2023. gada 2. februārī - KUNGA PREZENTĀCIJA, svētki. Konsekrēto personu diena

KUNGA PREZENTĀCIJA, svētki.

Vadlīnija: Uz savu svētnīcu atnāks Valdnieks, kuru jūs gaidāt.

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus un konsekrēto personu dienu. Marija un Jāzeps paklausīgi Dievam un Kunga Likumam prezentē Jēzu templī. Arī konsekrētās personas velta savu dzīvi Dievam. Tādēļ šodien kontemplēsim ne tikai Jēzus upurēšanu svētnīcā, bet arī lūgsimies par visām konsekrētajām personām. Jēzus ir pasaules gaisma, un konsekrētās personas dod Dieva gaismu citiem, liecina par Dieva mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, augstais priesteri, apžēlojies par mums.

Kristu, žēlsirdīgs un labvēlīgs, apžēlojies par mums.

Kungs, Tēva spožumā, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Malahija grāmatas 3, 1-4

Pirmajā lasījumā pravietis Malahijs mums saka: Kas gan spēs izturēt viņa atnākšanas dienu? Diena, kad Jēzus nāca šajā pasaulē, kad Jēzus iemiesojās un kļuva cilvēks un kad mēs iesim pie Viņa pēc nāves. Jā, kā jau Malahijs pravietoja, Jēzus atnāca, lai šķīstītu no grēka visus – “Viņš ir kā kausētāja uguns un vadmalnieka sārms. “Šodien mēs to redzam piepildāmies, kad Marija un Jāzeps upurē Jēzu templī. Turpināsim sagatavot sirdi Viņa otrajai atnākšanai, lai varam satikt Viņu debesīs.

Psalms 24 (23)

II lasījums no vēstules Ebrejiem 2, 14-18

Otrais lasījums, Ebreju vēstule, apliecina mums, ka Jēzus visā kļuva līdzīgs brāļiem. Viņš kļuva cilvēks, lai atpestītu visus un katru no mums. Viņš ir žēlsirdīgs un uzticīgs, Viņš ir augstais priesteris, Viņš ir mūsu Pestītājs.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 2, 22-40

Šīs dienas Evaņģēlijs mums atgādina, ka Simeons, taisnīgs un dievbijīgs cilvēks, gaidīja Mesiju. Kad Marija un Jāzeps ieradās templī, lai upurētu Jēzu, kā bija rakstīts Kunga likumā, viņš slavēja Dievu, jo redzēja Jēzu, gaidīto Mesiju, un pravietoja Marijai, ka viņas dvēseli caurdurs zobens – ka Marija stāvēs pie Jēzus krusta.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, kopā ar Simeonu un Annu vēlamies Tevi slavēt: Mēs šodien redzam Tavu klātbūtni un par to Tev pateicamies, jo Tu dod mums mieru un prieku.

Mēs šodien redzam mūsu pestīšanu, jo Tu esi atnācis, lai mūs atpestītu un svētdarītu.

Mēs šodien redzam Tēva spožumu, kas spīd caur Tevi, jo Tu un Tēvs esat viens.

Tu esi mūsu gaisma, Tu esi mūsu miers, Tu esi mūsu cerība. Āmen.

Mises noslēgums

Dosimies mājās un sludināsim, ka Dievs ir gaisma, Dievs ir Tēva godība, Dievs ir ar mums!

2023. gada 5. februārī

Parastā liturģiskā laikposma 5. svētdiena (Psaltērija I nedēļa)

Vadlīnija: Jūs esat pasaules gaisma!

Ievads : Esam parastajā liturģiskajā laikā. Jēzus mūs aicina kļūt par pasaules gaismu! Lai mēs varētu dot gaismu, mums jādzīvo mīlestībā – jābūt gataviem palīdzēt citiem, jādod maize izsalkušajiem, jāpalīdz nabagiem. Tādā veidā kļūsim par taisnīgajiem, kas uzaust kā gaisma.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Tu esi pasaules gaisma, apžēlojies par mums.

Kristu , Tēva spogulis, apžēlojies par mums.

Kungs , Tu esi taisnīgs, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 58, 7 -10

Pravietis Isajs mūs aicina kļūt taisnīgiem. Tas nozīmē dot maizi izsalkušajiem, uzņemt mājās nabagus, dot apģērbu tiem, kas ir kaili. Paļauties uz Dievu ir aicinājums, lai mēs kļūtu taisnīgi.

Psalms 112:4-5, 6-7, 8-9

II lasījums no svēta apustuļa Pāvila pirmās Vēstules Korintiešiem 1 Kor 2, 1-5

Svētais Pāvils māca mums kļūt pazemīgiem un ar pilnīgu paļāvību uz Dievu sludināt Evaņģēliju. Nevajag paļauties uz mūsu spēku, bet tikai uz Dieva spēku.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 5, 13- 16

Jēzus atgādina mums, ka mēs esam pasaules gaisma. Jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nekļūtu kā sāls, kas zaudē spēku: ja mēs nepaliksim uzticīgi Jēzum, mēs nevaram būt tādi, kādus Viņš mūs sagatavoja no pasaules sākuma. Lai cilvēki redzētu mūsu labos darbus, mums katru brīdi jābūt vienotiem ar Dievu – jāizpilda visu to, ko Viņš mums sacīja un sludināja.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

1. Ved, maigā Gaisma, tumsā dziļākajā, Ved mani Tu!

Šī nakts ir tumša, tālu es no mājām, Ved tālāk Tu!

Ļauj soli spert, Tev vairāk neprasu, Tik soli vien, kaut tālāk neredzu!

2. Es agrāk lūgšanās Tev neprasīju, Lai vadi Tu,

Sev ceļu izvēlējos pats, bet tagad Ved tālāk Tu!

Par spīti bailēm mirkli baudīju, Nu aizmirst vēlos savu lepnību.

3. Arvien man spēku dāvājis Tu esi, Un vedīsi

Pār klintīm, strautiem, tīreļiem un purviem, Līdz ausīs rīts.

Tad visi mīļie, ko es zaudējis, Atkal no jauna man reiz uzsmaidīs.

John Henry Newman

Mises noslēgums

Lai mēs varētu nest Dieva gaismu visur, kur mēs esam!

2023. gada 12. februārī

Parastā liturģiskā laikposma 6. svētdiena (Psaltērija II nedēļa)

Vadlīnija: Esi man par klinti, kur varu patverties, par stipru pili, kas man palīdz!

Ievads: Šodienas liturģijā Kungs dod mums tiesības izvēlēties un pieņemt savā dzīvē Dieva gudrību, kas ved uz mūžīgo dzīvi, vai pasaules gudrību, kas ved uz mūžīgo nāvi. Mēs esam brīvi šajā izvēlē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūžīga gudrība, apžēlojies par mums.

Kristu, apustuļu Padomdevējs, apžēlojies par mums.

Kungs, evaņģēlistu Skolotājs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Sīraha dēla grāmatas 15, 15- 20

Šeit pravietis atgādina, ka Dievs mūs radīja kā brīvus cilvēkus un deva mums izvēli dzīvot labā vai ļaunā, izvēlēties dzīvību vai nāvi. “Cilvēki dara labu un grēko pēc savas brīvas gribas” (A. Lopuhins). Lai cilvēks “nepazustu” savā dzīvē, Dievs deva baušļus, varētu teikt - ceļvedi uz taisnīgu dzīvi.

Psalms 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās Vēstules Korintiešiem 2, 6 – 10

Iesākumā apustulis Pāvils runā par kristīgo gudrību, t.i. par kristietības būtību un pamatiem, par Dieva saimniecības plāniem tiem, kas ir gatavi pieņemt šo mācību. Ka viņš ar sakņotiem ticīgajiem apspriež šo noslēpumu – patiesību, ko cilvēks nespēja aptvert ar prātu, nevis caur redzi, dzirdi vai pieņemšanu sirdī, bet tikai caur Dieva atklāsmēm. Pasaules valdnieki tā vietā, lai vērstos pie Kristus pēc Viņa mācības skaidrojuma, nesaprata Viņu un piesita Viņu krustā. Bet Dievs apustuļiem atvēra viņu sirdis, lai viņi uzzinātu šo Dieva gudrību un tālāk izskaidrotu to cilvēkiem visā pasaulē.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 5, 17 – 37

Šajā fragmentā Jēzus papildina Veco Derību ar saviem jaunajiem likumiem, par kuriem cilvēki līdz tam laikam neko līdzīgu nebija dzirdējuši. Viņš piepilda ar jēgu Vecās Derības likumu, ko Dievs sākotnēji deva Mozum, un maina šīs likuma interpretācijas, kuras rakstu mācītāji un farizeji nepietiekami, nepilnīgi, nepārdomāti, nepamatoti un pat amorāli sniedza Izraēla tautai. Un ka šis vispārējais likums cilvēkiem būs izdarīts un izpildīts līdz laika galam. Un šeit mēs varam secināt, ka Dievs Kristū jau no paša sākuma teica cilvēkiem visu, ko viņš gribēja pateikt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es pateicos Tev par visu: par grēku nožēlas sakramentu. Es to uztveru un mīlu kā spēku un dzīvības avotu manā nožēlas ceļā; par pagātni, šodienu; tuvumā esošajiem brāļiem un māsām; šodienas laikapstākļiem; par to, ka varēju ar Tevi satikties Misē.

Mises noslēgums un vadlīnija:

Uzticēsimies Kristum kā mūžīgajai Gudrībai, kuru Dievs sākotnēji iecēla mūsu godam.

2023. gada 19. februārī

Parastā liturģiskā laikposma 7. svētdiena (Psaltērija III nedēļa)

Vadlīnija: Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Ievads: Šodienas liturģija mums atgādina mīlēt. Mīlēt sevi, mīlēt savu tuvāko, mīlēt Dievu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūžīgā mīlestība, apžēlojies par mums.

Kristu , dzīvības gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs , mīlošais Tēvs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Levitu Grāmatas 19, 1- 2, 17- 18

Pirmajā lasījumā Kungs Mozum atgādina tuvākmīlestību. Esam aicināti mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.

Psalms 103

II lasījums no svēta Apustuļa Pāvila pirmās Vēstules Korintiešiem 1 Kor 3, 16 - 23

Otrajā lasījumā Pāvils uzsver mūsu nozīmīgumu. Katrā no mums mājo Dieva gars, katrs no mums esam vērtība, katrs esam īpašs. “Kungs zina gudro domas, ka tās ir tukšas’’ Kungs pazīst katru no mums un viņš katram izvēlējies īsto vietu pasaulē. Mums nevajag no sevis iedomāties gudrības un celt sevi augstāk par citiem. Esam svarīgi, jo piederam Kristum.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 5, 38 - 48

Kristus mums aicina vairot labo; neatdarīt ar ļaunu un vairot mīlestību nevis naidu. Esam aicināti lūgties par saviem pāri darītājiem un domāt par viņiem labu. Dieva mīlestība mums palīdz un visiem skatīties ar mīlestības skatienu un saskatīt viņos labo.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Dievs, māci mani mīlēt sevi. Māci man apzināties savu vērtību un nozīmi šajā pasaulē. Palīdzi man skatīties uz sevi ar mīlestību. Palīdzi man augt mīlestībā pret citiem. Mīļais Dievs, dod spēku, šajā mūsdienu pasaules haosā, nepazaudēt gaišumu un tīrību. Sargi manas domas un manus vārdus, lai es runātu ar Taviem vārdiem, lai sludinātu Tavu mācību.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim gaisma mūsdienu Tumšajā pasaulē. Iesim ar mīlestības uguni un radīsim vairāk labo.

2023. gada 22. februārī – Pelnu trešdiena

Vadlīnija: Plosiet savas sirdis, nevis drēbes!

Ievads: Ar Pelnu trešdienu sāksim Gavēņa liturģisko laiku. Laiku, kurā esam aicināti atgriezties, kļūt žēlsirdīgiem, gavēt, mīlēt, lūgties. Šis ir žēlastības laiks, esam aicināti arvien vairāk lūgties, lai būtu tuvāk Dievam, un pārbaudīt mūsu dzīvi, lai kopā ar Jēzu, kas cieš, nomirtu un augšāmceltos uz svētuma dzīvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi Dieva Vārds, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi mūsu Dievs, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Joēla grāmatas 2,12-18

„Atgriezieties pie manis no visas savas sirds, ar gavēšanu, asarām un raudam. Pravietis Joēls mums atgādina par nepieciešamību gavēt, raudāt par mūsu grēkiem, bet īpašā veidā atgriezties ar visu sirdi, spēku, dvēseli. Atļausim Dievam mūs pārveidot!

Psalms 51 (50)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās Vēstules Korintiešiem 5, 20-6,2

Samierinieties ar Dievu – šie Sv. Pāvila vārdi, ko mēs klausīsimies šodien, aicina mums būt tuvāk Dievam. Dieva klātbūtnē varam redzēt savu dzīvi. Vai mana dzīve ir saskaņā ar Dieva gribu, ar Dieva vārdu un mācību? Vai es atzīstu, ka šodien ir pestīšanas diena, ka Dievs mani apmeklē?

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 6, 1-6. 16-18

„Kad jūs lūdzaties neesat .... kad jūs gavējat, neesat .... “ Ar šiem vārdiem Jēzus aicina mūs kļūt pazemīgiem, darīt visu Dieva priekšā, ne cilvēku acu priekšā. Vai esmu gatavs šajā gavēņa laikā ar sirdsapziņas izmeklēšanu iet dziļumā savā ticības dzīvē, lai būtu līdzīgāks Jēzum?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu uzvari visus kārdinājumus. Ar tavu žēlastību dod mums spēku uzvarēt visus kārdinājumus. Ar Tavu dievišķo maizi, kas ir mūsu barība, pārveido mūsu dzīves pēc Tavas dzīves.

Jēzu, Tu no debesīm redzi, cik vāji esam, cik reizes vēlamies Tevi kārdināt, jo ir vieglāk realizēt mūsu plānus, ne Tavu gribu! Nāc mums pretī, lai mēs varētu teikt: Fiat!

Cik bieži mēs kalpojam saviem elkiem, nevis Tev. Vēlamies skatīties uz Tevi, lai mācītos no Tevis kalpot ar mīlestību.

Jēzu, Tu sūti savu eņģeli, kas mūs sargā, mūs pavada, bet mēs mēdzam to neatzīt. Jēzu, paliec ar mums, lai mēs varētu atzīt Tavu klātbūtni, kad Tu pārveido mūsu bailes uz cerības un mīlestības žestiem. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un kļūsim par cerības nesējiem!

2023. gada 26. februārī, 1.Svētdiena Gavēņa laikā , (Psaltērija I nedēļa)

Vadlīnija: Esi žēlīgs, Kungs, jo mēs esam grēkojuši!

Ievads: Šodienas liturģija ievada mūs gavēņa laikā. Kopā ar Kristu ieiet ne tikai tuksnesī, bet arī Viņa ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumā. Lai Gars vada mūs, lai mēs pārdomājam mūsu kristīgās dzīves noslēpumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir visa Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi gaismas Avots, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mūsu Pestītājs apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas grāmatas 2, 7-9; 3, 1-7

Pirmais lasījums mums atgādina, par Ādama un Ievas grēku. Mēs visi esam grēcinieki. Tādā veidā grēks un ļaunums ienāca pasaulē. Cilvēks katrā laikmetā ir pakļauts kārdinājumam. Ja mēs atgriezīsimies pie Kunga ar pilnīgu paļāvību uz Viņu, Viņš mums piedos.

Psalms 51 (50)

II lasījums no Svēta Pāvila Vēstules Romiešiem 5, 12-19

Svētais Pāvils mums atgādina, ka tāpat kā grēks ienāca līdz ar Ādamu un Ievu, līdz ar Kristu ienāca jaunais cilvēks - pestīšana. Kristus ir mūsu pestīšanas autors. Viņš ar savu nāvi un augšāmcelšanos ir dāvājis mums jaunu dzīvi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 4, 1-11

Evaņģēlijs mums atgādina par Jēzu, kas gāja tuksnesī Gara vadīts. Arī mēs šajā gavēnī esam Gara vadīti, lai ieietu mūsu sirds tuksnesī un tāpat kā Jēzus pārvarētu savas vājības, savus kārdinājumus. Ar lūgšanu, gavēni un žēlsirdību mēs tāpat kā Jēzus pārvaram ļaunumu un atzīstam, ka Jēzus ir mūsu dzīvais Vārds, Jēzus ir mūsu Kungs, tāpat kā Jēzus mēs pildām Tēva gribu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, es ilgojos būt kopā ar Tevi tuksnesī. Dod man lūgšanas dāvanu, lai būtu kopā ar Dieva Tēvu, kā Tu esi bijis.

Dod man drosmi nebaidīties un uzticēties Tev, kas esi žēlsirdīgs.

Dod man savas slāpes, savu izsalkumu, lai pabarotu un remdētu manas slāpes tikai ar Tavu Vārdu, Tavu Klātbūtni.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien atradīsim laiku, lai lūgtos kopā ar ģimeni un būtu kopā ar Jēzu tuksnesī.