2023. gada 5. martā, Gavēņa II svētdiena (Psaltērija II nedēļa)

Vadlīnija: Mēs ceram uz Dieva žēlsirdību.

Ievads: Ābrahama aicinājums, Pētera, Jēkaba un Jāņa aicinājums, kā arī Jēzus Kristus aicinājums māca mums, cik svarīgi ir atpazīt aicinājumu savā dzīvē un īstenot to ar uzticību un mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, uzticīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tēva mīļotais Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, pirms mūžīgiem laikiem, apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas Grāmatas 12, 1- 4a

Ābrams, aicināts kļūt par izvēlētās tautas tēvu, atstāja savu zemi un sekoja, un dzīvoja visu to, ko Dievs sacīja viņam. Arī mēs, lai izpildītu Tēva gribu, esam aicināti atstāt visu, kas nav saskaņā ar Dievu.

Psalms 33 (32)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila Vēstules Otras vēstules Timotejam 1, 8b - 10

Kā Sv. Pāvils esam aicināti sludināt Evaņģēliju. Tādēļ ir vajadzīgs sekot Kristum, kas uzvarēja nāvi un apgaismoja visus.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 17, 1- 9

Kristus pārveidošanas notikumi jau sludina to, ko Jēzus piedzīvos Jeruzalemē – Viņš nomirs uz krusta un augšāmcelsies. Atļausim Dievam Tēvam uzrunāt mūsu sirdis: “Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk, Viņu klausiet.” Jā, mēs vēlamies ticēt un apliecināt, ka Jēzus ir Dieva Dēls un tikai Viņš mums jāklausa!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es tiecos uz Dāvinātāju, nevis uz dāvanām.

Es vienmēr ilgojos nevis pēc dāvanām, bet gan pēc Dāvinātāja.

Es nemeklēju atpūtu, bet gan ilgojos pēc Dāvinātāja sejas.

Ne kāzu mielasts, bet gan vēlme pēc Līgavaiņa liek man nopūsties.

Ne uz slavu es tiecos, bet slavēto es gribu apskaut.

Ne vēlme dzīvot, bet piemiņa par To, kas dod dzīvību, mani nepārtraukti pārņem.

Dod man Sevi, mans Dievs, atdod man Sevi.

Es Tevi mīlu. Ja tas ir maz, stiprini manu mīlestību.

Es zinu tikai to, ka viss, kas nav Tu, man ir ļaunums, ne tikai ārpus manis,

bet arī manī pašā, un visa mana bagātība, ja ne mans Dievs, tad tās ir bēdas.

Gregorijs no Narekas

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies pasaulē un sludināsim Dieva spožo gaismu!

2023. gada 12. martā - Gavēņa III svētdiena (Psaltērija I nedēļa)

Vadlīnija: Manas acis raugās uz Kungu vienmēr, jo Viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. (Ps 25, 15)

Ievads

Šīsdienas liturģija mums atgādina par mūsu ticības stiprumu, ar kuru Svētais Gars noņem visus šķēršļus, kas rodas starp Tēva mīlošu sirdi un mūsu sirdi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, dzīva Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

Kristu, Tēva gaismas stars, apžēlojies par mums.

Kungs, mūžīgas gaismas spožums, apžēlojies par mums.

I lasījums no Izceļošanas Grāmatas 17, 3 – 7

Šī fragmenta sākumā tiek runāts par Izraēlas tautas šaubām dievišķajā klātbūtnē un Dieva palīdzību Mozum. Un ar šo neticību ļaudis kārdināja Dievu. Un, kad Mozus, baidīdamies no savas tautas nāves, lūdza Dievam padomu un palīdzību, Dievs viņu nepameta un atkal paaugstināja Izraēla tautas acīs.

Psalms 95 (94)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila Vēstules Romiešiem 5, 1- 2, 5 – 8

Šeit apustulis Pāvils runā par mūsu taisnošanu Debesu Tēva priekšā caur Jēzus Kristus nopelniem, kas cilvēku sirdīs modināja ticību izlīgšanai ar Dievu, kuras pamatā ir mūsu grēku piedošana, un deva cerību uz mūžīgu svētlaimi Debesīs. Jo ticīgam kristietim vienmēr ir uzticama cerība, jo Svētais Gars, ko Tēvs un Dēls sūtījuši aiz mīlestības pret cilvēkiem, iznīcina visas barjeras, kas stāv starp Dieva un cilvēku mīlošajām sirdīm. Tālāk apustulis saka, ka Kristus sevi upurēja par mums, grēciniekiem, laikā, kad cilvēku sirdis jau bija gatavas iepazīt Dieva mīlestību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 4, 5- 42

Šajā Evaņģēlija fragmentā stāsta, ka Jēzus pašā karstumā, ap pulksten 12, kad visi cilvēki mājās slēpās no karstuma, apsēdās atpūsties pie akas. Bet mācekļi, acīmredzot, ne pārāk noguruši, devās uz pilsētu nopirkt pārtiku. Šeit, pie akas, Kristus uzsāka sarunu ar samarieti par ūdeni un lūdza padzerties. Viņš runāja ar viņu par Svētā Gara žēlastību "dzīvā ūdens" veidā, kas uz visiem laikiem remdē slāpes nekā tīrs ūdens. Un, tā kā samāriete pilnībā nesaprot Viņa vārdus. Samariete pievērsa sarunu vispārējai reliģiskai tēmai. Šeit Kristus runāja par jūdu tautas priekšrocībām un par jaunu iekšēju Dieva pielūgsmi garā un patiesībā, nevis tikai ārējā pielūgšanā. Un tad Jēzus atzinās, ka Viņš ir Mesija, kura atnākšanu gaidīja arī samarieši. Un, kad mācekļi nāca no pilsētas ar ēdienu un redzēja Jēzu runājam ar sievieti, un jūdu vidū tas netika uzskatīts par pilnīgi piemērotu, samariete ieskrēja pilsētā un atveda iedzīvotājus pie Viņa. Pēc viņu lūguma Jēzus palika pilsētā un tur sludināja. Tas bija Viņa galvenais, garīgais "ēdiens", ko mācekļi nesaprata, piedāvājot parasto ēdienu. Tikmēr Jēzus arī gatavoja mācekļus apustuliskajam darbam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas:

Kungs, paldies Tev par visu, ko Tu dari manā labā. Paldies, ka pieņemot Tevi savā sirdī, katru reizi, es kļūstu stiprāks pirms kārdinājumiem, un tas ir Tavs nopelns.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai katrs no mums padomā, vai viņš pilnībā tic Kristum, un vai viņš ir patiesas, kristīgas dzīves paraugs citiem?

2023. gada 19. martā, Gavēņa IV svētdiena (Psaltērija IV nedēļa)

Vadlīnija: Kungs mani vada, man nekā netrūks!

Ievads: Ceturtā gavēņa svētdiena ir nosaukums laetare jeb “prieka” svētdiena. Kāpēc? Jo mēs esam tuvu Lieldienām! Mūsu sirdis priecājas un meklē patvērumu pie Dieva, kas nav mirušo, bet dzīvo Dievs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tēva svaidītais, apžēlojies par mums.

Kristu, pasaules gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu dzīvība, apžēlojies par mums.

I lasījums no Samuela Pirmās Grāmatas 16, 1b. 6- 7, 10 -13a

Cilvēks redz ārieni, bet Kungs uzlūko sirdi – ar šim vārdiem mums tiek atgādināts, ko darīja Samuēls: viņš izvēlējās Dāvidu, vismazāko no Jesses Betlēmieša dēlu, lai viņš kļūtu par Dieva svaidīto. Arī mēs esam aicināti skatīties nevis uz ārieni, bet gan dziļumā. Mums, kas esam svaidīti ar Svēto Garu, jādzīvo kā Dieva bērniem, Dieva mīļotajiem bērniem.

Psalms 23 (22)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila Vēstules Efeziešiem 5, 8-14

Sv. Pavils atgādina mums dzīvot gaismā. Mēs esam Dieva gaismas bērni, ja mēs visu darām gaismā, mēs apliecinām ka esam Dieva bērni.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 9, 1- 41

Šodienas evaņģēlijs ir ļoti dziļš: tas mums rāda vairākus dialogus: Jēzus dialogu ar apustuļiem, Jēzus dialogu ar aklo cilvēku, Jēzus dialogu ar farizejiem un aklā cilvēka dialogu ar farizejiem. No tā visa mēs uzzinām, cik ļoti Dievs mūs mīl! Dievs mūs radīja pēc sava tēla un līdzības. Dievs mūs radīja, lai mēs būtu gaisma! Ja mēs esam gaismā, mēs nepazīstam tumsu, aklumu, grēku. Būsim dziedināti no neticības akluma, no stūrgalvības, no grēka. Dzīvosim Viņa gaismā!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tagad es redzu, Kungs, jo Tu esi mana gaisma!

Tagad es redzu, Jēzu, jo Tu dod man dievišķo maizi!

Tagad es redzu Tevi, Jēzu, jo Tu esi mana mīlestība!

Tagad es redzu Tevi, Jēzu, jo Tu esi mans Dievs, mans Pestītājs!

Tagad es redzu Tevi, Jēzu, jo Tu esi mani atbrīvojis no visiem maniem grēkiem! Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūsim Dieva gaismas liecinieki!

2023. gada 20. martā – Svētais Jāzeps, lieli svētki

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi.

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi gaisma, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi mūsu vidutājs, apžēlojies par mums.

Kungs, baznīcas galva, apžēlojies par mums.

lasījums no otra Samuela grāmata 7, 4-5a. 12-14a. 16

Pirmajā lasījumā mēs redzam Dieva apsolījumu Dāvidam, ka viņa valstībai nebūs gala. Tas ir Glābēja, Mesijas apsolījums.

Psalms 89 (88)

lasījums no Svēta Pāvila vēstules Romiešiem 4, 13. 16-18. 22

Otrais lasījums mums atgādina par vēl vienu apsolījumu - apsolījumu, ko Dievs deva Ābrahamam, apsolījumu, kura pamatā ir ticība. Ābrahāma lielā ticība Dievam deva viņam lielu pēcnācēju skaitu. Arī mēs paļausimies uz To Kungu, un Viņš caur mums darīs lielas lietas.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 1, 16. 18-21. 24a

Jāzeps no Dāvida cilts, kļuva par Jēzus patēvs. Jāzepa ticība ļauj pasaulei saņemt Dieva Dēlu. Tāpat kā Marija, arī Jāzeps notic eņģelim, paklausa eņģelim un ņem Mariju līdzi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Caur Sv. Jāzepu pateicamies Jēzu kas ir Dievs starp mums, Dievs mūsu vidu.

Svētais Jāzep, palīdzi mums būt paklausīgiem kā tu, lai pildītu Dieva gribu.

svētais Jāzeps palīdzi mums nebaidīties un nodot sevi Tava Dēla Jēzus rokās.

Svētais Jāzeps, dāvā mums drosmi, lai mēs sekotu Tavam Dēlam pa pēdām, kā Tu to darīji

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien ejam mājā un lūgsimies Sv. Jāzepu lai sargātu mūsu ģimeni

2023. gada 25. martā – KUNGA PASLUDINĀŠANA, Lieli svētki

Vadlīnija: Jaunavai, kas sacīja: “Te es esmu.”

Ievads

Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus, pagodināsim Mariju, kas izpildīja Tēva gribu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , kas iemiesojies caur Mariju, apžēlojies par mums.

Kristu , Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs , kas dāvāji mums Mariju, kas dzīvoja Tavus vārdus, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 7, 10-14; 8, 10c

Pirmajā lasījumā pravietis Isaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, Viņš ir Emanuēls, kas nozīmē: Dievs ir ar mums!

Psalms 40 (39)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 10, 4-10

Otrajā lasījumā kontemplēsim Jēzu, kas pilnīgā veidā ir atnācis pasaulē, lai izpildītu Tēva gribu. Mācīsimies no Jēzus klausīties Dieva balsī, lai mēs varētu realizēt Dieva Tēva plānu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 1, 26-38

Svētā Lūkas evaņģēlijs ļoti dziļi apraksta iemiesošanās noslēpumu. Marija, kas ir pieejama Kungam, atbild eņģelim ar "jā" un saka: "Fiat, es esmu Kunga kalpone”. Mēs kontemplējam lielo noslēpumu par Dievu, kas tapis cilvēks, iemiesojies Jaunavas Marijas miesās, un, tāpat kā Marija, mēs kļūstam par Dieva mīlestības instrumentiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, kopā ar Mariju vēlos atkārtot Fiat – lai man notiek pēc Tava prāta!

Fiat, lai Tu dzīvo manā sirdī!

Fiat, lai Tu pārveido manu dzīvi!

Fiat, lai izpildītu Tavu gribu!

Fiat, lai atļautu Svētajam Garam strādāt manā dvēselē!

Fiat, lai Tevi mīlētu!

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un lūgsimies rožukroni, lai mīlētu Mariju un kļūtu maigi kā viņa.

2023. gada 26. martā - Gavēņa V svētdiena (Psaltērija I nedēļa)

Vadlīnija: Pie Kunga ir žēlastība, un pie Viņa ir liela pestīšana.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina ticēt, paļauties un lūgt piedošanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, .Brīnumdarītājs., apžēlojies par mums.

Kristu, Iepriecinātājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Augšāmcelšanas un Dzīvība, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Ezehiēla Grāmatas 37, 12- 14

Lasām par Kunga apsolījumu atvērt kapus un aizvest atpakaļ savas zemes.

Psalms 130 (129)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila Vēstules Romiešiem 8, 8 – 11

Runa iet par Dieva Garu , kas paliks dzīvs , atšķirība no miesas.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 11, 1- 45

Lasām brīnuma aprakstu – Lācara augšāmcelšanu no mirušajam. Kā Jēzus satiekas ar Martu un Mariju, kopa apraudāja Lācaru un tad pie kapa lika viņam nākt āra. Un viņš izgāja , daudzi to redzēja un ieticēja Jēzum. Un mēs ticam, ka Viņa žēlastības dāvana ir dota visiem un augšāmcelšanas gaida mūs visus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, es pateicos Tev, ka Tu atnāci pie manis, nabaga grēcinieka. Kungs, paliec ar mani vienmēr un stiprini mani ar savām žēlastībām īpaši manā nāves stundā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Mums vairāk jālūdzas un jādara labus darbus!