Trešdien, 2019.gada 22. maijā Rīgās Universitāte notika „Baznīcas sociālās mācības kopsavilkuma” Latviešu valodā prezentācija. Pasākumā piedalījās Vatikāna Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta kardināls P. K. A. Turksons. Vēstures gaitā daudzi pāvesti gan Baznīcai rakstītajās enciklikās, gan citos dokumentos pievērsušies jautājumiem, ko ietver Baznīcas sociālā mācī, īpaši cienījamā kardināla Francois Xavier Nvuyen Van Thuan, kurš nu jau miris, ieguldījumam, ir izstrādāts kopsavilkums, kas aptver visu Baznīcas sociālo mācību.
Kopsavilkuma struktūru veido ievads un trīs daļas, kam seko secinājumi.
Pirmā daļa, kas sastāv no 4 nodaļām, iepazīstina ar Dieva mīlestības plānu attiecībā pret katru cilvēku un visu sabiedrību, ar Baznīcas misiju un tās sociālās mācības raksturu, ar cilvēku un viņa tiesībām, ar sociālās mācības principiem un vērtībām. Kopsavilkuma otrajā daļā, kas ietver 7 nodaļas, aplūkoti klasiskie sociālās mācības jautājumi un tēmas – ģimene, darbs, ekonomiskā dzīve, politika, starptautiskā kopiena, vide un miers.
Trešajā daļā sniegtas konkrētas norādes sociālās mācības izmantošanai Baznīcas pastorālajā darbā un kristiešu dzīvē. Noslēgums mums palīdz saprast, kā varam veidot mīlestības kultūru.
Šis sociālās mācības kopsavilkums adresēts visiem – ne vien katoļiem, bet arī citu baznīcu pārstāvjiem, lai tādējādi veicinātu ekumēnisko un starpreliģiju dialogu ar visiem, kas patiesi vēlas cilvēku labumu. Īpašā veidā šis dokuments vēršas pie lajiem, kam ir tieši pienākumi sabiedrībā – gan administratīvas, gan politiskas, gan ekonomiskas saistības. Tādēļ tieši uz viņiem gulstas atbildība par to, lai Baznīcas sociālā mācība īstenotos dzīvē un lai tiktu izpildīta Baznīcas misija pasaulē. Evaņģēlija patiesībai jāsatiekas ar cilvēka darba rezultātā attīstītajām zināšanām, jo ticība nav sveša prātam un dažādu tautu kultūrai, bet gluži otrādi - tos izgaismo. Sociālā mācība ir piemērojama konkrētā sociālās dzīves kontekstā. Tās piemērošana veicinās cieņu pret ikvienu personu un tās cilvēktiesībām un uzlabos sociālo stāvokli.
Kopsavilkums atsaucas uz Tādām Baznīcas mācības fundamentālām enciklikām kā 'Rerum Novarum', 'Gaudium et Spes', 'Centesimus annus’.
Ar atvērtu sirdi uzņemsim šo Baznīcas mācību un caur savu personisko liecību, kas ir „pieaugušas un nobriedušas” ticības auglis, nodosim to citiem, lai dialogā un sadarbībā ar dažādām cilvēka uzkrāto un attīstīto zināšanu disciplīnām, ar citām reliģijām un ar visiem labas gribas cilvēkiem mēs kļūtu par jaunas kultūras – humānākas un svētākas sabiedrības - veidotājiem.


Kustība Pro Sanctitate
Liliane Bertrand un Rita Refalo