Mūsu izdevumus var iegādāties draudžu grāmatu galdos kā arī pie mums - Republikas laukumā 3/226, Rīgā. Neskaidrību gadījumā, ludzu zvaniet - 26319789.

Guglielmo Džakvinta, „Samariešu sacelšanās”, lpp 253

Varam sintezēt grāmatas tematu vienā jautājumā – brālība vai taisnīgums?

Grāmata rakstīta gandrīz pirms 40 gadiem - tas nozīmē laikā pēc 1968. gada notikumiem. Regulāri apmeklējot ASV, Indiju un dažādas Eiropas valstis autors, bīskaps G. Džakvinta, jau redzēja atšķirības starp sociālajām situācijām tajās. Tāpat kā vēstījums, ko atrodam Svētajos Rakstos vai Otrā Vatikāna Koncila dokumentos, šīs grāmatas vēstījums šķērso laiku un vietas, lai atklātu mums skaistumu, kas nepāriet - universālo brālību. Un šī brālība plūst no Jēzus caurdurtā sāna un vēlas sasniegt katra cilvēka sirdi, lai atjaunotu to, stiprinātu to un padarītu cilvēku par brīvo cilvēku, Tēva bērnu un brāli starp citiem brāļiem.

Guljelmo Džakvinta, „Svētums”, Edizioni Pro Sanctitate, 2008, 141.lpp.

Cena Ls 1.50

Lasot Svētos Rakstus, jau no pirmās lappuses uzzinām, ka Dievs uzrunā cilvēku, izraisot esamībā ar savu dzīvības vārdu debesis un zemi, gaismu un ūdeni, dzīvas būtnes, vīrieti un sievieti, visu pastāvošo. Viņa vārds piešķir nozīmi visam redzamajam, nostādot to cilvēka rīcībā. Pašam cilvēkam, brīvai un racionālai būtnei, Dievs izvirza vēl augstākus mērķus: „Esiet svēti, jo Es esmu svēts” (Lev 11:44). Cilvēkam, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, ļauts ņemt dalību Radītāja svētumā un godībā.

Dieva Kalps Guljelmo Džakvinta

Pestīšanas vēsture, kas nevar aprobežoties vienīgi ar atbrīvošanu no grēka, bet tai noteikti jāiekļauj sevī visa cilvēka pārveidošana, var tikt „aplūkota” vai „dzīvota”.

Vissvarīgākais ir to dzīvot. Taču kā to var darīt, ja tā nav pazīstama?

„Augšupejošais ceļš” ir visas pestīšanas vēstures pārdomāta, tātad teoloģiska prezentācija, kas balstīta cilvēka loģisko vajadzību respektēšanā. Patiešām, nevar atspoguļot Dieva un Kristus darbību, vispirms neparādot Dieva un Kristus eksistenci, kā to pieprasa cilvēka prāts.

Tātad šajā nodaļā atainojas pirmā un otrā daļa, kas ir pirmsevaņģelizācija (Dieva eksistences pierādījums) un evaņģelizācija (Kristus eksistences un dievišķības vēsturiskais pierādījums).

Guljelmo Džakvinta, „Pro Sanctitate Kustības garīgums”, Edizioni Pro Sanctitate, 2007, 95.lpp.

Cena Ls 1.50

“Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs!” (Mt 5,48) Uz šiem Jēzus vārdiem īpaši atsaucas Vatikāna II koncils, kas mūsu laikmetam vēlas atklāt Baznīcas patieso skaistumu. Dogmatiskās konstitūcijas Lumen gentium 5. nodaļā Koncila tēvi visus ticīgos mudina uz svētumu, lai piepildītos Jēzus mīlestības iecere un atklātos Baznīcas patiesā identitāte, kas diemžēl pārāk bieži ir aizklāta gan pašu ticīgo dēļ, gan arī daudzo aizspriedumu un pat dezinformācijas dēļ.

Servant of God William Giaquinta1

The History of Salvation can be “seen and lived”; it cannot be reduced to the deliverance from sin, but it must also embrace the total transformation of man.

What is most essential is to live it. But how can we live it if it is not known?

The “Ascending path” is the logical and thus theological presentation of the whole History of Salvation, seen, however, in accordance with the logical demands of man. In fact you cannot speak of the action of God and of Christ, without having first proved the existence of God and of Christ, just as human reason demands.

Thus the first and second parts of the Ascending path, which are the pre-evangelization (demonstration of the existence of God) and the evangelization (historical demonstration of the existence and the divinity of Christ), are justly presented.

Guljelmo Džakvinta, „Ģimene, mīlestības kopība”, Edizioni Pro Sanctitate, 2007, 95.lpp.

Cena Ls 1.50

Ģimene visos laikos un visās kultūrās ir bijusi pašsaprotama vērtība, sargāta un kopta kā liels dārgums. Tā sākas kā divu cilvēku savienība mīlestībā un pamazām pārtop par kopienu, kuras ietvaros veidojas indivīds un uz kuru balstās visa sabiedrība. Kristīgajā kultūrā ģimenes loma vienmēr ir bijusi svarīga. It īpaši tādēļ, ka pats Kristus nepārprotami ir piešķīris laulībai sakramentālu raksturu, vienlaicīgi apliecinot gan tās nozīmīgumu, gan arī apsolot savas žēlastības atbalstu ģimenes stiprināšanai.

Ar pateicību Priesterības gadā mons. A. Smelteram, kas šo 10 gadu laikā aktīvi atbalstīja kustības Pro Sanctitate darbu Latvijā (2000-2010), lai svētuma harizma, kuru uzsvēra Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, kustības dibinātājs, palīdzētu mums kļūt par brāļiem visiem un par svētajiem debesīs.

Guljelmo Džakvinta, „Lūgšanas”, Edizioni Pro Sanctitate, 2004, 77.lpp.

Cena Ls 1.50

Ikviens, kuram ir laiks un vēlēšanās izlasīt šo apjomā nelielo, bet saturā tik bagāto, kustības Pro Sanctitate dibinātāja, bīskapa Guljelmo Džakvintas lūgšanu grāmatu, būs pārsteigts par šī mūsdienu svētuma apustuļa garīgās dzīves dziļumu, kurā Svētā Gara darbība ir izpaudusies redzamā veidā, tādējādi rodot paļāvības pilnu atbildi viņa sirdī un dzīvē.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta, Laulība vai konsekrācija? Edizioni Pro Sanctitate 2009, lpp. 96

Cena Ls 1.80

Laulība vai konsekrēta dzīve – tas ir jautājums, kas tiek uzdots ja radušās šaubas par aicinājumu.

Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas grāmatas „Laulība vai konsekrēta dzīve” mērķis nav izgaismot visus šādas dilemmas psiholoģiskos aspektus, bet tikai atklāt konsekrācijas cēlās vērtības, raksturojot to, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu šo dievišķo piedzīvojumu.

Marija Macei, Svētuma apustulis Monsinjors Guljelmo Džakvinta, Edizioni Pro Sanctitate, 2002, 86.lpp.

Cena Ls 1.70

„Ja Dievs ir mīlestība, ja Viņš ir mūsu realitātes avots, ja Viņš ir mūsu Tēvs, mums, savukārt, jāatbild Viņam ar mīlestību. Mums arī jāmīl vienam otru ar šo universālo mīlestību, kas izveido brālību un ļauj apzināt kopīgo ceļu pretī tam pašam mērķim – Tēva mīlestībai un mūsu svētumam – katra no mums un visu svētumam”.