Vadlīnija: Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!

Ievads: Šis dienas liturģija mūs aicina saskatīt Vecās un Jaunās derības saikni, kuru caurvij Dieva neizsākami liela žēlsirdība, tāpēc ieklausīsimies lasījumos un pārdomāsim tos sava sirdi.

Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Dievs, dāvā mums dedzīgu kalpošanas un negurstošas lūgšanas garu.

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina sekot Jēzus dedzīgas kalpošanas piemēram, kas gūst stiprinājumu Dieva pielūgsmē vientulībā agra rīta stundās. Tāpat apustulis Pāvils māca sludināt evaņģēliju labprātīgi ar nesavtīgu vēlmi dalīties vēstī, kas pārveido cilvēku dzīves un dara tās piepildītas.

Vadlīnija: Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! (Ps 51,2)

Ievads: Šodien sākas Lielais Gavēnis, grēku nožēlošanas un iekšējās atjaunošanās periods, un šīs dienas liturģija mūs mudina iekšēji attīrīties, aicina uzsākt grēku nožēlas ceļu, lai varētu uzvarēt ļauna kārdinājumu un sākt jaunu dzīvi.

Kunga prezentācijas svētnīcā, svētki

Vadlīnija: Kungs, Tu esi godības Karalis, Tava labā roka ir taisnības pilna.

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Šodien mums tiek atgādināta Dieva apredzības apslēptā darbība. Mierīgi ienāk šie iecerēti notikumi, un vienlaicīgi Kunga apmeklējumi paliek noslēpumaini un negaidīti. Šīsdienas liturģija mūs aicina attīrīt sirdī, lai mēs nonāktu Debesīs.

Parastā liturģiskā laika 6. svētdiena, Psaltērija VI nedēļa

Vadlīnija: Jēzus grib mūs redzēt šķīstu gan garā, gan miesā pacelsim savas lūģšanas uz Kungu ar paļāvību uz Viņa žēlastībām.

Ievads: Dievs ir varens un savā varenībā Viņš spēj darīt lielas lietas, ko mēs pat nenojaušam atvērsims savas sirdis, prātus Viņa vadībai.

Parastā liturģiskā laika 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Viņš ir mūsu Dievs, un mēs esam Viņa tauta, avis, ko Viņa roka gana. Šodien uzklausiet Viņa balsi! (Ps 95, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atrast savu ceļu pie Dieva un sekot Kristum šajā ceļā.