Vadlīnija: Hosanna Dāvidam dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Hosanna visaugstākās debesīs! (Mt 21,9)

Ievads: Šodienas liturģija mūs aicina lūgt no Dieva tādu pazemību, uzticību un paklausību, kāda bija Kristum, lai mēs varētu līdzināties Kristum un būt līdzdalīgi arī Debesu valstībā.

Gavēņa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kristus pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. (Fil 2,8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs mudina atgriezties, izvēlēties kristīgo askēzi, atmetot garīgo kūtrumu. Aicina nožēlot grēkus, būt pazemīgiem un paklausīgiem.

Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Gavēņa 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Ielūkojies uz mani un apžēlojies par mani, jo es esmu vientuļš un lielās bēdās!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina gavēt, lūgties un nodarboties ar labdarību, jo tas ir grēcinieku dziedināšanas ceļš.

Gavēņa 5. svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina dzīvot pēc Dieva Dēla mīlestības parauga, kas iemīlēja pasauli un atdeva Sevi uz nāvi.

Gavēņa 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina lasīt un klausīties Dieva Vārdu, lai mūsu ticība kļūtu dzīvāka, lai mēs ar tīri garīgo skatienu varētu saskatīt Kunga godību.

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.