52. Pasaules lūgšanu diena par aicinājumiem

4. Lieldienu svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: ES esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.

Ievads: Joprojām turpinās Lieldienu liturģiskais laiks. Mēs vēl arvien atrodamies priecīgajā Lieldienu posmā. Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem, Viņš ir uzvarējis grēku un nāvi, un Viņš dāvās mums mūžīgo dzīvību, ja mēs paliksim uzticīgi un sekosim viņam.

Vadlīnija: Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Vadlīnija: Pasaulē bija cilvēks, kas atdeva visu Jēzus dēļ evaņģēlist Marks. Vai mēs varam to katrs izdarīt ar savu dzīvi. Lai Dievs apgaismo un parāda, kā to labāk izdarīt!

Ievads: Svēto Marku godina kā Aleksandrijas Baznīcas dibinātāju. Ir zināms, ka viņš bija Aleksandrijas bīskaps un turpat arī mira mocekļa nāvē 68. gadā. Svētā Marka relikvijas atrodas viņa godam celtajā bazilikā Venēcijā.

Vadlīnija: Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu! (Ps 33, 12)

Ievads: Šīsdienas liturģija mums atgādina par mūsu dzīves uzdevumu un par paklausību Dievam.

3. Lieldienu svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Tu esi taisnīgs Dievs un taisnīga ir Tava tiesa. Ne tiesa cilvēkus pēc savas stingrības, bet pēc žēlastības.

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina pielūgt Kungu, mūsu Radītāju un lūgt Dievu, lai viņš palīdzētu iegūt ticīgiem Kristu patieso brīvību un mūžīgo mantojumu.

Vadlīnija: Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu! (Ps 31,25)

Ievads: Šodien mēs atceramies Kunga Jēzu ciešanas un nāvi uz krusta, ka Viņš to visu panesa bez pārmetumiem pret savām slepkavām Savas mīlestības dēļ pret mums.

2. Lieldienu svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki

Vadlīnija: Jo tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls, uzvar pasauli.

Ievads: Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.

Vadlīnija: Es pildīšu Tam Kungam savu solījumus visas Viņas tautas priekšā! (Ps116, 14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina būt par atpestīšanas vēstnešiem pasaulē, kā savā laikā bija apustuļi.