2023. gada 1.janvāris

Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki

Vadlīnija: Dievs lai svētī visas tautas!

Ievads:

„Šodien ir pirmā diena 2023. gadā. Esam aicināti pateikties Dievam par dzīvi, par laiku, ko Viņš mums dod. Kopā ar Dievmāti Mariju, kuras svētkus mēs ar visu Baznīcu šodien svinam, vēlamies paļauties uz Dievu šajā jaunajā gadā. Lai mēs varam dzīvot un svētīt šo laiku, ko Viņš mums dod. Baznīca arī mums atgādina lūgties par mieru pasaulē! Šī diena ir īpaši veltīta tam, lai lūgtu par mieru.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, miera avots, apžēlojies par mums!

Kristu, cerības avots, apžēlojies par mums!

Kungs, žēlastības avots, apžēlojies par mums!

I lasījums no Skaitļu grāmatas 6, 22-27

Kungs lai svētī Tevi un lai Tevi sargā! Šie vārdi, ko mēs dzirdam pirmajā lasījumā, ir vārdi, ko Dievs sacīja Mozum. Dievs apsolīja, ka Izraēla bērni ir vienmēr svētīti un sargāti. Tas attiecas arī šodien uz katru no mums. Dievs mūs svētī un sargā!

Psalms 67 (66)

II lasījums no s vētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 4, 4-7

Sv. Pāvils atgādina mums to, ko mēs apliecinām: Dievs sūtīja savu Dēlu, kas dzimis no sievietes – Marijas, un mēs esam Dieva bērni. Caur Svēto Garu varam saukt: “Abba, Tēvs!”

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 2, 16-21

Šīsdienas Evaņģēlijs vēsta mums to, kā gani bija satikuši Jēzu un stāstīja par to arī citiem. Dzirdēsim arī to, ka Jēzus vecāki bija uzticīgi Kungam un savas tautas tradīcijām. Esam aicināti pārdomāt, vai arī mēs dalāmies ar Prieka Vēsti un vai mēs vienmēr esam uzticīgi Kunga Baznīcai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, tu esi mūsu sirdīs, tāpat kā esi piedzimis Betlēmes nabadzībā. Tāpat kā Marija, Tava Māte, mēs vēlamies saglabāt savās sirdīs vārdus, ko eņģeļi teica ganiem: "Gods Dievam augstībā un miers virs zemes Viņa mīļajiem ļaudīm". Jā, Jēzu, tāpat kā Marija mēs glabājam šos vārdus savās sirdīs un lūdzamies ar šiem vārdiem, lai pasaulē valda miers, lai miers valda katra cilvēka, katras ģimenes, katras tautas, visas pasaules sirdī. Padari mūs par miera nesējiem. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un dosim svētību visiem, kļūsim miera nesēji!

2023. gada 6.janvāris

Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija : Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads

Šodien pārdomāsim kā Dievs ienācis šajā pasaulē

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, spožākā Gaisma, apžēlojies par mums.

Kristu, maigais bērns, apžēlojies par mums.

Kungs, stiprākā Mīlestība, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Īsaj a grāmata s 60, 1-6

Pirmais lasījums mums atklāj ar kādu gaismu Dievs nāk. Ar gaismu, kas atver mums acis no tumsības. Tāda gaisma un spožums ko var redzēt no tālienes un pēc kuras visi alkst.

Psalms 72

II lasījums no Svēta apustuļa Pāvila vēstules Efe z iešiem 3, 2-3a.5-6

Otrajā lasījumā Pāvils mums atgādina, ka esam vienas Miesas locekļi un kopā esam ‘’līdzdalībnieki apsolījumam Jēzū Kristū’’.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 2, 1-12

Evaņģēlijs mums atklāj to, cik ļoti svarīgi ir citreiz nedarīt, kā to pavēl priekšnieki vai kāds augstākstāvošais. Cik svarīgi ir ieklausīties sirdī un darīt pēc sirdsapziņas. Visaugstie priesteri redzēja Kungu, redzēja Mariju un sajuta spēku neklausīt ķēniņam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, es gribētu Tev sniegt mīlestību, kuru Tu nesaņēmi.

Tu piedzimi pamestā kūtī,

jo neviens nevēlējās Tevi pieņemt.

Tā aizsākās klusā ubagošana pēc dvēselēm,

kuras Tevi uzņemtu.

Ir Ziemassvētku laiks,

un Tu no jauna, Kungs, nāc ubagot mūsu mīlestību.

Mēs vēlamies Tevi uzņemt, mazais Bērns,

tikai pārveido mūsu auksto sirdi

no nabadzīgas kūts siltā mājoklī,

kas būtu Tavas dāvanas cienīgs. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim tikpat gudri kā Austrumu ķēniņi, būsim tikpat pazemīgi un sargāsim sevi no ļaunuma.

2023. gada 8.janvāris

KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI, lieli svētki

Vadlīnija: Kristus ir Dieva kalps, kurš viņam ir patīkams.

Ievads:

„Šodien svinam Kristus kristīšanas svētkus. Ar šiem svētkiem noslēdzas Kristus dzimšanas liturģiskas laiks. Jēzus ir pie Jordānas ūdeņiem, kur Jānis Kristītājs kristīja. Jēzus gāja starp cilvēkiem, lai būtu kristīts. Jānis sludināja: Es jūs kristīju ūdenī, bet Viņš jūs kristīs Svētajā Garā.” Mācīsimies no Jēzus kļūt pazemīgiem un paklausīgiem!

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Dieva Tēva mīļotais Dēls, apžēlojies par mums!

Kristu, lēnprātīgs un pazemīgs, apžēlojies par mums!

Kungs, svaidīts ar Svēto Garu, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 42, 1-4.6-7

Pravietis Isaja pravietoja par Dieva kalpu – Mesiju. Kristus ir Dieva kalps, kas ir atnācis, lai atpestītu visus. Viņš ir pilns ar Svēto Garu, ar gudrību, un nes tautām taisnību.

Psalms 29

II lasījums no Apustuļu Darbiem 10, 34-38

Šajā lasījumā redzam Sv. Pēteri, kas sludina kerygma – Kristus, Dieva dēls, Viņš ir mūsu Pestītājs, Jēzu no Nazaretes, kas ir piedzims, nomira uz krusta un ir augšāmcēlies!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 3:13-17

Šajā evaņģēlijā mēs esam aicināti pievērsties Jāņa Kristītāja un Jēzus dialogam. Jānis, kurš saka: "Man vajag saņemt kristību, bet Tu nāc pie manis? Un Jēzus atbild: Ļauj tagad, jo tā mums pienākas izpildīt visu, kas ir taisnīgi. Jānis Kristītājs atzīst, ka Jēzus, Mesija, gaidītais, ir klāt. Jēzus ir pazemīgs un Viņš jau izpilda Dieva Tēva gribu. Dieva Tēva balss apliecina visu to, ko mēs tikko dzirdējām: Šis ir mans mīļais Dēls, kas man loti patīk.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dieva Tēva balss čukst mūsu sirdī: “Šis ir Mans mīļais Dēls, kas Man loti patīk.” Mēs Tev pateicamies Jēzu, jo caur Euharistijas sakramentu Tu mājo mūsos. Tu esi Dieva Dēls, Tu mūs mīli, Tu mums piedod, Tu mūs atjauno, Tu mūs piepildi ar Tavu žēlastību. Jēzu, paliec ar mums, neatstāj mūs!

Mises noslēgums un vadlīnija

Atjaunosim mūsu sirdis, mūsu kristības pienākumus, un kļūsim Dieva Bērni – liecinieki!

2023. gada 15. janvārī

Parastā liturģiskā laika 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. (Ps 40, 9)

Ievads:

Šodienas liturģijā uzsvars tiek likts uz Cilvēka Dēla un Tēva slavināšanu Viņā, ka Dievs ar Savu godību godā mūsu pestīšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūžīga Gudrība, apžēlojies par mums.

Kristu, Mūsu Vecākais Brālis, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīva Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

I lasījums n o I saj a grāmatas 49:3, 5-6

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka pravietis Jesaja pravieto par Mesiju, kas ir Debesu Tēva gribas izpildītājs, Izraēlas pārstāvis ne tikai Izraēlas tautas, bet arī pagānu pievēršanai un līdz ar to arī Dieva pagodināšanai.

Psalms 40

II lasījums Svēta apustuļa Pāvila pirmā vēstules Korintiešiem 6, 13c-15a.17-20

Otrajā lasījumā apustulis saka, ka mums jābūt īpaši uzmanīgiem attiecībā uz miesas tīrību un šķīstību, jo Kungs ne tikai caur mūsu dvēseli, bet caur mūsu miesu veic Savu darbu uz zemes. “Netiklība ietver divus noziegumus. Pirmkārt, tā ir pārdroša Kristum piederoša īpašuma zādzība (“vai man to vajadzētu atņemt?”), otrkārt, nozagtā izmantošana necienīgam mērķim (“padarīt netikles locekļus”). “... tāpēc kristietim ir jāizvairās no netiklības, jo tā ir tikai rupji jutekliska, ķermeniska savienība, nesasniedz to morālo raksturu, kādu sasniedz laulības dzimumakts, kas pamazām kļūst par garīgu. Bet tas, kas tic Kristum, ir Gara templis un tāpēc nevar būt, tā sakot, miesas templis.” (prof. teologs A. Lopuhins). Šodienas vēstules fragmenta beigās apustulis mums atgādina par mūsu ķermeņa augsto mērķi.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 29-34

Šajā fragmentā Jānis izmanto pravieša Jesajas vārdus, runājot par Jēzu Kristu kā par Jēru, kuru Dievs Tēvs jau sen ir izvēlējies un sagatavojis upurēšanai par cilvēku grēkiem, tāpat kā jūdi upurēja labākos jērus par saviem grēkiem. Kristus katru dienu paņem sev līdzi pasaules grēkus: dažus caur Kristību, citus ar grēku nožēlu. Jānis sauc Kristu par vīru, kas nozīmē patieso Baznīcas Līgavaini, un identificē sevi tikai kā Savu draugu. Tad Jānis paskaidro, ar kādu zīmi, ko viņam deva Dievs, viņš redzēja un saprata, ka Jēzus ir patiesais Mesija: ar Svētā Gara nolaišanos baloža formā pār Jēzus galvu kristību laikā Jordānā. Pēc tam Jānis sāka sludināt par Kristu kā Dieva Dēlu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies, ka tieši Tavas dzimšanas naktī parādīji mums, ka mūsu dēļ, lai atbrīvotu mūs no gūsta, no grēka, kurā mēs padevāmies, Tu izvēlējies pilnīgu nedrošību un trimdu. Un piekriti jau pirms Savas dzimšanas tikt sauktam par svešu un lieku, gatavu tikt atstumtam, izslēgtam no sabiedrības, bet gatavu atdot Sevi mūsu katra dēļ.

Mises noslēgums un vadlīnija

Padomāsim katrs par to, vai viņš ir gatavs pieņemt Jēzu savā dzīvē, atvērt Viņam savas sirds durvis, jo Viņš vienmēr klauvē, un sirds ir mūsu dzīves ritma avots.

2023. gada 22.janvāris

Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir mana gaisma un mans glābējs, no kā man bīties? (Ps 27, 1)

Ievads

Šodienas liturģija mums aicina apdomāt vai esam Kristus īstie sekotāji un Viņa liecinieki

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mīlošais Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, mīlestības paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, ģimenes sargs, apžēlojies par mums.

I lasījums no I saj a grāmatas 8 , 23—9 , 3

Pirmais lasījums mums parāda cik liela gaisma un prieks ir Dievā. Dievs nevienu neatstās vienu un tumsībā.

Psalms 27

II lasījums no s vēta apustuļa Pāvila pirmā vēstules Korintiešiem 1:10-13, 17

Otrais lasījums mums atgādina par saticību un vienotību. Par to, ka visi esam aicināti sludināt Evaņģēliju.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 4:12-23 Evaņģēlijā lasām par to kā Jēzus sāk sludināt un aicina sev līdzi pirmos apustuļus. Par to, cik svarīgi ir atstāt veco un ierasto, un sekot Dievam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs, Tu esi labs pret visiem, kas vēršas pie Tevis, Tu esi gaisma visiem, kas atrodas tumsā, Tu esi ikvienas sējas aizsācējs, Tu esi dārznieks, kas ievāc ikvienu garīgo augli. Apžēlojies par mani, Kungs, un dari mani par savu templi. Neuzlūko manus grēkus: ja Tu ņemsi vērā manas kļūdas, es vairs nevarēšu pieredzēt Tavu klātbūtni. Savā bezgalīgajā žēlsirdībā un līdzcietībā mazgā manu grēku traipus caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu viendzimušo Dēlu, kas ir vissvētākais mūsu dvēseles ārsts. Viņā Tev pienākas visa slava, vara, gods un valdīšana visos mūžu mūžos. Amen. Pirmo kristiešu lūgšana

Mises noslēgums un vadlīnija

Dzīvosim Dieva vārdu katru dienu un būsim viņa mācekļi

2023. gada 29.janvāris

Parastā liturģiskā laika 4.svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Svētīgi ir tie, kas nekāro pēc mantas.

Ievads:

Šodienas lasījumi aicina mūs dzīvot Kalna svētības mācību; kļūt pazemīgiem, lēnprātīgiem, žēlsirdīgiem. Kalna svētību Dieva kalps Guljelmo Džakvinta sauc par “Kristieša Magna Karti”, kas nozīmē “Kristiešu centrālo mācību”, ko mums jādzīvo ik dienas.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, kad mēs neesam lēnprātīgi un pazemīgi!

Kristu, apžēlojies par mums, kad mēs kārojam pēc mantas!

Kungs, apžēlojies par mums, kad mēs neslāpstam pēc taisnības!

I lasījums no Sofonija grāmatas 2 , 3; 3 , 12-13

Pravietis Sofonija mūs aicina meklēt un dzīvot pazemībā. Pazemības tikums ir vissvarīgākais, lai mēs kļūtu svēti. Lūgsimies, lai Dievs dod mums šo lielo dāvanu!

Psalms 146

II lasījums no s vēta apustuļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 1:26-31

Sv. Pāvils aicina pārskatīt mūsu dzīves, mūsu aicinājumus. Vai mēs visu darām Dieva acu priekšā vai pasaules acu priekšā. Jēzus ir mūsu paraugs. Viņš iztukšoja sevi, lai kļūtu cilvēks un mūs atpestītu. Mēs esam aicināti dzīvot pretstatos savā ticības dzīvē un izvēlēties - vai nu lepnums, vai pazemība, bagātība vai nabadzība, miers vai karš, taisnīgums vai netaisnība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 5 , 1-12a

Jēzus mums dod Kalna svētības mācību! Klusumā pēc Sv. Mises turpināsim pārdomāt šodienas Evaņģēliju un ar sirdsapziņas izmeklēšanu mācīsimies saprast to, ko Jēzus no mums prasa, vai es to dzīvoju, vai man jāatjauno sevi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņu ir debesvalstība. – Jēzu, Tu esi piedzimis nabaga grotā, palīdzi mums kļūt pateicīgiem par visu, ko Tu mums dod, un māci mūs dalīties ar citiem!

Svētīgi ir lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. – Jēzu, Tu esi mūsu lēnprātības paraugs. Vārds, kuru pasaule nesaprot. Palīdzi mums doties pret pasaules straumi!

Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti. – Palīdzi mums, Jēzu, nest mūsu krustu, tāpat kā Tu darīji!

Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti. – Jēzu, dod mums spēku sludināt taisnību, lai būvētu mīlestības civilizāciju!

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim sabiedrībā un sludināsim Jēzus mācību, lai būvētu miera un žēlsirdības sabiedrību!