ieguldījumu tādas cilvēces veidošanā, kuras pamatā būtu vispārēja brālība.
Dieva kalps G. Džakvinta (Samariešu sacelšanās, lpp. 254)

Otrais noslēpums

Mums ir jārūpējas par to, lai mūsu ģimenēs un kopienās būtu dzīvs šis viesmīlības un brālības gars, lai tādējādi katrs varētu justies "kā mājās". Īpaši, lai mazākie un trūcīgākie, kuri klauvē pie mūsu durvīm, saņemtu pretimnākšanu un piedzīvotu viesmīlību.
Pāvests Francisks (Kunga Eņģelis, 2019.g. 21. jūlija)
http://www.katedrale.lv/index.php?id=23214

Savukārt mūsu pārliecība ir tāda – kā svētdarošā žēlastībām ir sākums svētumam, kas ir līdz augstākajai pakāpei attīstīta žēlastība, tā kristīgā brālība ir sākums garīgajai brālībai, proti, brālībai, kas attīstīta līdz augstākajai pakāpei. Tāpat kā mēs varam un mums ir jārunā par svētumu, tāpat mums tas jādara attiecībā uz garīgo brālību.
Dieva kalps G. Džakvinta (Samariešu sacelšanās, lpp. 165)

Trešais noslēpums

Kā uzturēt tolerantu un mierīgu savstarpēju sadzīvošanu, kas izpaustos autentiskā brālībā? Kā reliģijas, tā vietā, lai būtu par mūriem, kas šķir, var būt par brālības ceļiem? Tie prasa no mūsu puses nesavtīgas pūles, proti, lai mēs klausītos, pētītu un veiktu diskusijas, lai tādā veidā veicinātu atbrīvošanas, miera, brālības un taisnīguma procesus.
Pāvests Francisks (2019.g. 21.jūnijā, Neapolē)
http://www.katedrale.lv/index.php?id=23159

Tātad mēs esam brāļi, jo esam viena un tā paša Dieva bērni, kuri vecākā brāļa, Jēzus Kristus atpestīti lūdzam “Mūsu Tēvu” un visi personīgi un kolektīvi esam aicināti sniegt Tēvam un Kristum pilnīgu mīlestības atbildi.
Dieva kalps G. Džakvinta (Samariešu sacelšanās, lpp. 116)

Ceturtais noslēpums

Izmantojot moto Pacem in terris (Miers virs zemes), es mudināju visus iet pa brālības ceļu.
Pāvests Francisks (Vispārējā audience, 2019.g. 8 maija)
http://www.katedrale.lv/index.php?id=23082

Mums ir vajadzīgi ne tikvien svēti cilvēki, ne tikvien cilvēki, kuri dzīvo svēti visās dzīves situācijās, bet arī cilvēki, kas savas attiecības ar citiem cilvēkiem noved līdz maksimālai mīlestības pakāpei.
Brālība, mīlestība, labestība, maigums, garīgā brālība.
Dieva kalps G. Džakvinta (La comunità teologale)

Piektais noslēpums

Lai mūsu Debesu Mamma palīdz jums visiem būt par tuvākmīlestības un brālības lieciniekiem, vienmēr uzturot jūs vienotībā ar universālo Baznīcu. Es lūdzos par jums un jūs svētīju.
Pāvests Francisks (Vispārējā audience, 2019.g. 22 maija)
https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2019-05/pavesta-franciska-pedeja-kateheze-par-tevs-musu-lugsanu.html

Jēzus ir nācis mūsu vidū kā brālis, lai gūtu cilvēcisku pieredzi, lai izjustu ko nozīmē būt cilvēkam, lai, kļūdams kā viens no mums, varētu mūs svētdarīt un mums just līdzi.
Dieva kalps G. Džakvinta (L’Alleanza)


Kronītis -lūgšana, lai pasaulē mājotu svētums un brālība.
IMPRIMATUR:
+Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts
Riga, 2020. gada 7. oktobrī


Kustība Pro Sanctitate
www.prosanctitate.lv