Parastā liturģiskā laika 17. svētdiena, Psaltērija XVII nedēļa.

Vadlīnija: Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un Viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus! (Ps 145, 9)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina rūpēties par cilvēkiem, kas atrodas mums blakus, nekritizēt un neaprunāt, pieņemt tādu, kādu viņu radīja Dievs.

Parastā liturģiskā laika 15. svētdiena, Psaltērija XV nedēļa

Vadlīnija: Es klausīšos, ko Dievs Tas Kungs runā, jo Viņš sola mieru un svētību Savai tautai un Saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā! (Ps 85,9)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina kļūt par īstiem kristiešiem, kuri atsākas no ļaunuma, klausa Dievu un izpilda Viņa gribu.

Vadlīnija: Tas Kungs lielas lietas viņu vidū ir darījis! (Ps 126, 2)

Ievads: Šodien mēs svinam sv.Jēkaba, apustuļa, svētkus. Svētais Jēkabs, svētā Jāņa Evaņģēlista brālis, Zebedeja un Salomes dēls un Kunga Kristus radinieks, tika saukts par Lielo, lai viņu atšķirtu no otra apustuļa ar tādu pašu vārdu. 31. gadā svētais Jēkabs bija klāt, kopā ar svēto Jāni un svēto Pēteri, pie svētā Pētera sievas mātes izdziedināšanas un pie Jaira meitiņas uzmodināšanas no miroņiem. Tanī pašā gadā Jēzus veidoja savu apustuļu kolēģiju, kurā Viņš uzņēma Jēkabu un viņa brāli Jāni. Viņš tos nosauca par pērkondēliem; laikam viņu dedzīgās darbības dēļ. Kristus bieži vien nostādīja svēto Pēteri, Jēkabu un Jāni augstāk par pārējiem apustuļiem. Vienīgi viņiem bija ļauts būt par lieciniekiem Kristus apskaidrošanās brīdī Tabora kalnā un vēlāk Viņa ciešanu stundās Olīvu dārzā. Šīsdienas liturģija mūs aicina smelt spēku viņā sludināšanā un gūt atbalstu viņā aizstāvībā.

Parastā liturģiskā laika 14. svētdiena, Psaltērija XIV nedēļa

Vadlīnija: Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pārlieku! Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. (Ps 123, 3-4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva svētuma prieku, lai atbrīvotos no grēkiem, lai iemantotu Debesu Valstību.

Parastā liturģiskā laika 16. svētdiena, Psaltērija XVI nedēļa

Vadlīnija: Atjauno mūs atkal, Tu Dievs, mūsu palīgs, remdē Savas dusmas pret mums! (Ps 85,5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt modriem, palikt nomodā un vienmēr gataviem cīnīties ar ļauno garu, ar kārdinājumiem un grēkiem. Kungs stiprinās mūsu ticību un dāvinās žēlastības dāvanas, lai mēs izpildītu Viņa gribu.

Vadlīnija: Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! (Ps 117,1)

Ievads: Svētais Toms ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem. Tradīcija vēsta, ka vēlāk apustulis Toms, sludinādams Kristus mācību, aiziet līdz pat Indijai. Viņš mirst mocekļa nāvē, apliecinot savu ticību un mīlestību uz Jēzu. Šīsdienas liturģija mūs aicina ņemt savu krustu un sekot Kristum.